Tuesday, 25 May 2010

Dié gesindheid weens vooroordeel

De Lange se brief, "Dié Afrikaner het voorbeeld gestel" (DB,21.05), verwys.

In hierdie skrywe, asook in sy skrywe van 22.04, openbaar De Lange vier onderskeibare negatiewe ingesteldhede. Ek wys kortliks op dié gesindhede.

Eerstens toon hy 'n groot bewondering vir wyle Van Zyl Slabbert waarmee ek geen probleem het nie; dis sy reg. Waarmee ek wél 'n probleem het, is sy gesindheid van onverdraagsaamheid teenoor my siening   -   soos in sy slotparagraaf verwoord   -   omdat ek van hom durf verskil, asof sy siening ál is wat geld. Laat ons demokrasie ons dan nie toe om van mekaar te verskil nie, en, wanneer ons verskil, vanwaar die reg om mekaar te beledig (DB,22.04)?

Tweedens blyk De Lange se arrogansie uit sy opmerking : "Dit...sal jou bevry van al jou demone wat jou (Breitenbach) pla..." In hierdie arrogante opmerking vind ek 'n sterk geesgenootlike aansluiting by die vroeëre opmerking van dr. Boesak : "Die demoon van rassisme het die NG Kerk nog nie finaal verlaat nie" (DB,02.10.08).

In De Lange se vorige brief, "TC se omarming vals, kunsmatig" (DB,22.04), skroom hy nie om, derdens, beledigend na "...sy (Breitenbach se) diepgewortelde rassisme..." te verwys nie. Waarom sou dit hoegenaamd nodig wees om, deur beledigend te wees, jóú mening te laat seëvier?

Sy gesindhede van onverdraagsaamheid, arrogansie en belediging, dui op 'n vierde gesindheid waaruit hulle voortkom, naamlik vooroordeel.

De Lange, indien hierdie gesindhede van jou die resultaat moet wees van die "mentorskap" van wyle Van Zyl Slabbert as jou "mentor"   -   soos jy beweer   -   is ek bevrees stel jy jou "mentor" in die verleentheid. Is dit "...waarvoor Van Zyl Slabbert gestaan het (naamlik medemenslikheid, regverdigheid en geregtigheid)..." met jóú gesindhede versoenbaar?

De Lange, staak gerus jou onverdraagsaamheid, arrogansie, beledigings en vooroordeel teen diegene wat van jou verskil   -   dit versteur net alle pogings tot vreedsame naasbestaan in ons samelewing.

Liberaliste gekant teen volksgedagte

Zaaijman se brief, "Beperk skrywers met ego-probleme" (DB,22.05), verwys.

Omdat sy brief in hoofsaak na my verwys, antwoord ek dit graag. Met 'n klein bietjie moeite, word die volgende statistiek, die afgelope tyd, oor Brieweblad beskikbaar. Van die 158 briewe wat tussen 26.04 en 22.05 in Brieweblad geplaas is   -   voorbeeldgewys   -   verteenwoordig myne 10, of 6.3%, daarvan. Waarom só baie? Dit is maklik verklaarbaar; oplettende lesers wéét dit reeds.

Sedert my skrywe, "Bruines span saam teen Afrikaners" (DB,16.03), verskyn het, het die volgende briefskrywers daarop gereageer : De Lange (3x), Chris (3x), Lewack (3x), Kruger (2x), Koen (1x), Delport (1x), Strydom (1x), Martin (1x) en Trotse Bruin Man (1x).

Benewens hierdie reaksies, was daar ook die SMS'e van Jan van Jeffreysbaai, Marianne, J.Jurgens en Danie van P.E. waarin my mening telkens veroordeel is, 'n buitengewone totaal van 20 brief- en SMS-reaksies op my 16.03-skrywe. Van hierdie totaal (20) is 16 replieklewerende briewe van my geplaas in antwoord op dié  beswaarmakers van my standpunt oor die Afrikanervolk (Trotse Bruin Man uitgesluit).

De Lange en Lewack het dit selfs nodig gevind om my beledigend van rassisme te beskuldig. Was dìt nodig bloot omdat ek in mening van hulle verskil? Moet ek sulke beledigings, én ander kommentare, antwoordloos aanvaar? Is dìt wat Zaaijman bepleit   -   'n algehele repliekverbod en die stilmaak van kontra-kritiek? Indien wel, is dit inderdaad gevaarspellend!

