Friday, 26 June 2009

Moord om evolusie te bewys?

Elke mens staan voor dié vrae : Wie is ek? Waar kom ek vandaan? Wat is my eindbestemming? Dit word beantwoord deur verbandhoudende filosofiese agtergrondsvrae : Wat is werklik? (Aangaande mens en wêreld.) Wat is waar? (Aangaande kennis as waarheidskennis.) Wat is goed? (Aangaande die lewenswaardevolle.)

Die is die wetenskapsfilosoof se taak om na aanleiding van dié vrae te sê wat  "wetenskap"  is. Vir die logies-positivistiese standpunt kwalifiseer wetenskap alleen wanneer dit aan die klinies-rasionele natuurwtenskaplike kriterium van verifikasie (waarheidsondersoek) kan voldoen. Die krities-rasionalistiese standpunt stel hierteenoor die kriterium van falsifikasie vir 'n wetenskaplike teorie. Hiervolgens kan 'n teorie   -   as verklaringsinstrument   -   nooit as volkome waar bewys word nie (soos wat die logies-positiviste glo), maar moet daar deur volgehoue ondersoek en navorsing gepoog word om dit te falsifieer.

Volgens die paradigma-standpunt word wetenskap binne onderskeibare paradigmatiese denkraamwerke beoefen, saamgestel uit paradigmaties-eie denkinstrumente soos konsepte, stellings, definisies, hipoteses, modelle en teorieë. Wetenskaplike paradigmas is dikwels onversoenbaar en wetenskaplikes selfs vyandig teenoor mekaar. Dit is juis die geval met evolusioniste en kreasioniste as wetenskaplikes. Dié paradigmas is onversoenbaar met mekaar. By nadere ondersoek blyk dit dat die evolusie-teorie nie aan die kriterium van verifikasie voldoen nie, en reeds deur die falsifikasie-kriterium as onwaar uitgewys is.

Hóé ver sal wetenskaplikes gaan om hul teorie te probeer bewys? Sal hulle selfs moord oorweeg? Die Australiese Aborigines is vroeër as diere beskou. In Racism in Australia : Creation ex nihilo (Maart 1996), word berig : "A...missionary was a horrified witness to the slaughter...of a group of Aboriginal men, women and children. Forty five heads were then boiled and the best skulls packed off for overseas."
Bestemming? 'n Evolusie-uitstalling in 'n Britse museum!

Thursday, 18 June 2009

Wys my wie jou vriende is geld hier

Ek reageer op Evo Lusi, Groot Karoo, se kommentaar (DB, 15.06.2009) op my brief,  "Dalk misleidende evolusie-aanspraak" (DB, 13.06.2009).

Evo Lusi sê : "Dis anti-evolusie fundamentaliste soos dr. T.C.Breitenbach wat sorg dat die ou volkie nooit verder as feetjies en kabouters opgevoed sal word nie. Dis baie dom."

Evo Lusi, indien Christenwees en "fundamentalis" vir u sinonieme begrippe is, noem my dan gerus 'n fundamentalis. Om met  "die ou volkie"  geassosieer te word, beskou ek as 'n pluimpie.

Besef  Evo Lusi dat ook hy/sy 'n "fundamentalis" is? In sy boek, The God Delusion, sê evolusionis en selfverklaarde ateïs, Richard Dawkins,  "Fundamentalist Christians are passionately opposed to evolution and I am passionately in favour of it. Passion for passion we are evenly matched...that...means we are equally fundamentalist."

Is Evo Lusi goed ingelig aangaande die verband tussen evolusie en die Godslasterlike ateïsme? Dawkins help hiermee wanneer hy sy posisie as evolusionis stel : "I am attacking God..."  Dawkins sê duidelik :  "...I am talking only about...Yahweh, the God of the Old Testament", en vervolg dan uitdruklik : "The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction : jealous and proud of it ; a petty, unjust, unforgiving control-freak ; a bloodthirsty ethnic cleanser, a homophobic, racist, genocidal, pestilential, sadomasochistic, malevolent bully."

Vir my as Christengelowige, is dit naakte Godslastering en absoluut onaanvaarbaar. Vir Dawkins kan God/'n god net die eindproduk van evolusie wees. Hy sê : "... any creative intelligence, of sufficient complexity to design anything, comes into existence only as the end product of...evolution."

