Thursday, 22 December 2011

Vrae aan Christene oor Kersfees

Hank Hanegraaff van die "Christian Research Institute" in die VSA stel Christene voor twee aktuele vrae aangaande Kersfeesviering. Eerstens vra hy of Kersfees 'n Christelike of heidense feesdag is, gedagtig aan die sentraalstelling van Kersvader, kersbome, geskenkuitruiling en swelgpartytjies waar drank oorvloediglik vloei.

Geen Bybelse bewysplase is te vinde dat Jesus wel op 25 Desember gebore is nie. Wat wel aanwysbaar is, is dat   -   met die vroegste instelling van Kersfees op 25 Desember   -   dié dag vroeër as 'n heidense feesdag ter ere van 'n afgod gevier is. Dit was nie die Kerk se doel om 'n heidense fees te verchristelik nie, maar wel om 'n teenvoeter daarvoor te vind. Dat Christene wel Jesus, Redder van die mensdom, se geboortedag sal gedenk, is belangriker as die presiese datum van Sy geboorte.

Tweedens vra Hanegraaff Christene na die ware betekenis van Kersfees. Volgens hom verwys mense dikwels na die "gees van Kersfees" en hul soeke na die "ware betekenis" daarvan. Hy sê dat, in ons gesekulariseerde samelewing, die soeke na beide die "gees" en "betekenis" van Kersfees hoofsaaklik in horisontale medemenslike welwillendheid gevind word.

Hanegraaff sê dat, alhoewel die menslike behoefte aan liefde, geluk, goedheid en samesyn nie ontken kan word nie, Christene wel deeglik moet besef dat die ware "gees" en "betekenis" van Kersfees nié in medemenslike welwillendheid opgesluit lê nie, maar wel in Joh.3:16: "Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê"   -   'n demonstrasie van God se welwillendheid teenoor die mens. Daarom is Kersfees in "gees" en "betekenis" 'n dankbaarheidsfees vir die Jesaja(9:5)-geprofeteerde "Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors." Geseënde Kersfees!                           (ngn)
Friday, 16 December 2011

Afrikaner, waar was jy op Geloftedag?

Teleurstellend, onrusbarend teleurstellend, wanneer slegs nagenoeg vyftig persone   -   meestal senior burgers en verteenwoordigend van vyf NG-gemeentes op Uitenhage   -   'n Geloftedag-erediens bywoon. 'n Gepaste boodskap gee die eer vir die oorwinning aan die Held van die Slag van Bloedrivier, dié Een wat sou sorg dat geen reën of mistigheid die buskruit van die voorlaaiers kon laat nat word nie; wat gesorg het vir digte mis die voorafgaande nag sodat die Zoeloes 'n nagaanval onwenslik geag het; dat die nagenoeg 1300 trekosse en perde relatief rustig was tydens die geveg; dat, volgens Zoeloe-oorlewering, "wit ruiters" die vorige nag oor die walaer gesweef het en dat "roofvoëls" tydens die geveg op hulle neergeswiep het.

Afrikaners, waar was julle vanjaar op Geloftedag? Moenie nét die ANC en die swak leiers wat tydens die Kodesa-onderhandelinge boedel oorgegee het verantwoordelik hou vir die onbenydenswaardige posisie waarin julle julself vandag bevind nie. Steek 'n slag die hand in eie boesem. Dalk is dit deel van God se oordeel oor die Afrikanervolk wat tans, soos oud-Israel telkemale gedoen het, die rug op Hom gekeer het. Die instandhouding van Geloftedag dien as goeie voorbeeld. Die Afrikanernageslag kom nie meer hul gelofte teenoor God na nie. Opvallend veral is die afwesigheid van die jonger geslag van ouers en hul kinders.

16 Desember 1838 was 'n Sondag, dié weeksdag van Sy opstanding! Wanneer gaan God dan weer opstaan in die hart van die Afrikanervolk sodat hierdie volk in dié sonde-geteisterde land weer as getuienisvolk vir Hom kan dien? Laat ander, wat nié deur dié gelofte gebind word nie, op dié dag handel dryf en sport beoefen, maar jy, Afrikaner, wat maak jy met Geloftedag? Dit is nog nie te laat nie, gedagtig daaraan dat Hy ons in Sy Woord uitnooi wanneer Hy sê: "Kom, laat ons die saak met mekaar uitmaak".
Friday, 9 December 2011

Afrikanervolk, kom jou gelofte na!

Die 1838-Bloedriviergebeure, voorafgegaan deur die Voortrekkers se geloftesluiting met God Drieënig, sou waarskynlik nooit plaasgevind het indien Dingaan nie verraderlik teen die Trekkers opgetree het nie. Maande ná die moord op Retief en sy manne is die geskrewe ooreenkoms tussen Retief en Dingaan in Retief se bladsak by sy beendere gevind. Dit is 'n bewys hoedat die Afrikanervoorgeslag ook met hul bloed betaal het vir die grondgebied wat hul nageslag vandag bewoon, en beskuldigings dat dit sonder meer gesteel is, is moedswillige leuens.

Dit was die Afrikanervolk, in sy embrionale stadium van volksontwikkeling, wat die Gelofte van Bloedrivier met God gesluit het. Geloftedagviering is derhalwe beperk tot die oorblywende lede van dié volk. Christina Vorster sê in haar artikel, "Die Gelofte:Wie word gebind en waartoe?", dat drie Engelse van Port Natal, hul sestig swart helpers en 'n aantal bruin agterryers hulself "daarbuite (die gelofte-aflegging) gehou" het.

Hoewel Versoeningsdag bestaansreg het, kan dit vir die Afrikanervolk   -   om geloofsredes   -   nooit Geloftedag vervang nie. Indien ons as volk wil bly voortbestaan, móét ons dié gelofte gestand doen.  Daardeur bevestig ook óns geslag ons onverbreekbare verbintenis tot dié gelofte soos wat die Transvaalse burgers op die vooraand van die Eerste Vryheidsoorlog in Desember 1880 by Paardekraal gedoen het met hul herbevestiging van die 1838-gelofte.

Indien Afrikaners Geloftedag in ere hou, sal God hulle as volk behou, dog desondanks steeds aanslae ervaar van die magte van ongeloof wat sowel dié volk as sy geloof wil vernietig. Anders as die destydse eksterne Dingaanverraad, kom verraad vandag uit die eie interne geloofsgeledere. Hierdie interne geloofsvyand binne die Afrikanervolkslewe is veel gevaarliker as die eksterne vyand wat homself as sodanig identifiseer. Dié interne geloofsverraad is listiger selfs as dié van Dingaan, met 'n geloofsongevallesyfer skrikwekkend hoër as in 1838. Afrikanervolk, kom jou gelofte na!


Sunday, 4 December 2011

Postmoderne teoloë negeer Skrifgesag

Die berig, "NG Kerk sê nee vir gay vrou as predikant" (DB,30.11), het heelwat reaksie ontlok. Hierin is berig dat "'n Gay teologiestudent wat nie 'n dokument wou onderteken dat sy selibaat sal bly nie...nie toegelaat (is) om...vir die NG Kerk gelegitimeer te word nie."

Die NG Kerk-kuratorium se weiering om Lulani Vermeulen tot dié kerk se bediening toe te laat, het onrusbarende kommentaar ontlok. Dr. Coenie Burger, kuratorium-voorsitter, het gesê: "...vir predikante is daar spesifieke vereistes, soos vasgestel deur die vorige (2007) algemene sinode." Dr. Braam Hanekom, moderator van die Wes-Kaapse NG Kerk, het gesê: "Ons is in lyn met feitlik alle hoofstroom-kerke...(en) korrekte sinodale prosesse (moet) gevolg word om moontlike verandering te bewerkstellig."

Dr. Gerrit Brand, dosent aan die Stellenbosse teologiese fakulteit, sê in sy kommentaar: "Wanneer God 'n gay Christen roep, durf niemand in die weg daarvan staan nie", die volgende: "...wat in hierdie geval met 'n geroepene tot die kerklike amp gebeur het op sonde neerkom en die Here hartseer maak..." In, "Dit is nie goed genoeg nie, NG Kerk" (DB,01.12), vra Laurie Gaum: "Dr Braam Hanekom: Behoort die NG Kerk deur die duur lesse wat ons geleer het...nie méér te wil wees as net 'in lyn met' ...ander hoofstroomkerke nie? Behoort ons nie te sê ons wil nie meer instrumente van uitsluiting wees nie?"

Dr.Charlene van der Walt van Stellenbosch sê  in, "Die lewe dwing kerk om weer te besin" (DB,03.12), dat Lulani se "...situasie is die...gevolg van 'n gebrekkige, inkonsekwente standpunt" van die NG Kerk in 2007. Laurie Gaum se opvolgskrywe, "Ons wil die kerk verander", spreek vir sigself, terwyl Lulani self 'n regsmening wil inwin omdat sy voel "...my regte aangetas is." En God, het enigiemand Hom geraadpleeg, en moet Hy maar geduldig toesien hoedat postmoderne teoloë toenemend die Skrifgesag negeer?Monday, 28 November 2011

Keer terug na geloofsverdraagsame S.A.

Europa, soos ons dit ken met sy eeue-oue kultuurerfenis, gaan eerlang verdwyn. Waarom? Doodeenvoudig omdat die Europese bevolkingsaanwas tot onder die noodsaaklike vervangingspeil gedaal het; tog bly die totale Europese bevolkingsyfer onveranderd. Hoe dan so? Die antwoord lê in die versnelde immigrasie na Europa.

Volgens "Dangerous Demographics" op "You Tube" is 90% van alle immigrante na Europa afkomstig van Moslemlande. In Frankryk was die Franse aan met 1,8 teenoor 8,1 Moslemgeboortes per gesin. Gedurende die afgelope dertig jaar neem die Moslemtal in Brittanje dertigvoudig toe vanaf 82 000 tot 2,5 miljoen. Tans verteenwoordig Moslemgeboortes 50% van alle Nederlandse geboortes. 25% van die Belgiese bevolking is Moslems en 50% van alle geboortes is Moslemgeboortes. Die projeksie vir 2025 is dat een derde van Europese babas Moslembabas sal wees.

Dit word voorsien dat Frankryk oor 39 jaar 'n Islamitiese Republiek sal wees; Duitsland 'n Islamitiese staat in 2050; oor vyftien jaar sal 50% Nederlanders Moslems wees, en in die nabye toekoms sal Moslems 40% van die Russiese weermag uitmaak. Wyle Moeammar Khadafi het gesê: "There are signs that Allah will grant victory to Islam in Europe without swords, without guns, without conquest... The 50+ million Muslims will turn it into a Muslim continent within a few decades."