Hierdie buitengewone reaksie die afgelope tyd skryf ek toe aan my standpunt oor die Afrikanervolk   -   sy identiteitsbehoud en sy oorlewing.

Volke sal daar beslis altyd wees; so sê die Skrif, onder meer, in Deuteronómium 32:8 (O.T.) én Openbaring 7:9 (N.T.). Hiervan verskil die sekulêr-humanistiese liberaliste   -   insluitende sodanige liberale Afrikaners   -   natuurlik heftig.                                                                                          (ngn)

Friday, 21 May 2010

Moenie dié Pandora-kissies oopmaak nie

Glynis Pieterse se brief, "Laat ons gewones ook saampraat" (DB,19.05), verwys.

Pieterse se brief wek die indruk dat sy veronreg voel, maar deur wie? Verwyt sy vir my en Martin   -   ons word direk by ons name genoem!   -   of dalk, indirek, vir Brieweblad?

Pieterse, tot betreklik onlangs het daar byna daagliks 'n brief van E.C.Botha   -   'n skrywer wie se briewe ek waardeer   -   in Brieweblad verskyn, en het daar, by geleentheid, selfs so veel as drie briewe van hom, gelyktydig, in dieselfde uitgawe van Brieweblad verskyn. Wáár was u tóé?

My telkens herhalende en beklemtonende mening oor die behoud van ons volksidentiteit en toekomstige oorlewing as volk, stel Pieterse gelyk aan 'n "verbale pingpong"-spel in 'n "geykte debat".

U negatiewe ingesteldheid teenoor wat vir my   -   en ander   -   kosbaar en beskermenswaardig is, vind duidelike weerspieëling in u brief. Maar, vanselfsprekend, is u geregtig op u mening, soos ek op myne.
Pieterse, u kla, maar dit is júís diegene soos ú wat meebring dat ek skryf in antwoord op húlle wat telkens reageer op my mening. Hiervan behoort u tog, wat "...die brieweblad as die belangrikste deel van die koerant" beskou, wel deeglik bewus te wees!

Weereens die retoriese vraag : Indien my briewe u grief, waarom dit hoegenaamd lees? Ignoreer gerus my skrywes   -   beskou dit as "vermorste ruimtes"   -   en sorg dan dat ú briewe in die vervolg dié ruimtes vul. Moet dus nie toelaat dat u nuuskierigheid, soos in die verhaal van Pandora se kissie, u oorweldig en my "briefkissies" oopmaak nie. In u eie belang, hou dus dié "kissies" toe.                                        (ngn)

Wednesday, 19 May 2010

Gun ruimte om geesgenote te kies

Chris se brief, "Erken invloed van die geskiedenis" (DB,15.05), verwys.

Chris sê : "...Breitenbach (het) in gebreke gebly om...'n fundamentele insig te erken wat Amanda Gouws...gegee het oor hoe die geskiedenis van haar velkleur haar en haar generasie se lewens bepaal het..."

Chris, Gouws se "fundamentele insig" is niks nuuts nie en beslis geen núwe insig nie; bloot 'n reeds algemeen-bekende historiese feit.

Chris gaan voort : "Fundamenteel tot gesprekke oor die huidige...S.A. is 'n insig en erkenning van die invloed van die voor-1994-politiek en die geskiedenis van afsonderlike ontwikkeling." Natuurlik is   -   wat Chris hier noem   -   'n noodwendig-veronderstelde agtergrondsgegewene waarteen die huidige debat plaasvind, of het Chris dit dalk nóú, vir die éérste keer, "ontdek"? Waarom anders, Chris, word Afrikaners dan verguis?

Chris, vindende geesgenote in Amanda Gouws en Max du Preez, is duidelik beïndruk deur húl denkskool. Ek beslis nié ; daarom praat ek en Chris ook nie dieselfde "taal" nie.

Betreffende die Gouws-denke   -   voorbeeldgewys   -   sê sy in haar artikel, "Buchan : teken van die tyd waarin ons leef?" (DB,18.09.2008), dat Buchan met "...'n fundamentalistiese interpretasie van die Bybel..." werk, en dat ons, ter probleemoplossing, "...'n meer gesofistikeerde benadering (eerder) as 'n terugkeer na waardes, gegrond op interpretasies van die Bybel", benodig. Dié Gouws-artikel eindig met Karl Marx se stelling : "...godsdiens is die opium vir die massas..." Ek verskil skerp van dié denke!