Evo Lusi, die spreekwoord : "Wys my wie jou vriende is", geld ons beide. Ons het duidelik verskillende vriende.

Wednesday, 17 June 2009

ANC stry steeds hard vir sosialisme

Pieter du Toit se insigtelik-puik en kommerwekkend-realistiese artikel, "ANC wil sy woord wet hê" (DB,10.06.2009), bied stof tot diepdringende nadenke. Slegs die mees onverantwoordelike landsburger   -   leuenvoos mislei deur die ANC en geringskattende sy vryheid   -  sal dié artikel-inhoud aflag.

Du Toit skets geen uit-die-duim-gesuigde scenario nie ; inteendeel, 'n skrikwekkend realistiese een. Hy skryf oor die sogenaamde nasionale demokratiese rewolusie (NDR) en waarop dit afstuur vir Suid-Afrika. Die meeste van ons weet dat die ANC-revolusie ver van afgeloop is en dat daar verdere fases voorlê.

"Die NDR is die ANC se...meesterplan vir die radikale...transformasie van Suid-Afrika...(met) intervensie op elke denkbare vlak van die samelewing..." soos die politiek, ekonomie, onderwys, regbank en media. In sy "...vaste plan om die land te verander" volgens ANC-denke, is die NDR se vernaamste hoekstene "...die politieke en ekonomiese emansipasie van swart mense. Vir dié doel is daar in Polokwane besluit  "...die regering moet hom...by die ekonomie kan inmeng en...in staat wees om natuurlike hulpbronne namens die mense in besit te neem."

In 1988 reeds het Joe Slovo, SAKP-leier, gesê "...daar moet ná die koms van demokrasie nie te hard gepraat word oor die eintlike doelwit van die bevrydingsbeweging nie" ; 'n doelwit wat steeds springlewendig is   -   "...die stryd om sosialisme".

Met kommunisme op die rug van sosialisme, en met talle voorbeelde van bloedige gewelddadige onderdrukking van opstand teen kommunisme, dwing ons om te vra of die NDR bloedloos of bloedig in Suid-Afrika gaan verloop.

Saturday, 13 June 2009

Dalk misleidende evolusie-aanspraak

Die berig "Fossielvonds verlore skakel na die mens" (DB, 21.05.2009), verwys.

In hierdie berig neem die leser kennis van "Ida...een van die belangrikste primaat-oorgangsfossiele...aan die wortel van antropoïed-evolusie...wat na die mens gelei het (en)...wat menslike evolusie verduidelik."

Van talle vrae, is dié rondom die stelling "dat Ida se foto vir die volgende 100 jaar in handboeke sal wees", slegs een. Is dié foto ook bestem om ontmasker te word as evolusie-fantasiedenke soos vir voorstellings van die evolusie van perde, voëls, die Geologiese Kolom en Haeckel se "biogeniese wet" wat almal reeds ontmasker is? En die misterie is : Ten spyte daarvan dat dié voorstellings lankal as onwaar bewys is, leef hulle steeds voort in handboeke vir leerlinge en studente. Daar is wél 'n rede daarvoor.

Voorbeeldgewys kan daar na Haeckel se reeds ontmaskerde "biogeniese wet" verwys word. In 1859 verskyn Darwin se The Origin of Species (verkorte titel), wat in 1860 in Duits vertaal is. Die Duitse professor, Ernst Haeckel van die Universiteit van Jena, het gedink dit was 'n wonderlike teorie waarvoor hy bewyse moes help vind.

Omdat daar géén bewyse vir Darwin se teorie was nie, het Haeckel   -   embriologie-professor   -   die sketse van 'n vier maande oue hond-enbrio en 'n vier maande oue menslike embrio só verander dat hulle presies eenders lyk, en toe beweer dat hond en mens 'n gemeenskaplike voorvader het (Creation Magazine, March-May 1996, p.34).

Ook die sketse van embrio's van ander diersoorte   -   almal van vervalste kiewe voorsien   -   is vervals, en 24 sulke vervalste voorstellings is opgeneem in sy boek "Anthropogenie" (1874). (Creation ex nihilo, March-May 1998, p.51). Haeckel is vir sy waarheidsverdraaiing en onwaar voorstellings deur sy universiteit verhoor en skuldig bevind aan bedrog.

Is Ida nie net nóg 'n soortgelyke misleidende evolusie-aanspraak nie? Die tyd sal leer.