Daar bestaan reeds dringende waarskuwings dat Christene wakker moet word in hul gemaksones en begin besef dat die wêreld waarin ons vandag leef nié dieselfde gaan wees waarin hul kinders hulself in die toekoms gaan bevind nie. Christenouers wie se kinders uitgewyk het na Europa ter wille van 'n beter toekoms vir hulself en hul kinders, word gekonfronteer met die vraag of 'n toekomstige Europa wel 'n veiliger geloofstuiste sal bied as grondwetlik gewaarborgde geloofsverdraagsame Suid-Afrika. Is ons Christen-diasporakinders van hierdie ontwikkelinge bewus?                   (ngn)Monday, 21 November 2011

Liberale media is Christene vyandig

In sy artikel, "The Demonization of Christianity" in "Joy!"-tydskrif van November 2011, beweer Errol Naidoo dat die liberale media Christene vyandig gesind is. Hy voer redes aan vir sy bewering deur te wys op die onlangse aanstelling van Mogoeng Thomas Reetsang Mogoeng as hoofregter.

Naidoo sê dat noukeurige ondersoek daarop dui dat die heftige aanvalle op Mogoeng meer oor sy Christelike geloofsoortuiogings as oor twyfelagtige juridiese bekwaamheid gehandel het. Verskeie pro-homoseksuele en anti-gesinsgroeperinge het sy regterlike ervaring, sy erkenning van vroue en homoseksueles se regte, asook sy gebondenheid aan die Grondwet, kwaadwilliglik bevraagteken.

As uitgesproke Christen en lekeprediker van die "Winners Chapel Church" in Johannesburg, het Mogoeng laat blyk dat homoseksualisme sonde is wat nié met Christelike geloof versoenbaar is nie. Hieroor, sê Naidoo, "...the liberal media unleashed a wave of hatred against Mogoeng."

Die sogenaamde grondwetkenner en homoseksuele aktivis, prof. Pierre de Vos, sê dat hoofregter Mogoeng sal moet besluit "...which god he will serve." Voorspelbaar het De Vos geen besware gehad met regter Edwin Cameron   -   'n radikale homoseksuele aktivis   -   se aanstelling as regter van die Grondwetlike Hof in 2008 nie. Geen openbare debat is gevoer en geen bohaai in die media daaroor nie.

Van Christenkant het Naidoo reaksie verwag teen dié "...naked hostility displayed against Mogoeng's Christian beliefs", dog "...sadly many Christians simply swallowed the bias of the media...failing to realise the liberal agenda of the press and political players."

In 'n brief van eerwaarde Kenneth Meshoe van die ACDP aan "Sunday Sun" sê hy dat Mogoeng se ondervraging oor sy geloofsoortuigings skokkend is, dat hoofregter Chaskalson 'n Jood en Ismael Mohamed 'n Moslem is. 'n Vooraanstaande joernalis sou glo gesê het dat 'n Christen (77% + van bevolking!) nooit hoofregter mag word nie. Meshoe noem dié gebeure "...a wake-up call for all sleeping Christians."     (ngn)Wednesday, 16 November 2011

Nét Kerk nog op Satan se "Bucket List"

'n Leuen stel homself nie in direkte teenstelling tot die waarheid nie. Dis so futiel soos Jakkals se strategie in die Jakkals-nooi-vir-Gansie storie. Nee, 'n suksesvolle leuen móét 'n groot element van waarheid bevat. Dit is juis dié waarheidselement wat 'n leuen so potensieel suksesvol, dog uiters gevaarlik, maak.

In sy boek, "Die Waarheid Struikel", wys ds.M.C.Adendorff juis op 'n goeie voorbeeld hiervan. Aan die hand van Skrifgedeeltes uit Genesis 3:1,4,5 en Matteus 4:3,6,9   -   Satan in gesprek met onderskeidelik Eva en Jesus   -   wys Adendorff daarop hoedat Bybelmisbruik tot die riskante aanvaarding van die leuen kan lei.

Die leuen is die kragtigste wapen in Satan se arsenaal. Hy is ingestel op uiteindelike wêreldverowering, derhalwe móét Christene hulself bewapen met dié wapenrusting waartoe Efesiërs 6 ons oproep. Adendorff sê saam met leuens opereer Satan ook met geweld. Hy sê daar is 'n direkte verband tussen Satan en Karel Marx   -   "Vader" van die Kommunisme. Kommuniste kom aan bewind deur misleiding en bedrog en behou mag slegs deur geweld.

Adendorff wys ook op 'n asembenewende ooreenkoms tussen die NG Kerk-aanvaarde dokument, "Kerk en Samelewing", en die ANC se "Freedom Charter". Hiermee, beweer Adendorff, het dié kerk "'n gevaarlike stuk Kommunistiese propaganda 'n kerklike kleed omgehang". Tydens die Algemene Sinodesitting van 1986 vra iemand: "Wat is verkeerd daarmee as die Freedom Charter dieselfde taal praat as ons...?" 'n Kwarteeu later blyk Adendorff korrek te wees toe hy opgemerk het: "Dwarsdeur 'Kerk en Samelewing' val die klem swaar op die horisontale...die sosiale...(en is) jou boodskap aan die wêreld net 'n sosiale evangelie...en sonde gepleeg net teen medemense (nie teen God nie)". Wat dus tans in die kerk gebeur, waarvan net ingeligtes sal weet, het 'n histories-berekende aanloop. Satan se "Bucket List" bevat nog net één laaste woord: Kerk!
Monday, 14 November 2011

Nuwe Spiritualiteit vervang Christendom

Is daar 'n verskil tussen 'n Christen en 'n Christus-volgeling? "Ja", sê Tamara Hartzell in haar artikel, "Preparing for the Emerging One Church of the New World", "...daar is 'n hemelsbreë verskil tussen die Nuwe Spiritualiteit en die Christelike geloof waarbinne eersgenoemde tans besig is om laasgenoemde verdringend te vervang". Hartzell beweer dat wanneer die Nuwe Spiritualiteit finaal daarin geslaag het om alle Christene tot Christus-volgelinge te transformeer, die verskil so duidelik sal wees soos die verskil tussen dag en nag.

Die begrip Christus-volgeling is baie subtiel gekies om nie té verdag te lyk ter voorbereiding van die "Emerging One Church of the New World" nie. Vir dié kerk-in-wording is die begrip "Christen" té eng en eksklusief. Christus-volgeling is inklusief en akkommodeer volgelinge van (die) Christus uit alle ander godsdienste.

Christene baseer hul geloof op die Bybel, die regte dogmas, teologiebeoefening en 'n enkele waarheid soos vervat in God en Sy Woord. Christus-volgelinge behoort aan enige godsdiens of geloof, dogma en teologie is irrelevant, dade is veel belangriker as geloof, en waarheid is in alle godsdienste en gelowe te vind.

Eenheid, ten koste van alles, vorm toenemend die grondslag van die wêreld, en so ook van die Kerk. Die Christenbegrip word toenemend geassosieer met onverdraagsaamheid, verdeling, vooroordeel, veroordeling en wettisisme. Christene sê vir die wêreld daar is 'n enkele God en slegs één Weg na Hom toe. Die wêreld vind dit onaanvaarbaar.

Christus-volgeling word nou die aanvaarde benaming. In die nuwe wêreld sal dié "gelowige" nie-dogmaties, versoenend, akkommoderend, onbevooroordeeld en toegeeflik teenoor alle ander gelowe wees. 'n Gemeenskaplike god word aanbid waartoe enige "gelowige" sy eie weg tot dié god mag vind. Die Christelike geloof word een van vele gelowe, almal op gelyke voet. Teenoor hierdie Nuwe Spiritualiteit sal die wêreld verdraagsaam wees   -   die Christendom het misluk.
Friday, 11 November 2011

Kantlynkritiek is die makliker opsie

Beide Petrus en Cobus Meintjies (DB,10.11) verkwalik Jannie du Toit vir sy brief, "Sulke stellings 'n teken van eindtye" (DB,08.10). Petrus noem Du Toit selfs 'n "klipchristen" (skynheilige Christen/vrome huigelaar). Hieruit mag ons seker aflei dat Petrus se eie nie-glasgeloofshuis stewig staan; daarom dat hy mag klipgooi. Hoe sal ons ooit weet of daar nie in Petrus se "klipgreep" dalk méér vingers na homself as na Du Toit wys nie?

Sowel Petrus as Meintjies beweer dat Du Toit onverdraagsaam is "...wat Christenskap 'n slegte naam gee" (Petrus), en "Ons kan nie respek vir die Christendom só afdwing nie (Meintjies). Miskien sal dit beide Petrus én Meintjies ontstel om ook van God se onverdraagsaamheid in die Bybel te lees   -   selfs meer as dit   -   ook van God se haat. Moet ons Hom dan nie in alles navolg nie?

Daar is vandag dié Christene wat kompromie met die wêreld aangaan en konsensus daarmee wil bereik   -   'n Christenkomponent wat verlammend verdoof is deur die invloede van die humanisme, liberalisme en sekularisme en só hul Goddelike opdrag tot kragtige getuienislewering versaak.

Petrus en Meintjies, wáár hoor julle vandag nog die protestantse stem van beswaarmaking teen onbybelse dinge? Dit is opvallend hoedat protestants-ingestelde Christene vandag deur mede-Christene gekritiseer word met 'n gesindheid van: Ons kan toesien hoedat aanstoot gegee word aan die "onsigbare" God, maar nié aan mense nie! Ek kan nie enige besware van julle onthou teen, byvoorbeeld, Sondagsontheiliging   -   ingestel op sinsgenot soos in Sondagsport, oop winkels en selfs drankwinkels   -   en só jul gehoorsaamheid aan Hom bewys. Waar's die konsekwentheid?

Nee, vriende, erken gerus dit is 'n veel makliker opsie om as passiewe Christen-"toeskouer" vanaf die kantlyn te kritiseer as om self aan die Christelike "geloofspel" (met sy duidelike "spelvereistes") deel te neem en jouself, sodoende, aan openbare kritiek bloot te stel.                      (ngn)
Wednesday, 9 November 2011

Die gevaarkant van geleidelikheid

Almal ken taal, dog in geïsoleerde taalomgewings sal nie almal weet van taleverskeidenheid nie. In multitalige omgewings sal ook nie almal bewus wees van taal as 'n kragtige instrument in haas alle lewenskontekste nie, hetsy gesproke of geskrewe.

In essensie bestaan tale uit woorde/begrippe waaruit dit opgebou word. Woorde is betekenisvol, dit wil sê "gelaai" met betekenis waarvan die essensie "teken"   -   soos in be-"teken"-is   -   is. Woorde is derhalwe "tekens" of simbole vir iets anders en roep, dog ook nie altyd nie, konkrete "beelde" by ons op. "Hond" roep die "beeld" (prentjie) van 'n onderskeibare (van alle ander) viervoetige dier op. "Liefde" roep nie maklik, benewens 'n abstrakte emosie en 'n soms sigbare manifestasie, 'n konkrete "beeld" daarvan op nie. Woorde is daarom boustene waarmee elke mens 'n "greep" op die/sy "wêreld" moet kry. Daarom is woordeskatbou vir kinders so belangrik vir die uitbreiding en verbreding van sy/haar eie leefwêreldlike verstaanshorisonne.

