Tuesday, 27 November 2012

DA het net plek vir politiek korrektes

Me Helen Zille se stelling "dat daar geen plek in die DA is vir mense wat rassisties, seksisties, homofobies of xenofobies is nie" (DB,26.11), is   -   behalwe dat dit onrealisties optimisties is   -   'n politiek korrekte stelling. Sulke politiek korrekte begrippe wat sy gebruik, word as etikette om die nekke van kritici gehang wat durf verskil. Voorbeelde: kritiek teen regstellende aksie maak jou 'n "rassis"; teen vroue in manlike beroepe, "seksisties"; teen homoseksualiteit, "homofobies", en teen sommige kultuurgroepe se gebruike, "xenofobies". (Kritiek teen liberale teologie maak jou "fundamentalisties".)
 
Die doelbewuste gebruik van dié, en soortgelyke, begrippe pas in die strategiese raamwerk van "kulturele Marxisme" wat gerig is op die algehele transformasie van die Christelik-georiënteerde Westerse samelewingspsige. Na WO 1 besef Karel Marx en Friedrich Engels dat marxisme/kommunisme nét kan slaag deur die Westerse Christelik-gebaseerde kultuurlewe te vernietig. Om dié kultuur te "verontchristelik" is die strategie van "kulturele terrorisme" ontwerp waarvan politieke korrektheid 'n onderdeel is.
 
Die bestaan van absolute (Christelike) waarhede word ontkennend verwerp; waarheid word gerelativeer; onaanvaarbaarhede moet met groot verdraagsaamheid geakkommodeer word; tradisionele waardes en norme word vervang; nasionalisme en patriotisme moet plekmaak vir multikulturalisme, en Westerse konserwatief-kapitalistiese samelewings word "gedemoniseer" as onderdrukkend en boos.
 
Zille word nie beskuldig van doelbewuste bevordering van "kulturele Marxisme" nie, maar dat sy haar deur politieke korrektheid, as 'n faset daarvan, vir die transformasie van die SA samelewingspsige beywer, is gewis en seker. Dit word dan ook bevestig deur haar indirekte pluimpie vir die ANC-regime wanneer sy sê: "enigeen wat meen die lewe was beter tydens die apartheidsera (as vandag)...hoort elders."                         (ngn)
 
 
 

Friday, 23 November 2012

Wys ANC-slagspreuk nou ware betekenis?

Met groot gemoedsonrus word verneem van die nagenoeg 400 000 Chinese wat die afgelope ses jaar deur die ANC-regering toegelaat is om SA binne te kom. Oornag het tussen 6000 en 12000 Chinese winkels, versprei oor die hele land, soos paddastoele opgeskiet. US emeritus-professor, Colin Mc Carthy, beweer beskikbare getuienis dui daarop dat die vestiging van 'n uitgebreide netwerk van Chinese winkels vooraf deeglik nagevors, beplan, georganiseer en finansier is. Die meeste hiervan is nie geregistreer en betaal geen belasting nie.
 
Janet Wilhelm van die RGN vind dit verstommend dat soveel duisende Chinese SA stilweg ongemerk kon binnekom. Volgens SAPD-inligting kom baie Chinese SA via Mbabane, Maputo en Maseru met vervalste dokumente binne. Baie kom as sogenaamde toeriste of studente en vestig hulle onwettig hier. Benewens die 400 000 Chinese laat die ANC ook 400 000 Indiërs en Pakistani's sowel as 10 miljoen onwettige immigrante uit Zimbabwe, Nigerië, Mosambiek, Angola en Zambië in SA toe. Dit raak gewis alle Suid-Afrikaners.
 
SA met sy beperkte hulpbron-kapasiteit en werkgeleenthede sal nie dié instromingsdruk enduit suksesvol kan hanteer nie. Toenemende mededinging bevat konflikpotensiaal, 'n al groter wordende welsynsafhanklike samelewingsegment ontwikkel, die afwaartse spiraal na armoede vergroot en 'n rewolusionêre klimaat vat pos.
 
Werp voorgemelde toedrag van sake dalk meer lig op die ANC se bekende verkiesingslagspreuk: "Together we can do more"? Toegegee, dit kan op velerlei wyses vertolk word, dog een so 'n interpretasie van die "we" sou ook al die gemelde buitelanders kon insluit, en vergeet dan nie dat die Chinese van kommunistiese Rooi China afkomstig is nie. En die "more", sou dit dalk meer Marikanas en De Doorns kon impliseer in die lig van die rewolusionêr uitgesproke ANC se voorneme om   -   gedryf deur sy aangekondigde NDR   -   totale beheer oor die ganse SA ekonomie te verkry?
 
 
 
 