Aangaande Max du Preez, sê ek in my brief, "Max benodig 'n Damaskus-ervaring" (DB,08.12.2008) : "Ironies genoeg beroep Du Preez hom op sy stoere Afrikaner-afkoms...(maar) "Saulus" du Preez het nog nie 'n ware ontmoeting met sy eie mense gehad nie..." Hiervan bly ek oortuig.

Chris, ek dink dit is 'n geval van: "Wys my wie jou geesgenoot-vriende is..."   -   toepaslik op ons albei. Kies jóú geesgenote, en gun my die ruimte om myne te kies.

As Afrikanergeduld opraak, wat dan?

Die berig, "Kapsie teen 'bevarking' van E.T. by die Kasteel" (DB,13.05), verwys.

In dié berig word gesê : "Skokkende skilderye, waarin die vermoorde AWB-leier Eugéne Terre'Blanche as 'n vark uitgebeeld word, 'is maar net 'n taal'." Indien pres. Zuma of oud-pres. Mandela met Terre'Blanche  - en die swart skilder met 'n witte   -   plekke sou ruil, is die reaksie daarop beslis voorspelbaar. Dele van die land sou, letterlik én figuurlik, aan die brand gewees het.

Hierdie "vark"-voorstellings van Terre'Blanche kom van "...kunstenaars uit agtergeblewe gebiede...", ene Ayanda Mabulu. Dié kunstenaar sê van sy "kunswerk" : "Vir my is dit 'n metafoor van die varkagtige strategieë en praktyke van die vorige regime." (Word Afrikaners gevra wat húlle van die húídige regime dink?)

Waarom moet juis Terre'Blanche, nadoods, én sy familie, uitgesonder word om alleen die prys hiervoor te betaal? Die voorstelling van Terre'Blanche   -   as simbool van 'n bepaalde Afrikanertipe   -   bevat dieselfde implikasie ook vir al sy volgelinge, indien nie vir álle wit Afrikaners nie.

Ek beskou dit as 'n belediging vir die intelligensie en nugtere oordeel van mense om dié vieslike skilderye af te maak as "maar net 'n taal". Verder het dié ongevoelige "kunstenaar" nog die verwaandheid om te sê: "En die man wat die foto van my skilderye geneem het   -   ek kan hom dagvaar omdat hy dit sonder my toestemming gedoen het. Hy het geen respek nie." By wie ontbreek die nodige respek wel?

Die opraak van geduld onder anderskleuriges en die manifestasies daarvan, is nog vars in ons geheue. Trouens, die sluimerende potensiaal tot 'n herhaling daarvan, is daagliks steeds met ons. En sou wit Afrikaners óók net nie langer meer die beskuldigings en beledigings teen hulle kan duld nie, wat dan?                                                                                                                                       (ngn)

Monday, 17 May 2010

Mnr. Martin, is dít te veel gevra?

Christian Martin se brief, "Skrywer moet eers voor eie deur vee" (DB12.05), verwys.

Martin het gelyk dat ek eers voor die eie deur sal vee, 'n beginsel wat vir elke individu   -   dus ook vir homself   -   geld. Afrikaners word dikwels van rassisme beskuldig. Impliseer dit nie dat ons aanklaers voor òns volksdeur vee nie, Martin? Wys ook húlle tereg!

Martin, ek vind dit egter nodig om, deur my volk se oorlewingsbril, voor ons almal se gemeenskaplik-verweefde nasionale geskiedenisdeur te vee. Ons geskiedenis het tog nie in isolasie van mekaar gestalte verkry nie, maar juis deur "inter-volklike" kontak deur die eeue.

Wat ek egter deur my volksoorlewingsbril sien, nadat ek voor ons nasionale geskiedenisdeur gevee het, spel niks goed vir die voortbestaan van my volk nie; daarvoor word te veel tydens plaasaanvalle vermoor.

Martin verwys na "...die volksmoord op die Khoi en San in Suid-Afrika." Ek lees in George McCall Theal se Geschiedenis van Zuid Afrika dat, waar die Khoi en San deur Europeërs gedood is, dit nié sonder rede was nie, maar veral vanweë veediefstal en/of moord.