Woorde, en hul kontekstueelbepaalde be-"teken"-isse, is bepeinsenswaardig, begrippe om oor diep na te dink oor waarheen dit ons denke voer. Pseudomorfose word gebruik wanneer die oorspronklike betekenis van 'n woord verander ("beroof") word en dit nou 'n ander be-"teken"-is verkry wat die denke in 'n ander rigting stuur.

In die konteks van die Christelike geloof en teologiebeoefening, tref ons hedendaags toenemend voorbeelde van pseudomorfose aan waar bestaande woorde behoue bly, maar nuwe betekenisinhoude verkry. So, byvoorbeeld, verkry die wetenskap geleidelik 'n sterker greep as geloof binne hierdie konteks. Vyftig jaar gelede maak 'n ouderling beswaar teen plekke waar kinders Sondae met hul kollektegeld roomys kan koop. Hierteenoor vind Cas Vos, afgetrede dekaan van die fakulteit teologie aan die U.P., dit "baie vermaaklik" om Adam Mansbach se "Go the F..ck to Sleep" as "slaaptydboek vir moeë ouers", te vertaal na "F...ken" gaan slaap" (DB,07.11).

Hoe gevaarlik geleidelik het dinge nie verander nie.Saturday, 5 November 2011

Horisontalistiese godsdiensmisbruik

Vir die Christendom was en is die kruis   -   deur alle eeue en ook vandag nog   -   'n prominente geloofsimbool. 'n Kruis bevat twee balke, vertikaal en horisontaal, waarvan eersgenoemde die voorwaarde is vir laasgenoemde se volgehoue posisie en plek as deel daarvan. Vir Christene verteenwoordig die vertikale balk ons verhouding met God Drieënig; die horisontale balk ons verhouding met ons naaste   -   God eerste, dan medemens; nié andersom nie. Tans is daar kragte en magte baie hard aan die werk om hierdie prioriteitsorde om te keer.

In "ANC Today" (21-27.10) het Mathole Motshekga, lid van die ANC se NUK en ANC-hoofsweep in die Nasionale Vergadering, in die lig van die voorafgaande die volgende gesê: "From the 14th to the 18th October 2011 the International League of Religious Socialists (ILRS) held a conference in The Hague to develop strategies and a programme of action to mobilize the religious left for social transformation. The ANC's Commission for Religious and Traditional Affairs was invited to make a presentation on religion and politics in South Africa...to build a national interfaith movement for social transformation..."

Alhoewel onder "religion" nie nét die Christendom verstaan moet word nie, gee die oorgrote meerderheid van Suid-Afrikaners te kenne dat hul wel Christene is. Wanneer Motshekga dus verwys na 'n "national interfaith movement for social transformation" dan impliseer dit beslis ook sommige Christene. Hierdie prioriteitsomkering van God (vertikaal) na mens (horisontaal) vind ons ook implisiet aanwesig in die Belharbelydenis wanneer dit verklaar: "Ons glo dat God Homself openbaar het as...die God van die noodlydende, die arme en...dat die Kerk as die eiendom van God moet staan...by die verontregtes" ; nie meer bekering tot God nie!

Voorbeelde van die toenemend vinnige verskuiwing van die vertikale dimensie van die Christendom na die horisontale deur godsdiensmisbruik kan vermenigvuldig word, dog beperkte ruimte maak dit onmoontlik.
Monday, 31 October 2011

Hoeveel diesulkes op huigelkansels?

Die geskiedenis, waarby inbegrepe ook die kerkgeskiedenis, herhaal sigself. Van dit wat vandag in die kerk aan't gebeur is ten opsigte van sommige leraars se huigelary en verraad teenoor Christus en hul roeping, is daar talle soortgelyke voorbeelde in die Bybel. 'n Voorbeeld hiervan is waar God by monde van Esegiël (34:7,10) sê: "...die herders het vir hulleself gesorg en nie vir my kleinvee nie...Ek gaan optree teen die herders: Ek eis my kleinvee van hulle terug..."

Daar is diegene wat beweer dat daar vandag leraars is wat Christus vir materiële gewin en mense-aansien verraai. Hierdie bewering word dan ook gedeeltelik gestaaf deur beriggewing in "Rapport" (23.10), "Predikante bieg oor twyfel", waarin vyf predikante anoniem juis dit deur hul bekentenisse in 'n nuutverskene boek, "Hier staan ek", erken. Hulle bieg dat "...in hul harte glo hulle nie meer wat hul werk se posbeskrywing van hulle vereis nie." Van hulle sê: "Ek kan nie meer bid nie...Ek lees nie meer die Bybel nie" en glo ook nie meer in Jesus se maagdelike geboorte, opstanding uit die dood of 'n hiernamaals nie. Nog een vind eerder aanklank by "die kontemplatiewe spiritualiteit van die Katolieke mistici." Nog een sê, soos die Moslems en Budhiste ook sê, Jesus is " 'n navolgenswaardige leermeester"   -   en dis al! Hulle durf hul Christus-verloënde oortuigings nie openbaar maak nie ter wille van "My loopbaan...". Loopbaan?   -   'n loopbaan van huigel en om lidmate te mislei? Hoe kan sulke predikante met hul gewete saamleef in ag genome ook die aflegging van hul legitimasie-eed?

'n Kritieke vraag is: Hoeveel soortgelyke dominees bevind hulself vandag op kansels, besig met hul vernietigingswerk? Broer Andrew van "God se Smokkelaar"-faam het gesê: "Either you get radical for Jesus Christ, or you get out (of the Church)". Dit geld ook dié huigelleraars.                        (ngn)


Tuesday, 25 October 2011

ANC-Jeugliga gedryf deur ras

Volgens "Die Burger" (24.10) het Malema gesê: "Ons wil álles hê wat witmense het, dit is waarvoor ons veg." Die eerste indruk is dié van dubbelsinnigheid: 1. Swartes wil presies dieselfde hê wat wittes het, of 2. wittes moet alles wat hulle het aan swartes afstaan. Wanneer Malema sê: "Die land met alles daarin behoort aan ons!", verdwyn dié potensiële dubbelsinnigheid. Wat hy sê, is totaal ongrondwetlik, maar is die grondwet die papier werd waarop dit geskryf is, die ANC se partybevoordelende vertolking daarvan in ag genome?

Indien Malema met sy uitlating opsie een bedoel het, sou hy uit alle oorde steun ontvang het. Trouens, hoeveel van ons onthou nog die NP se herhalende refrein van: Wat ons vir onsself opeis, gun ons ook vir elke ander bevolkingsgroep in Suid-Afrika. Maar dit is juis met laasgenoemde wat die sosialistiese rasverabsoluterende en magsbehepte ANC probleme het  -   onderskeibare mensegroeperinge met diverse behoeftes wat slegs harmonieus en vreedsaam saamgebind kan word deur die beginsel van "eie belange" en "gemeenskaplike belange" te erken.

Die "ANC Youth League Manifesto  -  1944" werp lig op waaroor dit werklik gaan. Hierin word verklaar: "The contact of the White race with the Black has resulted in...a set of conflicting living conditions and outlooks of life...the conflict has emerged as one of race...This has made it imperative for the African to view his problems... through the perspective of Race."

Hiermee is die ras-aap uit die mou. Aan die wortel van alles lê vir hom ras, en dan ook die verabsolutering van sy eie ras, die swart Afrikaras. Alle ander rasse is ondergeskik, vreemdelinge en bywoners wat, volgens Afrikavoorwaardes, verdra en verduur moet word vir eie gewin. Die ANC-Jeugliga word gedryf deur ras waarin ander rasse, as die swart ras, geen plek het nie.Sunday, 23 October 2011

Bly liewer weg van betogingsgebiede

Indien daar een persoon en organisasie in Suid-Afrika is wat nié onderskat moet word nie, dan is dit Julius Malema en die ANC-Jeugliga. Malema is soos 'n vonk vir 'n kruitvat. Hoeveel van ons weet van die Jeugliga se "Mass Mobilisation and Action Programme for October 2011", 'n dreigement wat geeneen ligtelik durf opneem nie.

Volgens dié Jeugliga se webblad het dit op Sondag 18 September vergader om 'n program vir massa-aksie vir 27 en 28 Oktober te beplan. Daar is besluit: "The youth league will roll out mass action throughout the country...(and) to strategic centres of power in South Africa."

Die Jeugliga beplan dat hul "mass action and protests" by die Kamer van Mynwese sal begin waar hulle die nasionalisering van myne en gelyke verdeling van mineraalbronne sal eis. Daarna beweeg hulle na die Johannesburgse Effektebeurs waar hulle die gelyke verdeling van die nasionale rykdomme, vinniger ekonomiese transformasie en werksgeleenthede vir die werklose jeug gaan eis. Vanhier sal na die Uniegebou in Pretoria beweeg word waar 'n memorandum aan die regering oorhandig sal word waarin eise om gratis onderwys, die onmiddellike wegdoen met arbeidsmakelaars, werksgeleenthede vir die jeug, beter behuising, sanitasiegeriewe, water en elektrisiteit gestel sal word.

Hierdie oproep is gerig aan "all economic freedom fighters...The people shoud rise and demand what rightfully belongs to them." Die volgende groepe word tot mobilisasie opgeroep: die werklose jeug; minderbevoorregte studente; petroljoggies, plaaswerkers, kelners(-inne), ontvangspersoneel, ens; plakkerkampbewoners; almal wat nie dienslewering ontvang nie; die grondloses en persone sonder water en elktrisiteit. Dit impliseer 'n groot aantal mense en potensieel grootskaalse ontwrigting.

Alhoewel op Johannesburg en Pretoria as hoofbrandpunte van dié protesaksies besluit is, moet landelike bewoners nie oorgerus wees nie, en mense moet liewer wegbly van betogingsgebiede.             (ngn)


Monday, 17 October 2011

NG Kerk-sinode verloën die waarheid

Op 12.10.11 het die Algemene Sinode (AS) van die NG Kerk soos volg besluit: "Daar is ruimte vir lidmate wat aan die werklike en persoonlike aard van die duiwel en demone glo, en daar is ruimte vir lidmate wat die Bybelse spreke oor die bose en duiwels anders interpreteer" (AS-agenda, a.14.7), met ander woorde, die bestaan van satan mag ontken.

