Monday, 25 October 2010

Beskerm kind teen Halloween-invloed

Op 31 Oktober word Halloween (Allerheiligeaand!) weer wêreldwyd gevier en kinders aangemoedig tot deelname daaraan deur die dra van maskers en uitrustings van hekse, monsters, bose geeste, vampiere, ens.

Kinders is entoesiasties ingestel op die dra en vertoon van Halloween-drag met géén idee waaroor dit werklik gaan nie. Sou volwassenes weet waaroor dit régtig handel? So, vanwaar Halloween, en wat beteken dit?

Hierdie jaarlikse Halloween-"fees" het sy oorsprong in die Keltiese godsdiens van Ierland, Noord-Europa en Engeland, by geleentheid waarvan Keltiese- of Druïde-priesters diere-  en menseoffers aan hul god, Shamhain,   -   Engel van die Dood en hoof van al die bose geeste (Satan)   -   gebring het. Dié "fees" is die grootste jaarlikse "fees" deur sataniste en okkultiste gevier tot eer van Satan.

Die geeste van dooies "besoek" tydens dié nag hul families; vandaar die vermomming in kostuumdrag. Deelnemers dans van huis tot huis en vra offergawes vir Shamhain in die vorm van 'n "Trick or Treat". Diere-  en menseoffers was 'n "Treat", en 'n uitgeholde pampoengesig agtergelaat om 'n woning teen bose geeste te "beskerm". Waar daar nié aan Druïde-eise voldoen is nie, is heksagramme op voordeure geteken en huise en  -bewoners vervloek.

Ouers, onderwysers en kinders besef waarskynlik nie altyd die implikasies en gevare verbonde aan kinderdeelname aan Halloween nie. Baie mag dink dat 'n "oppervlakkige, nie-ernstige" deelname daaraan eintlik net onskuldige kinderpret beteken. Deur deelname aan dié sataniese ritueel, word kinders blootgestel aan die risiko van bose beïnvloeding.

Deelname aan Halloween hou die gevaar in van prikkeling deur, aangetrokkenheid tot en belangstelling in riller-  of gruwelfilms, die geheimsinnige okkultiese wêreld, blootstelling aan gewelddadige optrede en selfs die gevaar van demoniese bindinge.

Is kinders nog kosbaar vir ouers sodat hulle hulle teen dié gevaar sal beskerm, of is ons só "modern" en "verlig" dat ons die idee van kinderbeskerming bespot?

Thursday, 21 October 2010

Noem ook oorsaak, nie net reaksie

Hoe hipokrities kan 'n sakeonderneming nie wees nie, in dié geval die Woolworths-kettingwinkelgroep. Laasgenoemde beweer dit wil nie aanstoot gee met Christentydskrifte nie, asof halaal-produkte nié ook aanstoot-potensiaal inhou nie. Christentydskrifte sou dan aanstoot gee, maar wat van halaal-produkte?

As Christengelowige het halaal-produkte in 'n openbare onderneming my nog nooit aanstoot gegee nie, maar my daaraan herinner dat elke landsburger oor die grondwetlike reg van geloofskeuse en  -uitdrukking beskik wat óók deur die sakewêreld eerbiedig moet word. Maar dan moet sodanige keusereg en uitdrukkingsreg oral konsekwent respekvol toegepas word. Woolworths se, nou teruggetrekte, besluit dui op 'n vorm van geloofsdiskriminasie en, derhalwe, op  -onverdraagsaamheid.

Indien Woolworths sy besluit nié herroep het nie, sou my besoek aan 'n winkeltak my telkens daaraan herinner het dat Jesus Christus nié binne dié winkelruimte welkom is nie. Waar Hy nie welkom is nie, is ek, as Sy volgeling, ook nie welkom nie.

My persoonlike reaksie hierop sou een wees nié van boikot of "dreig" nie, maar eerder van vermyding van dié winkels. Christene wéét dat die "dreig"-gedagte nêrens 'n plek het binne dié geloofsraamwerk nie. Om na Christene te verwys wat "dreig", is misplaas   -   protesteer, ja wel.