Theal kan van Europese vooroordeel beskuldig word, maar wáár is die oorspronklike geskrifte van Khoi- en San-outeurs om Theal te weerspreek? Bestaan daar sulke geskrifte? Synde ú geskiedenis, Martin, déél dit met ons!

Is Suid-Afrika nie tans die land met die hoogste korrupsie-, misdaad- en moordstatistiek ter wêreld nie, of baie naby aan heelbo aan so 'n lys nie? Dit was nie voorheen so nie!

Martin, elke landsburger het die reg om deur sy oorlewingsbril na ons gemeenskaplike verlede te kyk en ondersoekend voor dié deur te vee. My bril sê my volk het 'n besondere teiken vir misdadigers, verkragters en veral moordenaars geword.

Sal Martin nie asseblief voorstel hoe dié moorde   -   op alle rassegroepe   -   beëindig kan word nie, of is dit té veel gevra?

Thursday, 13 May 2010

Afrikaner se werk bevoordeel ander

In 'n onlangse uitgawe van die Uitenhage-Despatch Nuus (UD,06.05), is lesers meegedeel dat die plaaslike Engelse meisieskool   -   Riebeek College   -   vanjaar 133 jaar oud is.

Soos wat die oudste tegniese hoërskool in ons land   -   HTS Daniël Pienaar   -   weens die inisiatief van die plaaslike NGKerk tot stand gekom het, so het ook Riebeek College onder die leiding van dieselfde NG-gemeente van Uitenhage tot stand gekom.

In sy boek, Ligbaken aan die Swartkops, vertel ds. A.P.Smit die ontstaansverhaal van dié skool. Hoeveel van ons dorpsbewoners is hiermee bekend?

Tot in 1877 het onderwysgeriewe vir meisies op Uitenhage veel te wense oorgelaat. Die Rooms-Katolieke Kerk se voorneme om 'n kloosterskool vir dogters te open, het die plaaslike NGK-leraar, ds. Steytler, finaal laat besluit om tot die stigting van 'n meisieskool oor te gaan. Gebrek aan geld het dit vooraf verhoed.

Op 16 Januarie 1877 het ds. Steytler, namens die NG-gemeente van Uitenhage, "...de nieuwe School vir jonge dames (Riebeek House)..." geopen. Dié skool sou vir "degelyke verstandsontwikkeling" en "grondige godsdienstig onderwys" voorsiening maak.

Mej. G.Hearson, "...'n besonder knap dame uit Europa...", was die eerste hoof van hierdie "Eerste Klas Meisjes School". Ds.Steytler het sélf  "...onderwys gegeven in...ons zoo dierbare moedertaal, de taal onzer vaderen, de taal ook van onze Kerk."

Vanaf 1880 was dié skool 'n volwaardige kerkskool, bestuur deur die kerkraad. Mettertyd het die skool dermate verengels dat Hollands met 'n beskeie plekkie tevrede moes wees.

Weldra kon die NG Kerk nié meer die geldelike las van twee skole dra nie   -   die ambagskool die ander een. In 1886 is finansiële staatsteun aanvaar wat van Riebeek-Kollege 'n "goewermentskool" gemaak het.

Vandag pluk Engelssprekende wittes, swartes én bruines die vrugte van die inisiatief van die Afrikaner en sy kerk ; net nog 'n voorbeeld van hoe Afrikaner-inisiatiewe ander tot voordeel strek.

Tuesday, 11 May 2010

Besorg oor kinders en kleinkinders

Chris se brief, "Ondersteun eerder jonges wat omgee" (DB,08.05), verwys.

Die slotsin van sy brief, "Moet ons in 2010 Dingaan se kraal besoek?", verwys na my vroeëre brief, "Verlede neig om homself te herhaal" (DB,04.05).

My antwoord aan Chris : Nee, Chris, jy hoef nie Dingaanskraal te besoek indien die hedegebeure jou nié besorg laat nie, maar moenie diegene wat dit wél wil doen   -   soekende na herhalende tendense   -   verkwalik nie.