Jesus self getuig van die bestaan van satan. Ontkenning van satan maak Jesus tot leuenaar, is 'n aanslag op Bybelse geloofwaardigheid, is 'n verwerping van die geloofsbelydenisse van die NG Kerk, is 'n verbreking van NG Kerkleraars se legitimasie-belofte, maak ruimte vir die bemagtiging van dwaalleraars in dié kerk, vernietig die geloofwaardigheid van dié kerk in  die oë van lidmate en is daarom niks anders as 'n godslasterlike en dus sondige besluit nie. Enige sonde begaan teen die Woord van God, asook verwerping van die kerklike belydenisskrifte, soos in die geval van dié AS-besluit, is volgens artikel 61 van die Kerkorde tugwaardig.

Dr.Henrietta Klaasing sê op Kerkbode-aanlyn (KBA) as satan nie bestaan nie, was daar geen sondeval nie; en geen sondeval, geen verlossing nodig vir die mensdom nie. Jesus se kruisdood en sendingwerk deur die eeue was dan verniet. Ds.Jan Louw vra op KBA "...waarom die belydenisskrifte so belangrik is wanneer die kinderdoop verdedig moet word, maar van minder belang wanneer dit gaan oor die bestaan van satan?"

'n "Beeld"-peiling (13:10) na die waarde wat die AS-besluite vir mense het, het die volgende aangetoon: Baie waarde: 9% ; Geen waarde: 63% ; Neem kennis: 29%. 'n Soortgelyke "Die Burger"-peiling (13:10) na die AS se ja-stem vir Belhar het die volgende opgelewer: Ondersteun: 20% ; Verwerp: 27% ; Onbetrokke: 53%.

Lidmate moet ernstig kennis neem van die Bybelse opdrag: "Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid" (1 Tim.3:15b). Die AS het die waarheid verloën.               (ngn)
Thursday, 13 October 2011

Moderator steun Ontluikende Kerk

Prof. Nelus Niemandt is tot moderator van die NG Kerk verkies (DB,11.10). In hóm het dié kerk nou 'n uitgesproke denk- en geesgenoot van die Ontluikende Kerk (Emerging Church) tot leier verkies. Hoe weet ons dit? Sy geesgenootlike vriend, prof. Stephan Joubert, skryf in sy voorwoord tot Niemandt se boek, "Nuwe Drome vir Nuwe Werklikhede", dat die skrywer "uitgediende kerklike maskers...rondom ons almal afhaal...deur nuwe geloofspraktyke vir ontluikende kerke op ons etenstafel neer te sit..." Dit het Joubert se "kop van voor af geswaai...(met) 'n klompie radikale nuwe insigte..."

Van die Ontluikende Kerk, waaromtrent hyself en Niemandt ewe opgewonde is, sê Joubert die volgende: "...die jonger generasie sien die kerk as 'n struikelblok om die Here te dien...(hulle) is nie lojaal aan 'n denominasie nie", en die kerk moet aanpas by veranderde tye   -   "Dis wat die emergent church sê."

Die kerk moet nuwe gespreksgenote vind soos die Boedhiste, die vinnigste groeiende spiritualiteit in die wêreld. Ons leef in die tyd van die post-Christendom. Volgens Joubert beweer Peet Kruger, algemene hoof van News 24 se koerante, dat tradisionele Afrikaanse kerke se stem nie meer ernstig opgeneem en as nuuswaardig beskou word nie.

Joubert sê: Luister na die Boedhiste en lees hul geskrifte want "Hulle het dalk ook waarheid. Waarheid is nie net in die Christendom nie. Jy kan waarheid vind by ateïsme." En "mens stig nie kerke nie...(maar) begin net 'n nuwe movement en jy infiltreer alles wat jy kan...en op 'n nuwe manier die Evangelie neersit...Daarom gaan ek nie ander ouens se spiritualiteit aanvat en my waarhede postuleer nie...(en) die emerging church sê kom ons luister...(en) dis reg as jy glo soos jy glo. Ek gaan jou nie probeer verander nie..."

Dit is dus geen geheim dat die nuwe moderator die Ontluikende Kerk steun nie.                (ngn)Tuesday, 11 October 2011

Belhar kwalifiseer nie as gereformeerd

"Die Burger" (10.10) wys NGK-lidmate op prof.Piet Naude se ope brief in "Kerkbode" waarin hy andermaal aanvaarding van die Belharbelydenis (BB) bepleit. Betekenisvol dat sy brief saamval met die huidige Algemene Sinodesitting.

Wat die BB betref, vra ds. Theo Danzfuss die volgende kritiese vrae in sy artikel, "Evaluering van die Belharbelydenis (3)", in "Waarheid en Dwaling", mondstuk van die Vereniging vir Gereformeerde Lewenswandel, onder die oorkoepelende vraag: Hoe vergelyk die Belharbelydenis met die algemene kenmerke van 'n gereformeerde belydenis? 1. Is Belhar 'n "repetitio sacrae Scripturae"?, met ander woorde, 'n "naspreke van die spreke van die Skrif". Danzfuss sê Belhar gebruik begrippe soos eenheid, versoening en geregtigheid en vul dit met nie-Bybelse betekenisse. Dit maak ook geen erns met die konteks van 'n teksvers nie.  2. Is Belhar 'n noukeurige geformuleerde belydenis?, met ander woorde, trek dit 'n duidelike lyn tussen waarheid en dwaling. Danzfuss sê nee.  3. Kan Belhar op die "Quia"-standpunt onderteken word?, met ander woorde, "omdat" dit met die Bybel ooreenstem en nie "in soverre" dit daarmee ooreenstem nie   -   die "Quatenus"-standpunt. Selfs drs.Bam en Smit, wat leiding verskaf het aan die BB-opstellers, het erken dat die formulering daarvan dubbelsinnig is.  4. Is Belhar 'n belydenis met 'n algemene karakter? Danzfuss sê nee. "As ons dit vergelyk met gereformeerde belydenisse, is die kontras soos dag teen nag...Belhar is 'n situasiegebonde protes teen sekere sosiaal-maatskaplike probleme."  5. Is Belhar 'n "Regula Fidei"?, met ander woorde, onderskei dit tussen ware geloof en dwalinge/kettery. Danzfuss sê nee; daarvoor is die BB te eensydig.  6. Hoe tyd- en plekgebonde is Belhar? 'n Ware gereformeerde belydenis is nie tyd- of plekgebonde nie en verouder nooit. Die BB voldoen nie hieraan nie.  7. Is Belhar 'n formulier van eenheid of verdeeldheid? Die BB verdeel Christengelowiges.

Ter gevolgtrekking sê Danzfuss die BB vertoon géén kenmerk van 'n ware gereformeerde belydenisskrif nie.Thursday, 6 October 2011

NG Kerk-moderamen duld godslastering

My besware (DB,26 en 29.09) teen godslasterlikhede op Kletskerk (KK), waarvan Jean Oosthuizen die moderator is   -   terselfdertyd die NG Kerk se Kerkbode-nuusredakteur   -   berus op voorbeelde soos die volgende waarin hy vra: "Alles maar net 'n p..p in 'n bottel of wat." Hierop reageer ene Stefan: "Nuwe voorgestelde naam vir die Heilige Gees: Die P..p in die Bottel (of) dalk is P..p innie wind beter...ek en my vrou het seks met God...ek dink 'n ware Christen is by uitstek 'n p..ph.l". "Kameraad Eksteen" plaas Christus met 'n ereksie tussen twee kinders op KK, en Oosthuizen laat dit, en nog veel meer, op KK toe.

NG-gemeente Moreletapark asook 'n KwaZulu-Natalgemeente maak beswaar hierteen, gevolglik voer die NGK-moderamen 'n gesprek met Oosthuizen. Van dié ontmoeting sê laasgenoemde: "Op geen stadium tydens die vergadering het enige lid van die moderamen my op enige manier oor die vingers getik oor die wyse waarop ek Kletskerk modereer nie. Na afloop van die vergadering was daar...algemene instemming dat Kletskerk as 'n alternatiewe forum 'n noodsaaklike rol het om te vervul. Van die moderatuurslede het...in privaatgesprekke ook aan my bevestig dat hulle veral beïndruk is met die wyse waarop mense hier oor geloofsgrense heen op 'n unieke manier daarin slaag om verhoudings te bou"   -   ten koste van God Drieënig!

Ek vra (DB,29.09): "Oosthuizen én die NG Kerk moet verduidelik hoe hulle eersgenoemde se gelyktydige betrokkenheid by Kerkbode én Kletskerk-godslastering verantwoord." In die agenda van die Algemene Sinodesitting van 10 tot 14 Oktober 2011, word op p.210 soos volg gerapporteer: "6.4 Kletskerk: Die Moderamen het die klagtes hieroor saam met die ATKM hanteer en oordeel dat die saak op 'n goeie manier bestuur word"   -   dis al. Mag ons hieruit aflei dat die NGK-moderamen godslastering duld ter wille van "verhoudingsbou oor geloofsgrense", en Christus só verloën?                     (ngn)Sunday, 2 October 2011

NG Kerk keer die rug op Afrikanervolk

In sy ringsaanvaarde voorlegging, "Afrikaanse armes sal met privaat inisiatief gehelp moet word", tydens die NGKerk-ringsitting van Louis Trichardt (12-13.08), verduidelik ds. Petrus Kriel waarom die NGKerk teen die Afrikanervolk draai en verarmde Afrikaners nie ondersteun nie.

Kriel sê Afrikanerarmoede is die gevolg van die ANC-owerheid sowel as geestelike instellings se strukturele geweld teen volksgenote. Die staat diskrimineer op velerlei wyses teen arm NGKerklidmate as "voorheen begunstigdes". Hierbenewens staan ook kerke toenemend afsydig teenoor verarmende Afrikaners.

Voor 1994 het Afrikaners én -kerke hulself as behorende tot die Afrikanervolk beskou. Kriel sê tans is daar 'n nuwe gemeenskapsvorming in Afrikanergeledere. Waar verskille tussen ryk en arm Afrikaners voorheen nie so sterk beklemtoon is nie, is daar nou 'n materieel-bepaalde "klasseverdeling" onder Afrikaners. Arm lidmate is op diskriminerende ANC-hulp aangewese. Vermoënde lidmate, veral met sakebelange, vind dit voordelig om eerder met die armoedevraagstuk in ander gemeenskappe te assosieer. Talle Afrikaanse instellings is reeds tot ANC-nasiebouprojekte verbind.

Saam met die NG Kerk hou welvarende Afrikaners hulself voor as deel van 'n nuwe "geestelike elite" wat eerder ander gemeenskappe as die eie gemeenskap wil dien. Kriel beweer die Afrikanervolk mag sigself nie meer kerklik as volk identifiseer nie, maar eerder as individue in 'n breër gemeenskap in "vrye assosiasie" sonder enige gemeenskapsverbintenis, en as deel van 'n "geestelike gemeenskap" waarin "kleur" en "kultuur" geen rol speel nie. Die Afrikanervolk verteenwoordig dan kwansuis 'n "volksmentaliteit" van die "apartheidskerke", en dit is sonde.