Friday, 5 June 2009

MK-vegters veel tragieser as ou vlag

Die berig "Ou vlag by Bulls se sege 'tragies' " (DB,01.06.09), verwys.

Wanneer kwalifiseer iets om regtig tragies genoem te kan word? En wanneer word die tragiese gemanipuleer om eie (politieke) gewin?

Volgens dié berig het mnr. Gert Oosthuizen, ANC-adjunkminister van sport, na die vertoning van 'n "enkele oranje-blanje-blou-vlag" by dié rugby-eindstryd verwys as "absoluut tragies" ; as " 'n klap in die gesig van die regering en pres. Jacob Zuma" ; as " iets wat die regering met alle mag wil uitroei", en wat "met minagting verwerp moet word".

Gaan die ANC elke keer kruidjie-roer-my-nie-agtig reageer wanneer burgers in 'n demokratiese bestel nie na sy pype dans nie? Indien dit 'n reël van die stadion-beheerliggaam is dat geen ou landsvlae daarbinne toegelaat word nie, dan sou dit ongetwyfeld 'n oortreding van sodanige reël wees deur dié vlag te vertoon.Maar is dit nie dié instansie se verantwoordelikheid, én prerogatief, om dié aangeleentheid te hanteer nie?

Wat anders as politieke gewin noodsaak Oosthuizen tot sy uitlatings? Soos wat de oude ANC kwak, so piepen die adjunk-minister volgens "His Master's Voice". Waarom kwak die ANC nie ook in eie huis om dienslewering te verbeter, misdaad te bekamp en korrupsie vas te vat nie? Maar, nee, kom ons intimideer eerder 'n sagte teiken, soos 'n rugby-byeenkoms, met die doel van politieke statuurbou.

Myns insiens is dit veel tragieser dat die ANC nie sy drag slae in die Wes-Kaap "soos 'n man kan vat nie", me. Zille allerlei beledigings toevoeg, en MK dreig om dié provinsie onregeerbaar te maak. Is MK-vegters in hul gekamoefleerde drag op straat nie in dieselfde "tragiese konteks" as die "enkele oranje-blanje-blou-vlag" op Loftus nie?

Watter een van die vlagswaaier of die MK-marsjerendes hou die grootste potensiële gevaar in vir ons demokrasie? Oordeel self!

Pseudomorfose of woordroof - Waarom?

Die pleknaam, Putsonderwater, kan tweeërlei betekenis hê: 'n droë put sónder water, óf 'n put bedek mét water   -   puts-onder-water.

Beide (teenoorstaande) vertolkings is ongetwyfeld nié versoenbaar met die oorspronklike betekenis wat aan dié pleknaam toegeken is nie; slegs één. 'n Scenario is nou moontlik waar puts-onder-water die korrekte betekenis van dié pleknaam is, dog in die volksmond die betekenis dra van put-sonder-water; 'n radikale betekenisverskil.

Die voorafgaande is 'n voorbeeld van 'n verskynsel bekend as pseudomorfose, woordroof of semantiese bedrog, aangesien 'n woord "beroof" word van sy oorspronklike betekenis, alhoewel die woord sélf behoue bly.

Tydens woordroof of semantiese bedrog, word die oorspronklike betekenis van woorde en begrippe, van 'n nuwe inhoud voorsien, dikwels van 'n teenoorgestelde aard. Omdat sulke woorde self egter behoue bly, is baie mense onbewus daarvan dat die betekenisinhoude daarvan verander het.

In kerklike konteks hoor lidmate steeds die bekende woorde en leef in die waan dat alles steeds pluis is. P.J.Pelser beweer: "Die ou begrippe is kwansuis vir die moderne mens ontoeganklik, en daarom moet hy die inhoud by vandag se omstandighede aanpas." Prof. Linneman sê hieromtrent "...dat God se Woord geen mengsel is van geldende Godswoorde en tydgebonde woorde wat deur mense uitgesorteer moet word nie."

Die begrip "vryheid" kry toenemend die betekenis van losbandigheid, en in die woord "grondhervorming" mag dalk die betekenis van grondroof versteek wees. Die waarheidsbegrip is 'n verdere voorbeeld van woordroof. Waarheid is der mate gerelativeer dat enigeen vir homself kan besluit wát waarheid is; selfs die leuen word tot waarheid gemaak. Absolute waarhede het verdwyn.