Iets wat dus pla, is Die Burger se plakkate teen lamppale met die bewoording "Christene dreig Woolies". Hierdie bewoording is nié goed gekies nie, maar baie eensydig en raak die beeld van Christene in ons samelewing. Hoewel protesterend, is ware Christenskap nie gewelddadig-konfrontasioneel nie. 'n Sensitiewer bewoording sou dus meer aanvaarbaar wees.

'n Oppervlakkige ontleding van dié aangeleentheid dui tog duidelik op oorsaak en gevolg. Dit is immers duidelik dat Woolworths die oorsaak is van die protes-reaksie van Christenklante. Waarom dan net die "dreig"-reaksie in die openbaar beklemtoon  en nié ook die oorsaak in balans daarmee stel nie?

Thursday, 14 October 2010

Waarheidsoomblik vir NG Kerklidmate

Martie Retief Meiring se boekresensie oor "Praat Verby Grense  -  uit die e-pos van Laurie Gaum en Frits Gaum", deur Laurie en Frits Gaum, stoot ander maal onderwerpe soos apartheid, bevrydingsteologie, Belydenis van Belhar, Allan Boesak en sonde na vore (DB,11.10).

Dit is interessant dat Meiring se resensie saamval met 'n skrywe van die Oos-Kaapse streeksinode getitel, "Parallelle Strukture Rondom Kerkhereniging", wat aan NG-gemeentes uitgestuur is om kommentaar daarop te lewer. Dié sinodale skrywe bestaan uit 'n kort opdragformulering, 'n kort voorstel   -   albei bestaande uit slegs 'n enkele sin   -   en 'n motivering van 21 hoof- en submotiveringspunte wat oor drie bladsye strek.

Nodeloos om te sê dat dit die motiveringsgedeelte in dié dokument is wat die aandag beklemtonend fokus op dié streeksinodale voorstel "...om dringend met die Sinode van die VGK Kaapland asook met die ander lede van die Familie van NG Kerke in gesprek te gaan oor die tot stand bring van 'n parallelle sinode en ringe binne die sinodale gebied van die NG Kerk in Oos-Kaapland."

Vanweë beperkte ruimte, reageer ek slegs op drie van dié 21 hoof- en submotiveringspunte. Punt 3.10, onderverdeel in vier onderafdelings, hou die Protestantse Kerk in Nederland (PKN) voor as 'n navolgenswaardige ideaal-model. Vroeër vanjaar is berig dat ds. Klaas Hendriks, 'n selferkende ateïs-predikant, met die goedkeuring van die PKN "...in sy amp mag aanbly en van die preekstoel mag verkondig dat God nié bestaan nie" (DB,06.02). Is die NG Kerk met dié PKN-model op die regte spoor?

Punt 1.1 onder punt 3.11 verwys na "...gegrond op die Bybel..." Wátter Bybel, moet ons vandag vra, na so vele veranderinge daaraan?
Punt 1.2.3 onder punt 3.11 sê die NG Kerk erken "Die Belydenis van Belhar as 'n gereformeerde belydenisskrif van die hede." Regtig? Verskeie belydenisskrifte, soos nodig, word voorsien.

NG Kerklidmate staan nou voor 'n oomblik van waarheid.         (ngn)Monday, 11 October 2010

Afrikaner-kerklewe in tragiese verval?

Neels Jackson se artikel, "Nuwe denke oor kerkwees nodig" (DB,09.10), wat handel oor dr. Wim Dreyer van die Hervormde Kerk se siening oor Afrikaners, die Christelike geloof en kerke, het betrekking.

Jackson se artikel is een wat elke Christen-Afrikaner behoort te lees en baie ernstig oor moet besin. Gedurende die afgelope twintig jaar het die Afrikaanse susterskerke se lidmaattal met ongeveer 35% gedaal. 'n Dalende geboortesyfer is één rede, maar nié die enigste nie.

Lidmate distansieer hulself nié net toenemend van 'n susterskerk nie, maar sommige selfs van die Christelike geloof. Hulle beweeg weg van dié kerke en "privatiseer" hul geloof deur in klein groepies byeen te kom. Sulke groepies identifiseer sterk met die kerk van die vroegste eeue omdat die huidige kerke die essensie van Christenwees verloën het.