Kriel sê Christelike kerke se strukturele geweld teen arm Afrikaners is om hul armoede as "'n geestelike saak te regverdig". Hiervoor sorg die "boetedoeningsinstelling van die moderne Christelikheid". ANC-gunssoekende kerke sal later ANC-taal móét praat. Kerklike hulp moet bydra tot "heling" en "versoening" met Afrikagemeenskappe. Hulp aan arm Afrikaners dra nie daartoe by nie en daarom word hulle in die kerk se welsyn "regverdig" gemarginaliseer.


Wednesday, 28 September 2011

Nuusredakteur én kerk moet antwoord

My brief, "Godslastering op Kletskerk bevorder" (DB,26.09), het dusver reaksie van "Gelowige", Kappie, Jaco (DB,27.09) en Adonis (DB,28.09) ontlok. "Gelowige" beskuldig my dat ek "veroordelend teenoor ander se menings staan" en my behoort te skaam vir my "geestelike onverdraagsaamheid (want) elkeen het sy reg op 'n opinie..." Indien "Gelowige" met "ander se menings" en "elkeen het sy reg op 'n opinie" bedoel dat sulke "menings" en "opinies" ook toelaat dat godslasterlike dinge van Christus gesê word, dan word die protestant in my wakker en verdedig ek die Seun van God. As dit vir "Gelowige" "geestelike onverdraagsaamheid" is, laat dit dan vir hom/haar so wees.

As my protestants-Christelike beswaarmaking oor die godslasterlike aantasting van die heiligheid en eer van Jesus Christus vir Adonis 'n "obskure agenda" en "eierdans" van my kant is, dan sê dít vir my baie van Adonis self. Jaco van "Israel Visie" se opmerking, "Tog so voorspelbaar", is nie so duidelik nie, tensy hy daarmee bedoel dat die bespottende en godslasterlike dinge wat van Christus gesê sal word, reeds in die Bybel voorspel word.

Kappie sê dit "sou dalk regverdig en billik wees (om te) verduidelik wie Kletskerk is en waarvoor (dit) staan." Kappie, in my brief het dit nie oor Kletskerk gegaan nie, maar wel oor Jean Oosthuizen, nuusredakteur van die NG Kerk se Kerkbode-tydskrif, wat publisiteit verleen aan godslasterlikhede. Hoewel belangrik, is Kletskerk en ateïs Van den Heever hierin sekondêr. Hoofsaak is Oosthuizen, Kerkbode en NG Kerk, en dan veral laasgenoemde se standpunt   -   indien hy een het   -   oor sy Kerkbode-nuusredakteur se betrokkenheid by godslastering. Kletskerk is bloot die mondstuk vir Van den Heever se godslastering deur Oosthuizen geakkommodeer.

Oosthuizen én die NG Kerk behoort te verduidelik hoe hulle eersgenoemde se gelyktydige betrokkenheid by Kerkbode én Kletskerk-godslastering verantwoord. Jakobus (2:11) sê fonteine lewer nie terselfdertyd vars- én brakwater nie.Sunday, 25 September 2011

SAPD-knoeisyfers lank reeds vermoed

Die voorbladberig, "Polisie se leuens oor vuurwapens" (DB,24.09), verwys. Vir geruime tyd bestaan daar vermoedens hieromtrent wat nou bevestig is. Wat ook al die beweegredes vir dié SAPD-korrupsie, bly dit 'n feit dat 'n gedeelte van ons nasionale bevolking as't ware deur die SAPD van wapens voorsien is, terwyl 'n ander gedeelte van die bevolking deur hulle ontwapen is. So dra die ANC by tot verdere rassespanning en -polarisasie. Dit grens aan verraad teen ons burgerlike samelewing. Só word verraderlike ANC-"versoening" dan ook ontmasker.

Hierdie is 'n aangeleentheid wat nie ligtelik opgeneem kan word nie, aangevul deur 'n klimaat deur Zuma en Malema geskep met hul "Bring my masjiengeweer"- en "Kill the Boer"-liedjies. Kan wittes hul vermoedens en agterdog verkwalik word in die lig van plaasmoorde sowel as stedelike roof en geweld waarvan die voorkomsfrekwensie daarvan doelbewus deur SAPD-statistiek na willekeur gemanipuleer word?

Wie, dink die ANC, flous hy? Beslis nie almal nie; dalk wel 'n meerderheid van goedgelowige wittes wat krampagtig bly vasklou aan ANC-"demokrasie". Juis in laasgenoemde lê die tragiek opgesluit vir die uiters onsekere voortbestaan van wit Suid-Afrikaners in hierdie land, te wete die algehele ontkenning van die groot gevaar waarmee hulle daagliks saamleef.

Wie ook al mag dink dat die SAPD-vuurwapenwurmblik nou heeltemal oopgemaak gaan word om te wys op hoeveel rooftogte reeds uitgevoer en moorde met potensieel SAPD-verdwene vuurwapens gepleeg is, leef in 'n gekkeparadys. Forensies is dit wel moontlik, maar die wil, in nasionale belang, ontbreek om dié wurms te vermorsel. Sodanige statistiek sal beslis weerhou word uit vrees vir nasionale paniek asook ons verdere verswakkende beeld in die buiteland.

Hierdie onthulling van korrupte SAPD-leuensyfers, vanaf Selebi na Cele deur alle range tot op SAPD-grondvlak, was te verwagte; uiteindelik word leuens deur waarheid agterhaal. Dié SAPD-knoeisyfers is lank reeds vermoed.                   (ngn)

Friday, 23 September 2011

NGK-nuusredakteur moet verduidelik

Hierdie skrywe is 'n regstelling van 'n vorige skrywe, "NG Kerk se KBA is mondstuk vir ateïs", waarin gesê is dat Jurie van den Heever se "Quo Vadis: 'n Ope brief aan die gereformeerde kerke in die RSA" op die NG Kerk se Kerkbode Aanlyn (KBA) gepubliseer is. Dit is nie korrek nie. Dit is nie daarin gepubliseer nie, maar wel in "Kletskerk" waarvan Jean Oosthuizen   -   tegelyk die NG Kerk se Kerkbode-nuusredakteur   -   die webmeester is. Hiermee dus verskoning aan enigeen wat, vanweë 'n misverstand, moontlik deur dié skrywe benadeel mag voel.

 
Jean Oosthuizen, nuusredakteur van die NGK-mondstuk, "Kerkbode", akkommodeer die ateïs, dr. Jurie van den Heever, op die webblad, "Kletskerk", om gal te braak teen Christus en Sy kerk. Wat beoog Oosthuizen hiermee   -  geloofsversterking van NGK-lidmate, of geloofsverdagmaking in aansluiting by die huidige liberale teoloë?

Wie is Van den Heever? Hy is 'n Stellenbosse dosent, mede-aanbieder van die Sondagoggendse RSG-program, "Hoe verklaar u dit?", en wat graag sy evolusionistiese oortuigings van tyd tot tyd met "Die Burger"-lesers deel.

Wat sê Van den Heever, onder meer, in sy "Quo Vadis: 'n Ope brief aan die gereformeerde kerke in die RSA", op "Kletskerk" (11.08) van Jean Oosthuizen? Hy beweer dat dit vandag "allerweë erken (word) dat die Bybel deur mense geskryf is (en) voorgehou (word) as 'n goddelikgeïnspireerde teks (wat) dit beslis nie is nie... Op grond van al hierdie (navorsings-) inligting sal die gereformeerde kerke uiteindelik oop kaarte moet speel en erken dat groot dele van die Bybel verkeerd vertolk is..." Deur watter "geestelike dampkring" is dié navorsing geïnspireer?

Van den Heever sê lidmate is nie meer tevrede met die tradisionele dogma  -  deur mense geskryf  -  en wat as goddelike uitsprake "opgedis" word nie. Lidmate vra dan glo "ernstige vrae rondom die persoon van Jesus". Hy sê: "...ingeligte lidmate weet reeds dat Jesus nie die Seun van God was nie, nie uit 'n maagd gebore is nie, nie ter helle neergedaal het nie, nie uit die dood opgestaan het nie en beslis nie opgevaar het na die hemel nie. Hy sal gevolglik ook nie daarvandaan kan terugkeer nie." Hy verwys na "...die mite wat rondom die persoon van Jesus in stand gehou word."

Hiermee verdra, akkommodeer en bevorder Oosthuizen godslasterlikhede. Hoe bevorder dit Gods Koninkryk? Hy is NGK-lidmate 'n verduideliking verskuldig.

Tuesday, 20 September 2011

NG Kerk se KBA is mondstuk vir ateïs

Watter vertolking moet ons heg aan die NG Kerk se Kerkbode Aanlyn (KBA) wat publisiteit verleen aan 'n ateïs se anti-Christelike galbraking teen Christus en Sy kerk? Watter doel moet sodanige godloënende inset dien? Dra dit by tot NG Kerklidmate se geloofsversterking, of bevorder dit geloofsverdagmaking soos deur die liberale teoloë subtiel gepropageer?

Dié ateïs-skrywer is dr. Jurie van den Heever, Stellenbosse dosent, mede-aanbieder van die Sondagoggendse RSG-program, "Hoe verklaar u dit?", en wat ook graag sy evolusionistiese oortuigings met "Die Burger"-lesers deel.

Wat sê Van den Heever, onder meer, in sy "Quo Vadis: 'n Ope brief aan die gereformeerde kerke in die RSA", op KBA (11.08) soos gepubliseer deur Jean Oosthuizen, bestuurder van KBA? Hy beweer dat dit vandag "allerweë erken (word) dat die Bybel deur mense geskryf is (en) voorgehou (word) as 'n goddelikgeïnspireerde teks (wat) dit beslis nie is nie... Op grond van al hierdie (navorsings-) inligting sal die gereformeerde kerke uiteindelik oop kaarte moet speel en erken dat groot dele van die Bybel verkeerd vertolk is..." Vanuit watter "geestelike dampkring" kom dié (navorsings-) inligting?

Van den Heever sê lidmate is nie meer tevrede met die tradisionele dogma   -   deur mense geskryf   -   en wat as goddelike uitsprake "opgedis" word nie. Lidmate vra dan glo "ernstige vrae rondom die persoon van Jesus." Hy sê: "...ingeligte lidmate weet reeds dat Jesus nie die Seun van God was nie, nie uit 'n maagd gebore is nie, nie ter helle neergedaal het nie, nie uit die dood opgestaan het nie en beslis nie opgevaar het na die hemel nie. Hy sal gevolglik ook nie daarvandaan kan terugkeer nie." Hy verwys na "die mite wat rondom die persoon van Jesus in stand gehou word."

Hiermee verdra, akkommodeer en bevorder KBA godslasterlikhede. Oosthuizen moet sê hoe dit Gods Koninkryk bevorder. Hy is NG Kerklidmate 'n verduideliking verskuldig.

