Monday, 28 December 2009

Mede-Afrikaners staan voor 'n keuse

Gaum se artikel,  "Op soek na 'n volk sonder grense" (DB, 16.12.2009), verwys. Dit is verstommend dat Gaum na 'n volk-sonder-grense soek terwyl dit alreeds bestaan   -   God se volk waartoe alle Christengelowiges oor taal-  en volksgrense heen behoort.

Ek aanvaar die Bybelgesag onvoorwaardelik, daarom ook God se verbond met Abraham,  "die vader van menige nasies", en met Sara uit wie  "nasies en konings van volke"  sal voortkom (Genesis 17). Openbaring 7:9 sê dít bly ónveranderd. Ons sal as nasies, stamme, volke en tale eendag voor Sy regterstoel verskyn.

Deuteronomium 32:8 sê : "Toe die Allerhoogste...die mense in volke opgedeel het, het Hy vir hulle grense bepaal..." Daarom waarsku Salomo dan ook in Spreuke 22:28 soos volg : "Moenie grense verlê...wat jou voorvaders al gestel het nie."

Gaum soek duidelik na 'n ander tipe grenslose volk as dié in die Bybelse model, want hy beweer : "Die tyd van wit Afrikanerdom is verby",  en hy glo aan  "...'n toekoms vir 'n nie-rassige Afrikaanse volk." Ná sy betoog vir 'n volk-sonder-grense weerspreek Gaum homself wanneer hy sê :  "...ons versoeningspogings mag nooit beteken dat die volke hul identiteit moet opsê nie." Dis wensdenkery in die lig van verdwynende grense.

Dit is kommerwekkend dat Gaum in sy betoog die Bybels-ordenende model-perspektief op volksgrense ignoreer. Is die eeue-oue histories-verworwe identiteit van die Afrikanervolk vir Gaum te verkwansel soos wat Esau sy eersgeboortereg vir 'n pot lensiesop verruil het?

As Afrikanervolksgenote moet ons vir mekaar sê : Kies dan vandag! (Josua 24:15).

Wednesday, 23 December 2009

Christene het rede tot diepe kommer

Die ware fokus van Kersfees het lankal reeds verskuif vanaf die spirituele na die materiële domein. Die kommersiële wêreld baat by dié verskuiwing in sy voorsiening in die behoeftes van feesvierendes. Die uitbuiting van Kersfees as Christenfees beweeg Christene lankal nie meer na beswaarmaking nie ; ons neem ywerig daaraan deel. Prysgawe van ons unieke Christelike erfenis dra by tot die swyende Protestantse stem.

Minder bekend dalk is die verskuiwing wat plaasvind in die Afrikaanse Bybelvertaling wat beoog voltooi te wees teen  2016. Dieselfde Christus, wie se geboorte ons eersdaags herdenk, word in die Ou Testamentiese gedeelte van die Bybel  "uitvertaal".

In 'n stuk getitel,  "Wil ons 'n Ou Testament sonder Christus hê?  'n Voorlegging in verband met die nuwe (2016) Afrikaanse Bybelvertaling", sit prof. P.W.Hoek en ds. Danie Haasbroek die gevare van die huidige Bybelvertaling duidelik uiteen. Die vertalers voer twintig argumente aan waarvolgens Christus  "wegvertaal"  moet word uit die Ou Testament.

Die Kerklike Advieskomitee, waarop alle  "meewerkende kerke en denominasies verteenwoordig is", het dit reeds goedgekeur. Dié vertaling moet ook interkonfessioneel wees. Beteken stilswye van die Protestantse stem ook hier kondonerende goedkeuring?

Christengelowiges het rede om diep bekommerd te wees oor die hedendaagse teologie-beoefening, want verkeerde teologie lei tot verkeerde verklaring wat uitmond in verkeerde vertaling.

