Saturday, 26 September 2009

Christenjuriste tot ouers se redding?

George Claassen se ateïstiese intimidering van Christelik-georiënteerde skole herinner aan Jan F.E.Celliers se gedig,  "Die Kampsuster", wat begin met : "Suster Anna, ek voel dis die dood wat kom." Die doodsklok het inderdaad begin lui vir Christelike godsdiens-onderrig op skool. Vérsiendes onder ons het dit sien kom.

In 1963 het dié klok vir Amerikaanse skole gelui. Die Christelike moes éérs plek maak vir die humanisme en daarná vir die evolusionisme, albei ateïsties.

Die humanis, Jeremy Rifkin, sê : "We are the architects of the universe. We are the kingdom, the power and the glory, forever and ever."

Die evolusionis Steven Jay Gould trek die lyn deur na rassisme en sê : "Biological arguments for racism may have been common before 1850, but they increased by order of magnitude following the acceptance of evolutionary theory."

Voordat die kommunisme suksesvol gevestig kan word, moet die ateïstiese evolusionisme vooraf gevestig word. Kommunisme vind nie maklik ingang in 'n samelewing wat in 'n Skeppergod glo nie.

Claassen wil hê dat Darwin vir Christus in die klaskamer vervang. Vir Christene wag daar ongetwyfeld 'n stryd om lewe en dood in die klaskamer. Wat beoog predikante en die kerklike strukture om hieromtrent te doen?

Dit is 'n stryd wat hoofsaaklik in geregshowe gevoer gaan word. Sal Christenregsgeleerdes tot ouers se redding kan kom?

Wednesday, 23 September 2009

Wees 'n denk-ros eerder as 'n handperd

In sy brief, "Skrywer skaar hom eerder by Jansen" (DB, 17.09.2009), maak Whitey van my brief, "Halwe waarheid 'n nasionale gevaar" (DB, 15.09.2009), 'n geleentheidsmes om met die Broederbond 'n appeltjie te skil wanneer hy beweer : "Breitenbach se brief herinner baie aan die destydse ou Broederbond."

Waarom, Whitey, jou Broederbondgal ook oor ander braak? Wees grootmoedig en sorteer jou probleem met die Broederbond openlik uit! Of dui die gebruik van 'n skuilnaam op 'n onvermoë daartoe?

Whitey beweer dat ek "...namens prof. Jonathan Jansen wil dink..." Dié opmerking getuig van die gebruikmaking van die inleestegniek   -   om iets moedswillig "in te lees" wat nié gesê is nie. Ook beskuldig Whitey my van "...pretensieuse hoogdrawendheid".  "Pretensieus" beteken verwaand, aanmatigend, grootpraterig en aanspraak op kundigheid. Hoewel nie 'n deskundige nie, beskik ek oor kennis van die denktipes waarna ek in my brief verwys het.

Whitey, kom ons klim van ons perdjie af en bestyg die nie-ideologiese, waarheidsoekende en selfstandigdenkende  denkperd, en beweeg op die rug van dié denk-ros deur ons samelewingslandskap eerder as om handperde op sleeptou van ander te wil wees.

Tuesday, 22 September 2009

Rassisme verg 'n neutrale kriterium

Hiermee sommer net 'n van-die-heup-af  leke-opmerking oor rassisme in 'n saamsoeke na 'n beter verstaan, en oplossingsoeke, van hierdie verhoudingsversteurende tipies-menslike verskynsel.

Dit is darem net té opvallend om bruin skrywers soos Jonathan Jansen, Henry Jeffreys, Zelda Jongbloed en Rhoda Kadalie se skrywes oor rassisme in Die Burger mis te kyk en te ignoreer.

 Sou die leser uit dié bydraes kon aflei dat rassisme 'n groter en/of belangriker bewussynsaangeleentheid vir bruin mense as vir wit en swart mense is? Indien dit wel so sou wees, kan die tentatiewe hipotese gestel word dat veral bruin mense hulself aan die ontvangkant van rassisme beskou? Maar is dit wérklik so?

Om hierdie hipotese te toets, verg 'n deeglike ontleding van die rassisme-verskynsel, tot 'n definisie daaromtrent gekom te word, asook 'n kontekstuele ondersoek presies waar rassisme sigself voordoen soos bv. by die werk, op sportterrein of op tersiêre gebied.

Binne elk van dié rassisme-gekenmerkte kontekste behoort dit ook uitgedruk te word op 'n glyskaal van die graad van voorkoms daarvan soos bv. tussen die pole van blatante, naakte rassisme en subtiele, verskuilde rassisme.

Die besondere kontekstuele spelreëls in ag genome, behoort bewerings van rassisme ondersoek te word binne die spesifieke konteks waarin dit voorkom met inagneming van die vorm en graad van intensiteit waarin dit voorkom, sodat wel deeglik onderskei kan word tussen legitieme én valse bewerings van rassisme.

Net so min as wat legitieme bewerings van rassisme geduld kan word, net so min kan valse bewerings geduld word. Dit noodsaak ons derhalwe om te vra na 'n ras-neutrale kriterium vir rassisme.

Tuesday, 15 September 2009

Halwe waarheid 'n nasionale gevaar

In sy artikel, "'n Hartsverhaal uit die hart van ons land" (DB,08.09.2009), sê prof. Jonathan Jansen : "Ek glo ten diepste dat alle mense dieselfde is." 

Behels dié aanname dat alle mense eenders is? Jansen se "geloofsaanname" wat mense betref, is wanstaltig en verteenwoordig beslis 'n halwe waarheid. Dit verbaas dat iemand van Jansen se akademiese aansien   -   en wie se mening dikwels in die media gehoor word   -   so 'n waarheidsrowende stelling kan maak.

Jansen se ongebalanseerde mensbeskouing verteenwoordig slegs die algemeen, universeel en integrasionistiese perspektief op die mens en nié, balansskeppend, ook die besonder, individueel en gedifferensieerde perspektief op die mens nie.

Ons omringend waarneembare werklikheid manifesteer sigself nié net op 'n eensydig-algemene wyse nie. Die algemene vergestalt sigself altyd óók in die besondere. Benewens die algemene mens is daar ook altyd die besóndere mens ; naas die algemene (wat ook al), is daar ook altyd die besóndere (wat ook al).

Indien ons, soos Jansen, sou glo dat alle mense dieselfde (eenders) is, dan is differensiasie-denke (nie diskriminasie-denke nie!) nie deel van ons denke nie, maar alleen integrasie-denke ; ook nie divergente denke nie, maar alleen konvergente denke wat nét op éénheid fokus en nie ook op verskeidenheid nie.

Jansen se stelling negeer duidelik die beginsel van eenheid-in-die-verskeidenheid én verskeidenheid-in-die-eenheid. Dit is juis die implementering van dié soort ongebalanseerde denke wat tot nog toe rampspoedige gevolge vir Suid-Afrika gehad het. Om die nasionale huis op halwe waarheid te bou, is dwaas én gevaarlik.