Let wel: Omdat daar enkele foute in dié skrywe voorkom, is dit reggestel met 'n skrywe op 23-09-2011.

Thursday, 15 September 2011

Gebeure rede vir "donker prentjies"

Tina sê: "T.C. se vrese van 'n nasionalistiese revolusie is die gevolg van iemand wat net op die negatiewe, donker prentjies van die lewe fokus. Hy moet oppas of sy Ark sink ook weg." (DB,15.09).

Tina, jou mening is jou reg. Weet egter daar kán nooit weer 'n Ark wees (wat kan sink) nie. Die reënboog is die belofte daartoe. My heil lê nie in 'n Ou Testamentiese Ark nie, maar in die Nuwe Testamentiese Gekruisigde wat vir my sê: "Knoop die stryd aan vir die waarheid" (Ps.45:5), en: "Moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak" (Efes.5:11).

Daar is sovele praktyke van duisternis in Suid-Afrika. Ons opdrag is om die leuens van ons dag te ontmasker en met waarheid te vervang. Tina, dink jy nie ons is dit aan die Waarheid (Joh.14:6) verskuldig nie? Tina sê ek "moet oppas of (my) Ark sink ook nog." Sou dit gebeur, sink jy saam met my. Waarom? Luister wat Thato Mbateti in Maart 2010 gesê het: "You f..king white pigs...white wh..res we will rape them...till the last breath is out. White kids will be burned...Men will be tortured...Households will be broken into and families will be slaughtered."

Vanweë die DA se ingryping is hierdie bloeddorstige haatspraak van Facebook verwyder nadat dit wye nuusdekking geniet het soos in "Business Day", maar die skade is gedoen. Wit-swartverhoudinge is daarmee verder verpolariseer. Dit dui ook op die anti-wit sentiment in die harte en gedagtes van sommige swartes   -   klimaatskeppend vir "'n nasionalistiese revolusie", Tina?

Tina sê dat ek "net op die negatiewe, donker prentjies van die lewe fokus". Nee, Tina, jy fouteer. Ek gaan net baie realisties om met die gebeure in ons land. Ongelukkig verteenwoordig dié gebeure verreweg "negatiewe, donker prentjies". (ngn)

Wednesday, 14 September 2011

Haatspraaklied nié "historiese" lied

In 'n publikasie, "Leadership" van 08.04.10, onder die artikelopskrif, "Who really is attempting to rewrite history", word gevra of die lied, "Dubula iBhunu" (Kill the Boer), werklik deel uitmaak van die ANC se historiese bevrydingsliedere. Dié artikel weerlê die huidige ANC-aanspraak dat dit deel van hul historiese besit is.

'n Ondersoek na die herkoms van dié lied het, onder meer, die volgende aan die lig gebring: In die vroeë 1990's is woorde van dieselfde effek as "Dubula iBhunu" saam met hul slagspreuk, "One settler, one bullet", deur die PAC gebruik. In 1993 neem Peter Mokaba dié PAC-slagspreuke oor en verander dit na "Kill the Boer, kill the farmer" na die moord op Chris Hani, Kommunistiese Partyleier.

Vanuit 'n ondersoek kon nêrens bevind word dat "Kill the Boer" 'n ANC-lied gedurende die "struggle"-jare was nie. In 2002 is 'n dubbele CD met 25 ANC-vryheidsliedjies vrygestel waarby Ronnie Kasrils, Baleka Mbete en Pallo Jordan betrokke was. "Kill the Boer" is nie een van dié 25 nie!

In Augustus 1999 het PAC-lid, Thomas Ramaila, aan die WVK gesê dat hy die boer, Neville Rudman, vermoor het vanweë die invloed van die PAC-slagkreet, "Kill the farmer, kill the Boer". In Augustus 1993 is dié slagspreuk gedreunsang voor die moord op die Amerikaanse student, Amy Biehl. En dan word te kenne gegee dié singery is "onskuldig"!  Na 27 April 1994 het die PAC homself egter van dié lied gedistansieer.

In 2002 het oud-pres.Mbeki, en in 2003 het vise-pres. Kgalema Motlanthe, in sterk bewoording hulself van dié lied gedistansieer en gesê dit was nooit, en sal ook nooit, deel van die ANC word nie. Toe was daar géén aanspraak dat dit 'n ANC-lied is nie.

Maar stel Zuma self dan nie die voorbeeld met sy, "Bring my masjiengeweer!", nie? Raak van Zuma ontslae!

Tuesday, 13 September 2011

Moenie dat begrippe jou mislei nie

Noag het die Ark gebou in opdrag van God. Almal wat oor dié konstruksiewerk vrae gevra het, wou hulself disnis lag vir Noag se antwoorde. Waarom? Sy antwoorde was totaal absurd en prakties onmoontlik. Vir hulle het Noag "onsin uitgedink". Die Titanic vertrek op haar nooiensvaart oorsee; na bewering onsinkbaar. Diegene wat dié aanspraak bevraagteken het, is waarskynlik òòk van "onsinnige denke" beskuldig. Waarom? Dit was tog onmoontlik dat dié skip kon sink!

Met hierdie voorbeelde probeer ek aantoon hoedat die, menslik beoordeelde, onmoontlike wel dramaties omgekeer is tot gerealiseerde werklikheid. Beide voorbeelde toon ooreenkomste, hoewel nie identies nie. In die Ark se geval was die vraestellers tegelyk selfversekerde spotters. In die Titanicgeval word die vraestellers egter bespotlik gemaak.

In my brief, "ANC-manifes dalk oorlogsverklaring" (DB,08.09), vra ek: "Is die NDR-'manifes' (Nasionale Demokratiese Revolusie) nie die ANC se eensydige 'oorlogsverklaring' teen alle anti-ANC burgerlikes nie?" Hierop antwoord Alwyn du Plessis: "Die antwoord is 'n ongekwalifiseerde néé. Ek kan nie glo dat sulke onsin uitgedink word nie" (DB,09.09) - 'n bespotlikmakende antwoord op die "Titanic"-vraag.

Enkele opmerkings: 1.Ek het nie beweer die NDR is 'n oorlogsverklaring nie, maar wel, in die lig van die talle plaasmoorde, dié vraag gestel. 2. Du Plessis het òf nie die NDR-dokument gelees nie, òf hy onderskryf dit "ongekwalifiseerd", 'n dokument wat, "pilversuikerd", onteenseglik daarop dui dat Suid-Afrika fasegewys tot 'n tipies kenmerkende sosialistiese Afrikastaat omskep gaan word. 3. Sosialisties-kommunistiese revolusies verloop nie bloedloos nie; NDR-geskepte verwagtinge is klimaatbereidend daartoe. 4. Onthou Du Plessis nog die voormalige kommunistiese Oos-Duitsland, bekend as die Duitse Demokratiese Republiek (DDR), en hoedanig sy burgers behandel is agter die Berlynse Muur en Ystergordyn? Diegene wat aan dié "demokrasie" wou ontsnap, is summier geskiet.

Die NDR is 'n Nasionaal Sosialistiese Revolusie (NSR), verskuild agter "demokrasie". Moenie dat begrippe jou mislei nie.

Thursday, 8 September 2011

ANC-leuenpropaganda teen wittes gemik

Betogings oor swak   -   dikwels géén   -   dienslewering word ontlont deur die vorige regering daarvoor te blameer en so die bestaande anti-wit sentiment kwaadwilliglik te versterk. Dit is 'n leuen wat, ná 17 jaar van "demokrasie", propagandisties benut word om ANC-mislukkings te ontken.

In sy skrywe, "Two Sides to Every Story", laat Chris Kritzinger statistiese waarheidslig die donker ANC-leuenkamer belig. Gedurende die vorige bedeling het Suid-Afrikaanse swartes die hoogste lewenstandaard en geletterdheidspeil van alle swartes in Afrika geniet. Die apartheidsregering het tien universiteite met wit belastingbetalersgeld gebou, waaronder ook Medunsa wat jaarliks 200 hoogs opgeleide swart dokters gelewer het. Tutu kon homself as onderwyser bekwaam, en so Mandela homself as prokureur.

Baragwanath, grootste hospitaal in Afrika met 3200 beddens, 23 teaters, byna 8000 personeellede, 450 voltydse dokters wat 112 000 gehospitaliseerdes en 1,62 miljoen buitepasiënte jaarliks bedien het, is met wit belastinggeld gebou en in stand gehou. 90% van alle bloedskenkers was wittes wat bloed kosteloos aan dié hospitaal verskaf het om swart lewens te red (The Citizen,02.04.87).

In 1987 het 4,8 miljoen wittes 77%, en 18,2 miljoen swartes 15% van alle belasting tot die staatskas bygedra waarvan 56% van die totale regeringsbegroting na swartes gegaan het (Vox Africana Nr.29 4/87, 11.02.87). Sedert 1970 het die swartonderwysbegroting jaarliks met 30% toegeneem en is daar elke weeksdag vyftien nuwe klaskemers vir swartes opgerig.

In 1978 het Soweto alleen oor 115 sokkervelde, 3 rugbyvelde, 4 atletiekbane, 11 krieketvelde, 2 gholfbane, 47 tennisbane, 7 Olimpiese-standaard swembaddens, 81 netbalbane, 39 speelparke, talle gemeenskapsale, flieks, klubhuise, 300 kerke, 365 skole, 2 Tegniese Kolleges, 8 klinieke, 63 dagsorgsentrums, 11 poskantore en 'n eie vrugte- en groentemark beskik.

Hierdie statistiese gegewens verteenwoordig slegs 'n druppel aan die emmer wat deur die apartheidsregering aan swartes voorsien is. Hoe tragies dat politieke vryheid vir sovele swartes toenemende armoede beteken terwyl wittes leuenagtig daarvoor blameer word.

Saturday, 3 September 2011

Is die ANC se NDR 'n oorlogsverklaring?

Die berig, "Oupa (70) oudste Kanaal-swemmer" (DB,02.09), voer my gedagtes terug na vroeg-Julie toe ons met 'n P&O-veerboot van Dover na Calais oor die Engelse kanaal gevaar het. Tydens dié heenvaart vra ek myself af hoeveel duisende Britse, en Geallieerde, soldate tydens twee wêreldoorloë oor dié kanaal na hul dood op Europese slagvelde gevaar het.

Op die Vlaams-Belgiese slagvelde het militêre begraafplase, soos dié by Tyne Cot met sy 12 000 Geallieerde soldategrafte   -   baie slegs met die grafskrif: "Known Unto God"   -   die wrede werklikheid van oorlogvoering beklemtoon. Onbeskryflik wrede tonele het hul in die modderdeurdronge velde in die Passchendaele-omgewing van Vlaandere afgespeel. Gesneuwelde soldate is in bomgate toegegooi, net om weer 'n dag of wat later deur volgehoue bombardemente in flarde daaruit geskiet te word. Die oorlogsmuseum in Ieper (Ypres) beeld die wreedheid, lyding, tragiek en futiliteit van oorlogvoering treffend uit.