Waarom neem hierdie verskynsel toe? Taal (waarbinne woordroof plaasvind), denke en bewussyn is aaneengeskakel. Verander betekenisvolle inhoude van woorde, en denkverskuiwing word moontlik. Teïstiese bewussynsinhoude is nou vervangbaar met sekulêre inhoude. Kul jou hier, kul jou daar en, siedaar   -   'n gebreinspoelde bewussyn.

Monday, 1 June 2009

Skep liewer werk met 'evolusie-geld'

Die berig in "Onnies kry R16 m. om evolusie te onderrig" (DB,17.03.2009), het betrekking.

In dié berig neem die leser kennis van R160 miljoen   -   deur Nederland geskenk   -   waarvan R16 miljoen vir die Wes-Kaap "...om die evolusieleer korrek aan leerders te leer..."

Vir die Christengemeenskap in die algemeen, en vir Christen-ouers in die besonder, is dit skokkende nuus met geweldige implikasies vir die Suid-Afrikaanse samelewing.

Die R160 miljoen skenking is die vrug van die ywer van dr. Wilmot James van die AEGI (Africa Genome Education Institute). Die Wes-Kaapse persoon op die voorpunt van dié projek daar, is me. Cheryl Douglas, leerkrag aan die Bishops Diocesan College, 'n Anglikaanse kerkskool te Kaapstad. Dis duidelik hieruit dat die evolusieperd hiermee reeds die Christelike skoolarena binnegelei is.

Dr. Kent Hovind van Creation Science Evangelism beweer dat 75% van alle Christenkinders wat evolusie-gedrewe VSA-staatskole bywoon, hul geloof verwerp ná slegs een jaar van naskoolse studie.

Ons deur-brandstapel-en-martelaars-verworwe Europese geloofserfenis verkeer in groot gevaar. Suid-Afrika   -   in 'n resessie   -   benodig nié evolusie-onderrig nie. Waarom nie Nederland versoek om dié geld vir werkskepping en/of behuising te gebruik nie?

Aanbid Christene 'n evoluerende God?

In sy artikel, "Evolusie van God 'n opdraande pad" (DB,BY 30.05.2009), vra Cas van Rensburg : "Kan daar gepraat word van die evolusie van God?" Hy vra dié vraag na aanleiding van prof. Willie Esterhuyse se boek, "God en die gode van Egipte". Hierin beweer Esterhuyse: "Genesis is as...skeppingstorie...nie...'n geloofwaardige 'openbaring' soos hy (Esterhuyse)...geleer is nie."

"Die twee skeppingsverhale van Genesis is...bloot openbarings van mense...kampvuurstories wat opgeteken is." Esterhuyse beweer: "...die mees dominante skeppingstories het die son as kernsimbool gehad...(en) Summier staan die vadergod Ra van Egipte voor 'n mens op..."

Esterhuyse sê: "...'n beeldjie van die Egiptiese godin Isis wat haar seuntjie Horus borsvoed...(is) niks anders nie as die maagd Maria wat Jesus voed...'n Egiptiese simbool wat 'verchristelik' is." Esterhuyse verklaar verder: "...die storie van Osiris, Isis en Horus het my...bevry van die dogmatisme van die Christelike godsdiens, veral...dat 'óns geloof ' die alléénsaligmakende geloof is."

Volgens Esterhuyse was dit ook "...in Egipte dat die eerste stap in die geskiedenis na monoteïsme gedoen is..." Werklik? Hy verwys ook na Karin Armstrong wat beweer: "Die Jode het nie...van vroeg af in die enige God geglo nie." Armstrong beweer verder dat Abraham, Isak en Jakob "...nie noodwendig dieselfde God aanbid het nie. Dit is moontlik dat...(hulle) drie verskillende gode aanbid het." Armstrong sê ook: "...dit is moeilik om 'n enkele monoteïstiese stelling in die ganse Pentateug te vind." Esterhuyse sluit hierby aan en sê: "Met Moses en sy stories het die monoteïsme sy lang pad...begin."

Die voorafgaande "...bring 'n mens by die vrae oor die evolusie van God..." Esterhuyse wys daarop "...dat die...songodsdiens, met Ra as...vadergod, die idee van 'n wordende (evoluerende) god ingesluit het."

Christengelowiges moet hulself ernstig afvra of hulle 'n evoluerende God aanbid, al dan nie.       (ngn)