In my brief (DB,04.05) het ek die ooreenkomste tussen twee stelle kontroleerbaar-feitelike gegewens probeer aantoon, die een stel van historiese, en die ander van kontemporêre aard. Hierdie ooreenkomste verskaf die brug vir tendensbepaling en sinvoller begryping van die kommerwekkende hedegebeure.

Hierdie ooreenkomste is nie in my brief (DB,04.05) geplaas nie, waarskynlik vanweë gebrek aan ruimte, en tog was dié ooreenkomste juis die essensie van my brief. Ek herhaal derhalwe dié ooreenkomste.

Ek sien 'n ooreenkoms tussen Dingaan (Zoeloeleier) en die huidige ANC-regering, 'n regering wat, ten spyte van 'n onderhandelde skikking wat in 'n grondwet-vir-almal kulmineer het, nié die belange van minderheidsgroepe   -   wit sowel as gekleurd   -   beskerm nie.

In Dingaan se verbod op vuurwapens in sy kraal, sien ek daarin 'n ooreenkoms met die ANC se vuurwapenwetgewing waarvolgens die "verkeerdes" ontwapen word ; ook in die afskaffing van die kommandostelsel vir landelike beveiliging.

Malema se "Kill the boer" kom ooreen met Dingaan se "Maak dood die towenaars!" Die Zoeloe-aanvalle op die niksvermoedende Trekkerlaers toon 'n ooreenkoms met die 3000-plus plaasmoorde dusver.

My besorgdheid oor die toekoms van my kinders en kleinkinders, dwing my om die hedegebeure ook teen die agtergrond van die verledegebeure te beoordeel, en daarom betyds na tendense van 'n moontlik herhalend-waarskuwende aard te soek.

Sunday, 9 May 2010

Moenie soos skilpad kop intrek nie

Quinten Strydom se brief, "So 'n brief moes nie geplaas word nie" (DB,06.05), verwys.

Strydom se brief getuig van 'n totale, pateties-jammerlike, werklikheidsontkennende onttrekking. Ek het al verneem van mense wat aan onttrekkingsimptome ly nadat hulle opgehou het met rook of drink, maar nog nooit gehoor van dergelike simptome van onttrekking aan ons historiese verlede waaraan Strydom duidelik ly nie.

Hy sê : "...ek betreur en bevraagteken die professionele en humanitêre objektiwiteit van die redaksie ná die publikasie van Breitenbach se skokkende brief...(en) Waarom laat u Breitenbach toe om in sielsveragtende (halfsmalende) detail breedvoerig...te vertel...?"

Strydom is ongetwyfeld 'n man vir dubbele standaarde, óf 'n baie slegte leser. Die "...afgryslike en bloeddorstige detail..." waarvan hy my beskuldig, het ek ontleen aan Lepton se brief in BY(01.05)   -   met nog méér "bloeddorstige detail" dáárin   -   wat reeds vooraf deur Die Burger geplaas is. Waarom dan net vir my uitsonder en niks oor Lepton rep nie?

Bedank eerder Die Burger dat hy bereid is om, in belang van sy lesers   -   jou ingesluit   -   ons in te lig oor wrede moorde op onskuldige landsburgers van alle rasse, in plaas daarvan om dié koerant te kritiseer. Staak jou onsinnige verwyt. Dis jyself wat besluit om jou oë vir die werklikheidsgebeure te sluit.

Strydom verwys ook na sy "...senior (delikate) jare..." Waarskynlik bedoel hy sy "kwesbare" jare. Siestog, Strydom, weet gerus dat almal van ons   -   òòk in òns "...senior (delikate) jare..."   -   vreeslik jammer voel vir jou.

Strydom is egter sélf verantwoordelik vir die vergroting van sy "delikaatheid" (kwesbaarheid) deur sy werklikheidsontkenning. Tree derhalwe soos 'n verantwoordelike volwassene op deur deeglik kennis te neem van die werklikheidsgebeure rondom jou, en nié, soos 'n skilpad, jou kop   -   werklikheidsontkenned   -   in jou dop terug te trek nie.                                                                                                  (ngn)

Friday, 7 May 2010

Die een se held, die ander se skurk

Prof.Jonathan Jansen se artikel, "Ouers moet só kinders emosioneel gesond hou" (DB,04.05), verwys.

Ook in hierdie artikel kan Jansen net nié die versoeking weerstaan om wit Afrikaners in 'n slegte lig te stel en 'n negatiewe beeld van hulle te projekteer nie. En na alles, wat wéét dié man, as buitestaander, van die interne wêreld van die Afrikanervolk?