Ongeag die wreedheidsintensiteit van oorlog, bly die resultaat dieselfde: dood, intense hartseer en verwoestende verliese (korttermyn), maar ook bitterheid en wraakgedagtes lank na vredesluiting (langtermyn), 'n resep vir gespanne betrekkinge, toekomstige konflik en nie-versoening.

Op die terugvaart van Calais na Dover is my gedagtes by my eie land, Suid-Afrika. Afrikaners het in twee oorloë teen Groot Brittanje geveg, groot verliese en uiterste ellende beleef (korttermyn), en nog het dié wonde nie heeltemal genees nie (langtermyn). My gedagtes kring uit na die wreeds-denkbare plaasmoorde   -   ook in stedelike gebiede   -   wat plaasvind. Vir my dui dié moorde op lae-intensiteit oorlogvoering. 

"Normaalweg" is 'n oorlogsverklaring 'n parlementêre besluit namens 'n volk en openlik bekend. Daar heers egter 'n "onverklaarde oorlog" in Suid-Afrika en wat nie openlik aan die buitewêreld bekend is nie. En nou die vraag: Is die NDR-"manifes" (Nasionale Demokratiese Revolusie) nie die ANC se eensydige "oorlogsverklaring" teen alle anti-ANC burgerlikes nie? En al die mooi praatjies van versoening blote huigelary en leuentaal?

Monday, 29 August 2011

Welvaartsbelasting, Tutu en "The Elders"

'n Engelse gesegde lui: "It is possible to fool some of the people all of the time, and possible to fool all the people some of the time, but it is not possible to fool all the people all of the time." Dit geld in besondere mate vir emeritus aartsbiskop Desmond Tutu; hy flous nie almal nie. In sy artikel, "Sê 'ja' vir versoening" (DB,27.08), word Fanie du Toit nog deur Tutu geflous.

Tutu is beslis iemand met 'n dubbele agenda. Hoe kan hy, as "Man van die Kleed", dinge kwytraak soos: God is "homofobies", en Hy moet Sy veroordeling van homoseksualisme bely (Juig! Tydskrif, 22.07.10); "God is clearly not a Christian" (Pelser, NG Kerk Reformeer of...Disintegreer?) en "Jesus was 'n revolusionêr. Ek is 'n revolusionêr. Elke Christen moet 'n revolusionêr wees." (Daily Telegraph,11:84).

Dit is nie algemeen bekend dat Tutu 'n lid, en voorsitter, is van die internasionale organisasie, "The Elders", bestaande uit lede soos Nelson Mandela, Kofi Annan, Jimmy Carter, Graca Machel en Martti Ahtisaari, nie. Op inisiatief van Richard Branson en Peter Gabriel word "The Elders" in Julie 2007 onder leiding van Nelson Mandela gestig om wêreldprobleme en menselyding aan te spreek. "The Elders" is reeds betrokke in lande soos Ciprus, Myanmar, Soedan, Zimbabwe en die Midde-Ooste. Nou is dit duidelik Suid-Afrika se beurt vir "The Elders"-inmenging, en dit by wyse van welvaartsbelasting vir wittes.

Alhoewel ek oor geen tasbare bewyse beskik nie, vermoed ek dat Tutu se idee van welvaartsbelasting van nêrens anders as uit "The Elders"-geledere kom nie. Vra uself egter: Wie sit agter "The Elders", en wie beheer hulle? Met die vermelde name van "The Elders"-lede en húl verbintenisse met ander internasionale organisasies, is dit nie só moeilik om te raai nie.               (ngn)

Thursday, 25 August 2011

"Afrikanisering" van predikante-opleiding?

Vanuit die media (Radio Pretoria,12.08) word berig van 'n teoloog wat die standpunt huldig dat die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Pretoria moet "afrikaniseer". As 'n universiteitsfakulteit aan 'n staatsuniversiteit is dit seker te verwagte dat hierdie fakulteit in dieselfde rigting as die heersende regeringsideologie sal beweeg en nie langer, soos vanaf 1917 reeds, alleen diens aan Afrikanerkerke mag lewer nie.

Wat word bedoel met die "afrikanisering" van 'n teologiese fakulteit? Hoe sal dit binne so 'n "afrikaniseringspot" lyk? Dié deksel word reeds effens deur relevante uitsprake gelig. Ek noem enkeles.

In sy boek, "Dominee, Are You Listening to the Drums?", sê A.S.van Niekerk: "...the theologies...of Africa should also be allowed to play a role in shaping a truly South African theology...(which) aims at Black liberation, rejects Western standards and (works) for  'a totally new social order' ...(because) the desperate suffering of Blacks are to be blamed not only on the Whites but also on  ' the White man's God '."

Dr.Wiets Beukes, afgetrede Volkekundedosent aan die UP, sê dat, vir swart mense, godsdiens en politiek mekaar aanvul; afwykende Bybelvertolkings kom voor; die Westerse kerkliturgie moet by swart behoeftes aanpas, en daar is 'n onwilligheid om Christelike waardes te aanvaar.

Vroeër reeds is berig (DB,19.03.09) dat kerkleiers wat hulle te Mafikeng om Zuma geskaar het, belowe het "...om die ANC se boodskap met dieselfde ywer te versprei as waarmee hulle God se Woord verkondig."

In die tydskrif, "Juig!"(22.07.10), word berig dat Tutu "...nou al male sonder tal Bybelse konsepte soos geestelike weergeboorte, redding deur Jesus Christus alleen, sondebelydenis en straf as absolute twak afgemaak (het)".

'n Ononderhandelbare nee! vir die "afrikanisering" van teologiese opleiding. Geen wonder dat stemme reeds opgaan dat Afrikanerkerke uiteindelik 'n eie seminarie vir predikante-opleiding sal moet oprig.

Tuesday, 23 August 2011

Wolf in skaapsklere

Die berig, " 'Kill the Boer' op Kovsies" (DB, 18.08), verwys. Dié ANC-gesanksioneerde haatgevulde rassistiese slagspreuk is oorbekend. Minder bekend, dalk, is die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) se volgehoue betrokkenheid by die ANC-revolusie. So word berig dat "Sasco, die Jong Kommuniste-liga en die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke in die Vrystaat honderde van hulle lede met busse na die kampus aangery het."

Die SARK in bondgenootskap met kommuniste? Ja, hulle streef dieselfde doel na. Ook die NG Kerk is 'n lid van die SARK en twee van sy lidmate in hoë posisies daarby betrokke: Dr. Kobus Gerber, algemene sekretaris van die NG Kerk, is vise-president van die SARK en me. Rinel Hugo, moderatuurslid van die algemene sinode, 'n lid van die SARK nasionale uitvoerende raad.

Gegrond op inligting verskaf deur prof. J.S.Malan, skryf 'n Nederlander soos volg: "Een van de meest schokkende ontwikkelingen in de oecumene in Zuid-Afrika is de aanmoediging van voorouderaanbidding en andere heidense rituelen in de kerken door de Zuid-Afrikaanse Raad van Kerken." "Beeld" van 27.09.07 het berig dat ds. Andre Bartlett, NG-predikant en voorsitter van die Gautangse tak van die SARK, 'n groep ANC-lede na Suid-Tanzanië vergesel het om die geeste van gestorwe ANC-vryheidsvegters  vandaar "huis toe te bring".

Op sy beurt is die SARK lid van die internasionale "moederverleier" van kerke, die Wêreldraad van Kerke (WRK), waarvan prof. A.M. Murray vroeër reeds gesê het dat dit 'n "kommunistiese frontorganisasie" is. In 1977 sê ook wyle dr.Koot Vorster dat "geen woord van troos of steun gaan (vanaf die WRK) uit na die Christene wat onder die Rooi Draak uitgedelg word nie." Beide die SARK (nasionaal) en die WRK (internasionaal) werk saam om "in die naam van God ook alle verskeidenheid weg te vee".

Beide WRK en SARK is wolwe in skaapsklere.

Wednesday, 17 August 2011

Gebrek aan insig rede vir kritiek

Om nie op Kupido se "Swartes kreun nog elke dag onder juk" (DB,17.08) te antwoord nie, is om sy skewe mening te sanksioneer. Kupido gebruik Kadalie se artikel (DB,16.08) om daarmee aan sy wrewel, vooroordeel en ongegronde kritiek teen wittes uiting te gee, hulle wat nog grootliks daarvoor sorg dat Suid-Afrika nie in hongersnood gedompel word nie terwyl dié voedselproduseerders stelselmatig uitgemoor word.

Kadalie sê: "Die aandrang op welvaartsbelasting vir wittes is ten eerste rassisties en ten tweede onverantwoordelik..." Sou ék 'n verband lê tussen Kupido se standpunt en rassisme, sal ek sekerlik van rassisme beskuldig word (omdat ek wit is), maar nou het Kadalie dit gesê. Dit gaan ten diepste hier oor welvaart en die verwerwing (rykdom) of die nie-verwerwing (armoede) daarvan.

Die verskil tussen ryk en arm volkere is nie hoe oud 'n volk is nie. Indië en Egipte is elk meer as 2000 jaar oud en bly steeds relatief arm. Daarteenoor is lande soos Kanada, Australië en Nieu-Zeeland veel jonger lande wat ontwikkeld en welvarend is. Rykdom berus ook nie net op natuurlike hulpbronne nie. Japan is 'n land met 80% bergagtige gebied wat grondstowwe invoer en verwerk wat van hom die tweede grootste ekonomie ter wêreld maak. Wat maak dus die verskil?

Die antwoord lê in die ingesteldhede van 'n volk wat oor eeue heen deur opvoeding en kultuur vasgelê is tot volksgewoontes. Welvarende volke word gekenmerk deur werksetiek, integriteit, verantwoordelikheid, respek vir wette en regulasies, liefde vir werk, spaarsamigheid en belegging, die wil tot produktiwiteit en stiptelikheid. Arm volkere is arm omdat hierdie beginsels nie deel van hulle bestaan vorm nie.

Kupido, pas hierdie welvaartsbeginsels toe op die rasseverskeidenheid in ons land, en kyk of jy nie lig begin sien nie. Kadalie beskik oor sodanige insigte waarvan Kupido nog nie eers kon droom nie.

Sunday, 14 August 2011

Geestelike verval ook kenmerk van SA

'n Britse dagblad, die "Daily Mail" (29.07), berig dat talle kinders by skooltoetrede nie hul eie name ken nie, omdat ouers nie tuis met hulle praat nie. Dié kinders se kommunikasievaardighede is uiters swak en word aan ouers se nie-belangstelling om met hul kinders te speel, praat of storielees toegeskryf. Ook die TV en internet dra by tot dié agteruitgaande ouer-kind kommunikasie, rampspoedig vir suksesvolle onderrig-leer.