Dreyer onderskei die volgende drie kerklike groeperinge: tradisioneel-georganiseerde kerke, met daarbinne die "transformasionele" kerke, en (derdens) die post-institusionele groepering.

Wat is die posisie van Afrikaners in dié verband? Dreyer noem drie redes waarom daar "...nie van Afrikaners as 'n Christelike volk..." gepraat kan word nie. Hieromtrent mag ons saamstem óf verskil.

Volgens Dreyer is daar, ná 'n steekproef-ondersoek, 'n paar jaar gelede bevind dat, in Alberton, 50% van Afrikaanssprekendes "...geen verbintenis met 'n kerk het nie." In sensusopnames speel "desirabilty bias" 'n rol deurdat mense antwoord volgens hulle dink hoe hulle behóórt te antwoord. Vir die werklike prentjie kan dié syfers halveer word.

Afrikaner-kerkbywoning staan tans op tussen 25% en 30%. Daar kán dus nie "...van Afrikaners as 'n Christelike volk..." gepraat word nie. Gevolglik dwing dit Afrikaanse kerke om te herbesin oor maniere van kerkwees.

Volgens Dreyer blyk desentralisering, as teenvoeter vir die huidige sentralisering, na 'n lewensvatbare moontlikheid in kerkwees. Hy voorsien ook 'n fase van "...groot verskuiwings in die denke oor wat kerkwees behels."

Wat 'n tragedie in Afrikaner-volksgeledere!                (ngn)

Thursday, 7 October 2010

Kotze se stap wys op erns van omgee

A.Kotze se brief, "Boek toon evolusie is onmoontlik" (DB,02.10), verwys. Hierin sê Kotze dat hy dr. Hennie Mouton se boek, Verken Lewenswetenskappe verder  -  'n kritiese evaluering van evolusie, "...aan 'n paar skole geskenk en die terugvoering...was dat die boek 'n wonderlike hulp is om die waarheid aan die kinders te leer  -  soos vervat in die Bybel."

Wat Kotze gedoen het, berus op 'n briljante gedagte. Ek verseker hom graag van my volle ondersteuning. Organisasies van welke aard wat hulle vir die toekomstige welsyn van die Suid-Afrikaanse jeug beywer, kan gerus oorweeg om Kotze se voorbeeld te volg.

Enigeen wat wil weet hoe om Mouton se boek(e) te bekom, is welkom om met my te skakel ter wille van ons kinders. Dieselfde geld ook indien belangstellendes die boeke van P.J.Pelser, soos Die Evolusie Illusie en The Hoax of Darwinism and The African Eve  -  a challenge to the minister of education, wil bekom.

Ons moenie dié boeke sien as plaasvervangend van die Bybel, as ons primêre Bron oor die skepping, nie, maar eerder as aanvullend en toeligtend daartoe. Die Bybel staan beslis in die voorste linie in Christene se verdediging teen evolusie-aanslae. Efesiërs 6:17 sê juis vir ons: "...vat die swaard van die Gees, dit is die Woord van God" as deel van ons wapenrusting.

Op grond waarvan beweer ek dat die Bybel ons primêre Bron in ons verweer teen evolusionisme is? Jesus self het vir ons dié voorbeeld gestel. Toe Jesus by drie geleenthede deur Satan versoek is, het Hy Satan telkens vanuit die Skrif geantwoord en só op sy plek gesit (Lukas 4:1-13). Dawid het Saul se krygsharnas uitgetrek en Goliat "...in die Naam van die Here die Almagtige verslaan..." (1 Samuel 17:45).

Kotze besef beslis hóé gebrekkig ons kennis van die Bybel is; vandaar sy stap wat dui op die erns van sy omgee.

Tuesday, 5 October 2010

Onwaar:Kotze kies, besluit nié vir jou

Onderwyser asook ouer se brief, "Moenie vir ander kies oor evolusie" (DB,05.10), verwys. Hierin sê die skrywer: "Evolusie word deesdae in skole op vergelykende vlak met godsdiens onderrig."

Ek vind dié bewering besonder veelseggend. Wat bedoel die skrywer met die uitdrukking, "vergelykende vlak"? Sou ons aanvaar dat "gelyk" die grondwoord in "vergelykende" is, laat dit 'n interpretasie toe waarvolgens die skrywer mag bedoel dat evolusie en godsdiens op 'n "gelyk(e) vlak" verkeer.

