Thursday, 23 July 2015

Buysraamwerk werp lig op ANC-sosialisme

In sy: "Die linkses se ideologie opgesom in 12 O's" (22.07), skets Flip Buys, voorsitter van Solidariteit, die ideologies-verwante dryfvere van die sosialistiese ANC op skitterende wyse.

(1)Ongelykheid, en nie armoede nie, is die kernprobleem vir sosialisme. Ongelykheid word deur privaatbesit (kapitalisme) meegebring, en dit is sonde. Ongelykheid is (2) 'n onreg; iemand anders se skuld, vandaar blaampolitiek. Die oplossing vir ongelykheid is (3) opstand van die werkersklas teen die besittersklas.

Marxisme is 'n (4) opposisie-ideologie, en nie ontwerp om te regeer nie. Deur transformasie vind (5) omverwerping van die bestaande orde plaas. Sosialisme (ANC) leef in (6) ontkenning en erken nie eie foute nie. Die "bevryders" (7) oorheers en onderdruk volgens die uitgangspunt van "joune is myne" wat, geïmplementeer, eindig in volslae armoede.

Die staat is die nasionale "lokomotief" en nie die sakewêreld nie. So (8) oorskat en oorlaai die sosialistiese (ANC) staat homself. Die oorsake en omvang van landsprobleme word (9) onderskat, en sosialistiese oplossings vir die omkering van die ou orde misluk. Ongelykheid word met (10) opheffing, deur welsyn en herverdeling, "opgelos", en nie deur ontwikkeling nie.

(11)Onder-  en herverdeling van die nasionale "koek" vind plaas. Dié "koek" word nie groter gemaak nie, en uiteindelik bly net krummels daarvan oor   -   "eerder bloei as groei". Die sosialistiese projek om "hemel op aarde te skep", eindig in die vernietigende (12)ondergang van al die bestaande, kulminerend in armoede en onderdrukking.

Buys se 12 O's bied 'n uitstekende raamwerk waarvolgens die ANC se sosialistiese nasionale transformasie, soos wat dit daagliks nuusdekking geniet, begryp kan word.
Friday, 17 July 2015

Hoe kan ek hierdie predikant respekteer?

Ek reageer op ds.Fourie Rossouw, van die NG-gemeente Weltevredenpark, Roodepoort, se standpunt oor gay huwelike   -   en sy doop van die dopeling van 'n vroulike doopegpaar   -   soos berig in Beeld (15.07) : "Doop van twee vroue se kind help genees".

Ek reageer kortliks op Rossouw se geverbaliseerde standpunt soos in Beeld berig. Van sy begeleiding van dié twee vroue, voorafgaande tot die doopbediening, sê hy die volgende: "Hier en daar het ek probeer om oor God as 'n moeder te praat, 'n vrou wat versorg, wat ons met water was soos 'n ma haar kind."

God as 'n moeder...'n vrou wat versorg...wat ons met water was? Waar kom dié dominee hieraan? Die Bybel leer baie duidelik dat Jesus telkens Sy vader as "Vader" aangespreek het. Hoe blatant moedswillig om te sê God het ons met water gewas terwyl die Woord duidelik sê dat ons in die bloed van God se Seun gewas is. Ds.Rossouw opereer met 'n totaal Bybelvreemde Godsbeskouing, uiters gevaarlik vir die toekomstige suiwer Woordverkondiging in die NG Kerk.

Voorts sê Rossouw: "...vandag wil ek graag noem dat al is sy baie van die tyd 'n beneukte ou tannie, is die kerk my moeder en dat sy eintlik 'n baie sagte hart het." Die kerk, as die Liggaam van Christus, 'n "beneukte ou tannie"? 

Is die grens tussen Godsverering en Godsontering reeds uitgewis vir hierdie dominee? Met sy duidelike gebrek aan respek vir die Godheid   -   en dit as geestelike leier   -   hoe kan daar van my, as gewone lidmaat, verwag word om respek vir hom en sy afwykende bediening te hê?            (ngn)
Wednesday, 8 July 2015

NG Kerk stuur op oorlewingskrisis af

Asof die kenmerkend stoomrollende transformasie van SA op haas alle lewensterreine, en nie sonder destabiliserende effek nie, die transformasiegesindes nie tevrede stel nie, moet ook die kerklike lewe in ooreenstemming met die nuwe SA getransformeer word.

Die gemiddelde Christenafrikaner sien nie graag toe dat sy kerk deur dieselfde sekulêr-humanistiese en rewolusionêr-liberale magte getransformeer word nie. Enige buite-bybelse voorskrifte vir kerkwees en -lidmaatskap, ongeag vanuit watter oord   -   wat die geborgenheid   van 'n waarheidsgetroue geloof kan versteur   -   is onaanvaarbaar.

Dit word hoe langer hoe duideliker dat die NG Kerkleierskap besig is om dié kerk te herposisioneer met deeglike oorweging van die grondwet en handves van menseregte. Dié kerklike leierskap se "inkoping" op die transformasiegedagte, in ruil vir die tradisioneel kerklike reformasiegedagte, het nie net tot lidmaatvervreemding gelei nie, maar neem ook krisisafmetings aan.

Uitsprake van teoloë, en algemeen sinodale besluite, stem NGK-lidmate tot groot onrus oor waarheen dié kerk onderweg is. Die Belharkrisis is skaars (tydelik) afgeweer, of die leierskap skep 'n nuwe krisis. Dit kom voor of opeenvolgende krisisskeppinge die strategie is waarvolgens die aanslag op dié kerk se finale transformasiekapitulasie gebaseer word.

In "Nelus Niemandt se pleidooi: 'Gooi NG Kerk oop vir gays' " (Beeld, 01.07), sê dié NGK-moderator: "My hoop is dat die lesbiese, gay, biseksuele (oriëntasie) genormaliseer sal word (binne die kerk)." Sy uitspraak is 'n eerbiediging van die grondwet en handves van menseregte, maar druis direk in teen die Nuwe Testamentiese uitspraak van Romeine 1:25-28;32. Met dié uitspraak, skep Niemandt die jongste krisis vir NGK-lidmate.

Met hierdie soort buite-bybelse kerklike leierskapsuitsprake, stuur die NG Kerk op 'n oorlewingskrisis af.              (ngn)