As kinders nie eers hul eie naam ken nie, hoe sal hulle die Naam ken van dié Een met wie hulle ouers nie meer kommunikeer nie en wat deur Sinterklaas verdring is? Hierdie vraag tref met ontsteltenis by die aanskoue van die mensemassa in hul duisendtalle op die strate, pleine en lang toue by besienswaardighede in stede soos London, Parys en Amsterdam. Dit herinner my aan die boektitel, "Der Untergang des Abendlandes" van Oswald Spengler, waaruit ons Duitse skoolhoof, Johann Ulrich Hahn, ons in die laat vyftigerjare van die vorige eeu grepe meegedeel het tydens ons Wiskundeperiodes.

Robert Pigott, 'n godsdiens verslaggewer, berig uit Amsterdam dat die Nederlanders Christenwees "herbedink" vir 'n twyfelende wêreld. Hy verwys na ds. Klaas Hendrikse wat deel is van die Protestantse Kerk van Nederland (PKN) wat sê: "Maak die meeste van die aardse lewe, want dit is die enigste lewe. Ek glo nie in 'n na-aardse lewe nie." Hy glo ook nie in God as 'n Bo-natuurlike Wese nie. Die Jesusverhaal is bloot 'n mite, en so ook Sy opstanding en hemelvaart. Een uit elke ses leraars van die PKN is òf agnosties òf ateïsties. God is net 'n "somethingism", en Nederland die laboratorium vir die "nuwe Christelikheid".

Maar wat van my eie land? Dan besef ek dat die toenemende korrupsie, verkragting, misdaad en moord simptome is van ons eie geestelike verduistering, agteruitgang en verval.

Friday, 5 August 2011

Wat ons saai, sal ons oes

Anne Graham, dogter van die bekende evangelis, dr.Billy Graham, het ná die "Twin Tower"-terreuraanslag van 11 September 2001 'n joernalis se vraag waarom God dan kon toelaat dat so iets gebeur, soos volg beantwoord: Baie jare al sê ons vir God om uit ons skole, ons regering en ons persoonlike lewens pad te gee. Bybellees en gebede tot God is in skole verbied. Lyfstraf is afgeskaf omdat dr.Benjamin Spock so gesê het. Skole weier om wandragtiges te dissiplineer want dit beteken negatiewe publisiteit vir 'n skool. Aborsies op skoolmeisies, sonder ouers se medewete, word uitgevoer. Skole voorsien kondome aan skoolseuns ook sonder ouers se medewete.

Pornografiese tydskrifte verskyn onder die voorwendsel van bewondering vir die vroulike liggaam. Hierop volg ook kinderpornografie. Die vermaaklikheidsbedryf voorsien naakfilms asook musiek wat dwelms, verkragting, moord, selfmoord en satanisme propageer. Die koerante word geglo, maar nie die Bybel nie.

Skielik verstaan ons nie waarom kinders gewetenloos is, nie tussen reg en verkeerd kan onderskei en vreemdelinge, hul klasmaats en hulself vermoor nie.

Anne Graham sluit deur te sê: Wat ons saai, sal ons oes.

Voorgemelde is ook ons voorland indien persone soos George Claassen, Hans Pietersen en dr. Jurie van den Heever hul sin met die onderwys van ons kinders kan kry. Claassen lewer kommentaar, "Ligpunt in Afrikaners se dikwels donker denkwêreld" (DB,01.08), op Pietersen se boek, "Die vrese van ons vaders:Geloof, onderrig en die Afrikanerkind". Claassen laat sy ontsteltenis blyk dat Afrikanerkinders so onkundig is oor die "waarheid van wetenskaplike bevindings" (lees: dat hulle die evolusieleer verwerp). Voorwoordskrywer, Jurie van den Heever, sê: "...dat jy nie in 'n god hoef te glo nie."

Ons kinders op die altaar van hierdie denke offer en hulle oopoë hel toe stuur? Nog nooit!

Anne Graham is reg: Wat ons saai, sal ons oes.

Friday, 22 July 2011

Vooruitgang slegs deur ontwikkeling

'n Derde besoek aan Engeland en 'n tweede aan Europa, die keer aan Frankryk en die drie Beneluxlande, bring onvermydelik die besoeker se waarnemings tydens elke besoek herhaaldelik uit by 'n vergelyking tussen Wes-Europa (herkomslande van wit Suid-Afrikaners) en Afrika, veral in terme van vooruitgang deur ontwikkeling.

Dit is nodeloos om te probeer wys op die legio van verskille op haas elke terrein tussen die vastelande van Afrika en Europa in terme van ontwikkelende vooruitgang en vooruitgaande ontwikkeling. Sodanige vastelandse verskille bestaan nie net vanaf gister en eergister nie, maar oor eeue heen.

Stede, dorpe, kerke, katedrale, kastele, paleise,waterkanale, brugge, voedselverbouing en vervoermiddele en -netwerke is maar enkele voorbeelde van Europese ontwikkeling en vooruitgang deur die eeue heen. Sommige daarvan dateer terug na die Middeleeue; ander weer na die Romeinse tydperk van verowering. Wat, hierteenoor, bied sub-Sahara Afrika?

Om Afrika met Europa te vergelyk, is geen opwindende oefening nie. Vir sommige mag dit dalk nie "polities korrek" wees nie, maar ingrypende verskille tussen gemelde vastelande is 'n onweerlegbare feit. Dit is 'n kerndilemma vir die vanuit-Europese-oorsprong wit minderheidsgroep in S.A.

Wat die huidige geslag van Suid-Afrikaners geërf het, is 'n mengsel van Europa en Afrika. Vir 'n bietjie meer as drie eeue het Europeërs-van-oorsprong S.A. ingerig volgens die Europese ontwikkelings- en vooruitgangsmodel. Vergestaltings van hierdie model is oral rondom ons. Dit is egter verruil vir 'n Afrikamodel waarvan die tipiese kenmerke daarvan toenemend sigbaar word.

'n Belangrike element van die beleid van afsonderlike ontwikkeling ("apartheid") was dan ook juis om die Europese model van ontwikkeling en vooruitgang in Afrikakonteks te kon behou, wetende presies hoedanig die Afrikamodel daar uitsien. Vandag het laasgenoemde model die gevorderde Europese model verplaas met al die implikasies daarvan vir alle Suid-Afrikaners se lewenstandaarde.
Wednesday, 6 July 2011

ANC druip toets in immigrantebeheer

'n Dagblad met die voorbladopskrif, "Minister Who Dares To Speak The Truth" (Daily Mail,01.07), sal waarskynlik vir enige belangstellende Suid-Afrikaner buitengewoon vreemd op die oog val en dit daarom graag wil lees. 'n Soortgelyke koerantopskrif in enige S.A. koerant is, om verskeie redes, haas ondenkbaar.
Om watter waarheid gaan dit in dié berig  wat dié Britse minister nie onder die mat wil vee nie? Iain Duncan Smith, Britse minister van Werke en Pensioene, waarsku die regering teen die invloei van immigrante-werkers aan wie meer as die helfte van nuutgeskepte Britse werkgeleenthede die afgelope jaar toegeken is. Dit beroof Britse burgers van werksgeleenthede en "vonnis" diesulkes, en veral jongmense, tot 'n geslag van uitsiglose staatsafhanklikes.
Werksgeleenthede aan buitelanders, eerder as aan Britte, is 'n nalatenskap van die vorige Arbeiderregering. Die geboorte-aanwas onder immigrante is ook veel hoér as onder die Britte. Vanweé sy lidmaatskap van die Europese Unie (EU) is Brittanje egter onderhewig aan 'n vrye vloei van werkers tussen dié lidlande. Minister Smith se argument is egter dat vele immigrante van buite die EU-lidlande kom.
Hierdie immigrante se afvat-van-werkgeleenthede skep egter spanning in die Britse regering, omdat die konserwatiewe regering van David Cameron in koalisie met die Liberale Demokrate regeer en wat ten gunste van die verslapping van buitelandse immigrasie is.
Dit is hieruit duidelik dat S.A. se probleem van die toestroming van buitelanders, veral vanoor sy noordelike grense, nie uniek is nie. In sekere opsigte sal daar dus ooreenkomste, maar ook verskille wees. Een so 'n verskil is dat die huidige Britse regering , in teenstelling met die ANC-regering, deeglik bewus is van die erns van dié probleem en die implikasies daarvan vir sy burgers, en dit nie stilswyend ignoreer of oorlaat aan die burgery se reaksie wat kan manifesteer in die vorm van vreemdelingehaat nie. Die ANC druip egter in sodanige toets.

Tuesday, 28 June 2011

ANC kan uit Britse voorbeeld leer

'n Ekonomiese beraad, gereël deur "The Times" vir 20-21 Junie en bygewoon deur meer as 'n honderd vooraanstaande sakeleiers en politici   -   waaronder die premier, David Cameron, èn opposisieleier, Ed Miliband   -   het verlede week groot prominensie in die plaaslike pers geniet. Die doel daarvan was dat sakeleiers en politici gesamentlik nuwe idees vir ekonomiese groei kon genereer, terwyl die tema daarvan was om die "Groot" weer in "Groot Brittanje" terug te plaas.

'n Kort memorandum is na afloop van die beraad geformuleer waarin die volgende vyf prioriteitsvereistes vir Britse ekonomiese groei uitgestippel en aan die regering gestuur is: investering in wetenskap, wiskunde, ingenieurswese en tegnologie deur verbetering van die onderwysstelsel; wysigings aan die belastingstelsel; beter beplanning van die nasionale infrastruktuur; groter beleggings in kleiner en middelslag sakeondernemings, en beter beplanning en regulering van die plaaslike regeringstelsel.

Die Britse demokrasie het ook plek vir kritiek. So verwys Andrew Lloyd Webber in 'n brief na "rubbish services in everything from health to education", en "a Third World Heathrow airport" met sy 1231 vlugte per dag met meer as 76 000  werknemers wat jaarliks 65 miljoen passasiers hanteer.

Stel jou voor dat die media in S.A., wat met soveel vyandige agterdog deur die ANC bejeën word, 'n soortgelyke beraad tussen regerings-, opposisie- en sakeleiers sou reël; dat kritiek erkenning sal geniet; dat die doel is om almal in S.A. se belange te dien en nie net die van die ANC nie; dat die beginsel van 'n interafhanklike en samewerkende vennootskap tussen die openbare en private sektore erken en toegepas word.

'n Mens wonder of ANC-leiers en -amptenare wat die buiteland besoek, hoegenaamd daarop ingestel is om enigiets tydens hul reise te leer tot die voordeel van S.A., en of hulle dit slegs as "'n lekker tyd" geniet op belastingbetalerskoste. Die ANC kan uit die Britse voorbeeld leer.