Jansen sê: "Ek het die inwoners van Ventersdorp goed op die TV dopgehou ná die moord op mnr. Eugene Terre'Blanche. Dit is nie die enigste deel van die land waar 'n kombinasie van 'n lae IK en hoë testosteroon plofbare situasies skep nie. Hier dink mense (lees : wit Afrikaners) nie...In 'n gemeenskap soos hierdie...is daar 'n gebrek aan emosionele intelligensie."

Ek is nie 'n lid van die AWB nie, maar het nog altyd Eugene Terre'Blanche en sy mense as lede van dieselfde Afrikanervolk, waartoe ek ook behoort, beskou.

Waarom wy Jansen hom nie eerder, byvoorbeeld, aan die oplossing van die drank- en dwelmverwante bendegeweld onder sy eie mense, en verlig só die haglike omstandighede en lyding van vele nie? Dán is hy konstruktief besig ; nie destruktief nie. Ook ék, as wit belastingbetaler, dra by tot Jansen se salaris en sien dat hy hom eerder met verdienstelike sake besig hou as om vrot eiers in ander se nes te wil lê.

Mense wéét dat die een se held dikwels die ander se skurk is, en omgekeerd. Dit geld ook Eugene Terre'Blanche. Jansen moet egter versigtig wees dat hyself nie die oorsaak word dat sommige hóm vir 'n skurk begin aansien nie.

Wednesday, 5 May 2010

Welkom aan dié 'Anglo-Afrikaner'

Bruce Woolard se brief, "Afrikaners is vir hom 'n inspirasie" (DB,03.05), verwys.

Dis Woolard se reg om te ondersteun   -   en saam te stem met   -   wie hy wil, dog sy brief word deur 'n teenstrydigheid gekenmerk. Deur sy omarming van die Delport-definisiedenke enersyds, maar met sy toepassing van my tipologiedenke andersyds, weerspreek hy homself en handel dualisties.

Woolard tipeer homself kwalifiserend as 'n Anglo-Afrikaner. Let egter ook daarop dat u selfregverdigende verweer van : "...nie as gevolg van keuse...maar...van geboorte...", nie net vir u geld nie, maar ook vir elke ander individu.

Dit val dus vreemd op om enersyds Delport se rigiede definisie : "'n Afrikaner is iemand wat 'n Afrikaner wíl wees en basta verder!", te ondersteun, en jouself dan, volgens tipologiedenke, as Anglo-Afrikaner te kwalifiseer. Dit rym mos nie. Die Delport-definisie maak nié voorsiening vir gekwalifiseerde Afrikanerskap nie. Dit sê hy tog immers duidelik met sy ontoeskietlike "...en basta verder!" Woolard gaan dus verder as wat die Delport-definisie hom toelaat deur sy implementering van my tipologiedenke.

Dit wil voorkom asof Woolard óók die tipies-menslike en spontaan-natuurlike behoefte ervaar om méér as net 'n "...en basta verder!"-Afrikaner te wil wees. Hy laat blyk, myns insiens, dat hy 'n Afrikaner is wat oor 'n unieke identiteit beskik vanweë 'n eie historiese herkoms langs die Anglo-roete.

As volkse Euro-Afrikaner lig ek my hoed vir Woolard uit respek en waardering vir sy respek en waardering, en positiewe gesindheid, teenoor my mense. Om verder ook te erken dat sy pa hom met wantroue, agterdog en vooroordeel teenoor my mense groot gemaak het, verg moed en dapperheid. Afrikaners kon, ongevraagd, kwalik 'n beter getuigskrif kry as dié van Woolard.

Welkom, van my as volkse Euro-Afrikaner, aan dié selfgetipeerde Anglo-Afrikaner.

Tuesday, 4 May 2010

Verlede neig om homself te herhaal

In Honderd basiese dokumente by die studie van die Suid-Afrikaanse geskiedenis 1648-1961, word gesê dat Retief 'n ooreenkoms met Dingaan aangegaan het, maar vooraf eers Dingaan se gesteelde beeste by Sekonyela moes terugbring as voorwaarde tot dié ooreenkoms. Retief het so gemaak.