By die bewuswording en kennisname van die aanvaarde oogmerk van die 2016 Afrikaanse Bybelvertaling, skuif daar vir my 'n verduisterende skaduwee in oor die naderende Kersgety.

Wednesday, 16 December 2009

Geen tussenganger nodig vir gebed nie

Die voorbladberig, "Damme nou net halfvol" (DB,11.12.2009), verwys. Hierin word berig : "Mnr. Barry Martin, direkteur van water en sanitasie in die metro...het sover gegaan as om die speaker se kantoor te nader sodat sy die metro se godsdiens-sektor kan nader om te bid vir reën."

Wat moet lesers hiervan dink, van die speaker as tussenganger tussen die metro en die godsdiens-sektor, en dié weer as tussenganger tussen die metro en gebed? Natuurlik is daar nie fout te vind met gebedsversoeke nie. 'n Belangrike vraag is egter of die metro Hom, van wie reën afgebid moet word, ook in voorspoedige tye ken sodat daar met vrymoedigheid in tyd van nood na Hom gegaan kan word.

Maar waarom net die "godsdiens-sektor" nader om te bid, en nie elke inwoner van die metro nie? Sou die NMBM-leierskap (Nelson Mandela-baai Metro), in samewerking met die "godsdiens-sektor", nie die voorbeeld kon stel deur self die leiding hierin te neem nie? Ons kan só maklik 'n deus ex machina-werktuig van God maak wat 'n "tussenganger" benodig om Hom te nader   -   elkeen wat Hom ken, ken ook die ware tussenganger   -   die Een wat ons graag in tyd van nood, soos nou, inspan ter oplossing van ons probleme.

Die Woord sê baie duidelik dat God soms droogtes, ook van rampafmetings, gebruik om ons te straf en na Hom te laat terugkeer in tye van afvalligheid. Waarom nie die roete-van-terugkeer volg ter oplossing van ons waternood nie?

Thursday, 10 December 2009

Desember se groot datums onthou

Die ontwikkelingsgeskiedenis van die Afrikanervolk is gekenmerk deur besondere historiese gebeurtenisse gedurende die maand van Desember.

Op 9 Desember 1838 lê Voortrekkermans 'n gelofte af teenoor God ; dit word elke aand herhaal tot 15 Desember. Op 16 Desember 1838 behaal 464 Voortekkers, deur Goddelike ingryping, die oorwinning teen nagenoeg 15 000 Zoeloes.

Op 13 Desember 1880 beëindig Transvaalse burgers hul lydelike verset teen die Britse anneksasie van 1877, en word die ZAR-Volksraad by Paardekraal as wettige regering herstel. Transvaal wen die Eerste Vryheidsoorlog wat hierop sou volg. Om die ZAR-bewind onder Kruger omver te werp, vind die Jameson-inval op 30 Desember 1895 plaas. Dié aanslag misluk, maar dien as voorspel tot die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog (ABO).

Ná die uitbreek van die ABO in Oktober 1899, behaal die Boeremagte drie agtereenvolgende oorwinnings oor die Engelse op, onderskeidelik, 10 Desember by Stormberg, 11 Desember by Magersfontein en 15 Desember by Colenso. Die Engelse het hierna as die  "Black week" verwys.

Op 17 Desember 1912 hou generaal Hertzog sy De Wildt-toespraak waartydens hy sy  "Suid-Afrika-eerste"-standpunt stel. Suid-Afrika se belange moes voorrang geniet bó Britse Imperiale belange.

Vanweë sy deelname aan die 1914-rebellie sterf kommandant Jopie Fourie op 20 Desember 1914 voor 'n vuurpeloton. Vroeër reeds het generaal C.F.Beyers op 8 Desember in die Vaalrivier verdrink. Afrikaners behoort hulself opnuut te identifiseer met, en verootmoedig voor, Jesaja se voorspelling van die geboorte van Emmanuel   -   die geboorte wat álle ander geboortes oortef   -   en wat ons weer eens op 25 Desember sal herdenk.