Indien dit die skrywer se bedoeling is, stem ek daarmee saam. Evolusie is inderdaad 'n vorm van godsdiens, van geloof. Soos wat ek glo in die Bybelse skeppingsverhaal, so glo ander in evolusie. Beide is 'n uitdrukking van geloof en, wat my betref, wedersyds uitsluitend.

Om na ander te verwys, soos dr. Louw Alberts, is 'n persoonlike keuse om die eie standpunt te probeer regverdig. Indien nodig, doen dit gerus. Ek lees in die Woord dat ek juis daartéén gewaarsku word, soos in Jeremia 17:5 wat sê: "So sê die Here: Daar rus 'n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel, wat sy krag soek by sterflike mense en van My af wegdraai..."

Dit verbaas my dat 'n onderwyser kan sê: "Evolusie word...op vergelykende vlak met godsdiens onderrig." Ek was nog altyd onder die indruk dat godsdiensonderrig op skool onderskeibaar is van die Lewenswetenskappe-leerarea waarbinne dié leerinhoude in terme van evolusie aangebied word. Word evolusie dan ook deesdae as deel van die multi-religieuse godsdiens-leerarea aangebied?

Ek verskil van die briefskrywer dat Kotze probeer "...om vir ander te besluit deur evolusie as 'n onwaarheid af te maak..." Kotze is geregtig op sy standpunt soos die briefskrywer op syne.

Volgens die briefskrywer se standpunt oor evolusie is hy, as onderwyser, iemand aan wie ek my kind nié ongekontroleerd wil blootstel nie. Ander ouers voel dalk ook so.

Monday, 4 October 2010

Durf Christene dié gebeure ignoreer?

In, "Moenie dink kiesers se lojaliteit is outomaties" (DB,01.10), berig Leopold Scholtz dat die Partij voor de Vrijheid (PVV) die nuwe Nederlandse koalisie-regering gaan help om 'n parlementêre meerderheid te verkry. In ruil hiervoor word "...sterk optrede teen toekomstige Moslem-immigrasie...(en om) die Islam as godsdiens, en Moslems as sodanig, in dié land tot die minimum te beperk", van PVV-kant verwag.

Dié PVV-ingesteldheid is nié sonder rede nie. In, "Terreurplan in Europa gefnuik" (DB,30.09), berig Scholtz: "'n Grootskaalse terreuroperasie waarin Moslem-terroriste teikens in Duitsland, Frankryk en Brittanje sou aanval, is pas verydel..."

Die aanvalle van jihad-Moslems op die "Twin Towers" in New York, met 'n lewensverlies van nagenoeg 3 000 onskuldiges, is relatief vars in ons geheue. Newt Gingrich berig dat Moslems beplan om 'n mega-moskee van dertien verdiepings   -   Cordoba House   -   binne sigafstand van Ground Zero (waar die Twin Towers was) op te rig, terwyl daar alreeds 'n honderd moskees in New York bestaan.

Rick Mather, sendingwerker onder gevangenes in VSA-tronke, sê hy moes onlangs 'n jaarlikse sessie bywoon ten einde sy werk onder gevangenes te kon voortsit. Tydens dié geleentheid het ook 'n Moslem-imam 'n inset gelewer waarna vrae toegelaat is. In antwoord op vrae het dié imam toegegee dat die meeste imams en geestelikes 'n heilige oorlog (jihad) teen alle nie-Islamgelowiges verklaar het; dat Moslems opdrag ontvang het om "nie-gelowiges" te dood,om, sodoende, 'n plek in die hiernamaals te verseker.

Geert Wilders, leier van die PVV in Nederland, verwys na die "Islamisering" van Europa. Hy sê 'n massa-Moslemmigrasie vind plaas en Moslemwoonbuurtes spring soos paddastoele op in Europese stede. As minderheidsgroepe stel dié immigrante eise, terwyl hulle weier om tot die gebruike van hul gasheerland te konformeer.

Durf Christene dié gebeure ignoreer? Swyg hulle hieroor omdat die geloofsout in hulle laf geword het?  (ngn)