Op die dag van die traktaat-ondertekening, 04.02.1838, moes die Trekkermans hul vuurwapens buite Ungungundlovu laat. Kort hierop volg Dingaan se bevel: "Blala ma tayate!", of: "Maak dood die towenaars!" (William Wood)

Twee ure later stuur Dingaan sy Zoeloe-impi's op 'n moordsending na die Trekkerlaers. In sy boek, Moeders van ons Volk, haal A.P. van Rensburg uit Anna Steenkamp se dagboek aan waarin sy, as ooggetuie, sê: "...hoe aaklig was dit nie om te sien hoe ongebore kinders deur die Zoeloes verskeur is!"

Benewens ook moontlike ander opvallendhede, tref die volgende my, en in volgorde: ooreenkomssluiting, ontwapening, menseslagting.

Nou lees ek in die voorbladberig, "Vrou se ringe afgebyt" (DB,01.05), van 'n Humansdorpse vrou wat "...in haar huis aangeval...met 'n skêr gesteek, vasgebind en rondgesleep...gewurg...in die gesig gekrap...(en) haar verloof- en trouringe van haar vingers afgebyt" is.

LEPTON verwys in sy brief, "Regering stook rassehaat terwyl landsburgers wreed sterf" (BY,01.05), na skokkende polisieverskafde foto's van plaasmoordslagoffers   -   die naakte lyk van 'n tagtigjarige vrou met gebreekte glasbottels in haar liggaamsopeninge gedruk ; by nog 'n vrou is 'n skerpgemaakte besemstok van onder opgedruk tot bo-uit by haar nek. Maar lees gerus self van dié onmenslike wreedhede in BY.

Herhaal die verlede homself op tipies-patroonmatige wyse : Dingaan word die ANC ; vuurwapens buite Dingaanstat word burgerlike ontwapening ; "Maak dood die towenaars!" word "Kill the Boer!"; uitmoring van Trekkerlaers word 3000+  plaasmoorde   -   toevallige ooreenkomste? Herhaal die verlede homself?

Saturday, 1 May 2010

Ware Afrikaner nie bang vir identiteit

Jan van Jeffreysbaai (JvJ) se SMS, "Breitenbach is dus nie 'n Afrikaner nie, want hy koppel homself nog aan Europa! Ek is hier gebore en wit, dus is ek 'n trotse wit African" (DB,30.04), verwys.

Mooi gedoen, JvJ, hiermee tipeer jy jouself as 'n "wit African", en ek myself as 'n Euro-Afrikaner   -   beide beslis Afrikaners, maar behorende tot verskillende Afrikanertipes. Hiermee bevestig jy ook juis dit wat ek in my vorige brief (DB,29.04) gesê het, naamlik dat ons mense wat hulself Afrikaners ag, moet toelaat om hul eie Afrikanertipe te kies; dis hul demokratiese reg! Hier het jy dit so pas gedoen.

JvJ, val dit jou ook op dat jy my Afrikanertipe aanval, maar dat ek joune nie aanval nie? Kan 'n mens tegelyk demokraties   -   dit wil sê ander hul grondwetlike vryheid van keuse gun   -   én onverdraagsaam wees?

JvJ, ek vind jou basiese vertrekpunt   -   "hy koppel homself nog aan Europa" (herinner baie aan die PAC se "settler"-gedagte, en onwelkom in SA)   -   nie net belaglik nie, maar totaal absurd. Ek verduidelik.

Indien JvJ verwag dat ek sy standpunt moet aanvaar, moet hy eers vooraf bereid wees om na die VSA te reis om daar vir álle Amerikaanse burgers wat hulself "Afro-Americans" noem, te gaan oortuig dat hulle hulself moet losmaak van Afrika as kontinent van hul herkoms indien hulle   -   volgens JvJ se absurde denke   -   as wáre VSA-burgers wil kwalifiseer.

JvJ, ek betaal jou vliegkaartjie én alle kostes ten volle indien jy die "Afro-Americans" tot die laaste man van jou sotlike siening kan oortuig.

JvJ, kom uit agter jou SMS'e en neem deel aan die Brieweblad-debat soos 'n wáre Afrikaner, soos in jou eie oë gestel, wat nie bang is om sy vólle identiteit bekend te maak nie ; ook vir sy mede-Jeffreysbaaiers.