Tuesday, 20 November 2012

Ligte flikker vir Afrikaans as kerktaal

Geloofsuitinge word in taal gegiet. So kom beide Bybel én kerk in taal tot uitdrukking. Kerktaal is Bybeltaal in gekristalliseerde mensetaal waarsonder Woordverkondiging onmoontlik is. Bybelvertalings in volkstale, tegelyk kanseltale, is van die kosbaarste nalatenskappe van die Protestantse Kerkhervorming.
Op 15.11.95 plaas "Die Burger" 'n "profetiese" berig: "Gaan die Kerkbode straks verengels?" Daarin word, sewentien jaar gelede reeds, gemeld dat die VGK-lyfblad, "Die Ligdraer", berig dat dié kerk voornemens is om toenemend van Engels as kerktaal gebruik te maak, want "Afrikaans is geskik vir oues van dae en ongeleerdes, en Engels vir die jonges en geleerdes... Dit laat 'n mens wonder wat die eenwording van die NG Kerk en die VG Kerk kan meebring."
Vooraf reeds skryf wyle prof. Johan Heyns vooruitskouend in "Godsdiens Aktueel", (Beeld,20.09.94) : "Wanneer die NG Kerk in 'n proses van eenwording met ander kerke gevra sou word om Afrikaans as sy medium prys te gee... as dit die prys is wat betaal moet word vir eenheid, sal die NG Kerk myns insiens moet sê dié prys is te hoog."
Die NG Kerk se besluit om kerkvereniging met 'n Engels-georiënteerde VGK deur te voer, plaas Afrikaans as kerk-  en kanseltaal onmiddelik in die weegskaal. Ek vermoed dat kommunikasie met die NGKA en RCA waarskynlik oorwegend in Engels geskied. Tydens die onlangse VGK-sinodesitting was alle dokumente slegs in Engels. Ook die NG Kerk-moderator se groeteboodskap was in Engels.
Ds. Irma van Rensburg van Helikonpark, Randfontein, sê: "Verenigde ringe en sinodes sal Engels wees... mense is nie lojaal aan die kerk nie, maar moenie aan hul taal vat nie... dis waar ons geloof vandaan kom" (Beeld,19.10).  Mag kerkvereniging geskied ten koste van Afrikaans? Die gevaarligte vir Afrikaans as kerktaal flikker.                   (ngn)

Friday, 16 November 2012

Herondersoek asseblief u aanklagbasis

Ek sal darem graag wil reageer op "NG Kerk-dominee" se opmerking: "T.C.Breitenbach kla aanhoudend oor die NG Kerk. Hoekom verlaat hy nie die kerk nie?" (DB,14.11).
 
Ek vind u gebruik van die interpretasieryke begrip "kla" baie ongelukkig aangaande my skrywes oor dié kerk. Die volgende toeligting ter motivering: in vele groeperinge van mense   -   soos byeen in 'n politieke party of sportorganisasie   -   kan sulke individuele lede in den brede dikwels in drie groepe verdeel word, te wete die solidêres, krities-solidêres en die uitsluitlik-kritiese groep. Dit geld ook die potensiële indeling van NGK-lidmate waar  1. die solidêres die onkrities eensydig-ingeligtes, mateloos vertrouend op die hiërargiese kerkleiding;  2. die krities-solidêres as die veelsydig-ingeligte beswaarmakende protesteerders (in terme van waarheidskriteria) en  3. die uitsluitlik-kritiese lidmate wat hulle van die NGK losmaak en dit verlaat (in 2011 was dit 20 000), verteenwoordig.
 
Tussen hierdie drie potensiële kategorieë van lidmate is daar 'n dinamiese wisselwerking , meer bepaald in die rigting vanaf solidêr na uitsluitlik-krities, as andersom. Dit kom my voor die roete te wees soos gevolg deur die protestantse hervormer, Martin Luther, in sy protes teen die Rooms Katolieke-dwaling en sy finale losmaking daarvan.
 
"NG Kerk-dominee", ek dink nie u tref onderskeid tussen "kla" en kriteria-beoordeelde beswaarmakende protes in kerklike konteks nie, gegewe veral die NGK se sogenaamde "Seisoen van (selektiewe?) luister". Synde terdeë bewus van my kosbare erfenis vanuit die Protestantse geloofstradisie en die noodsaaklik geagte beskerming daarvan, plaas ek myself tans in die krities-solidêre lidmaatgroepering. Mag ek u vriendelik versoek om asseblief my selfgeposisioneerdheid te respekteer en die basis van u aanklag   -   "kla aanhoudend oor die kerk"   -   in die lig van die voorafgaande te herondersoek? Baie dankie.                   (ngn)
 
 
 
 

Wednesday, 14 November 2012

Dominee moet sy suggestie self oorweeg

Ek reageer op "NG Kerk-dominee" (DB,14.11) wat beweer: "T.C.Breitenbach kla aanhoudend oor die NG Kerk. Hoekom verlaat hy nie die kerk nie?" NGK-dominee, dink jy dalk NGK-lidmate het hoegenaamd géén rede(s) om beswaar te maak teen die heersende rigting wat dié kerk tans inslaan nie? Mág lidmate nie verskil nie? Het ons géén reg daartoe nie? Dit is wat jou "kla" wil suggereer, 'n aanduiding van liefdelose onverdraagsaamheid teenoor "de jonge" (lidmate) wat nie wil "piep" (kritiekloos aanvaar) wat "de oude" (kerkleiding) "kwak" (voorskryf) nie. Móét ons jou/julle "leiding" klakkeloos aanvaar en saam in die verderf gestort word?
 
Nee, NGK-dominee, die Bybel is eeue gelede reeds ontketting van die kansel en ons het almal leer lees; dit is nié net predikante wat die Bybel onder leiding van die Gees van die waarheid lees nie, maar ook gewone lidmate. Nie almal se geestesoë en  -ore is toe nie. Sommige van ons weet dat vir vele predikante die "bediening" 'n gewone beroep geword het en nié meer 'n roeping nie, en dat sommige hulle beslis ook nie langer gedra as "gesalfdes van die Here" nie. Ek verneem selfs van onbekeerde predikante op kansels en lees die skokkende onbybelse bewerings van sommige.
 
Daar is tans 'n verbete stryd op lewe en dood in die NG Kerk aan die gang, aangestig deur die vader van die leun wat Sy liggaam wil vernietig. Satan floreer onder die oningeligte lidmate wat nié self wil lees wat in dié kerk aan't gebeur is nie, maar hulle uitsluitlik verlaat op wat predikante soos NGK-dominee hulle vertel.
 
Is dít die gees wat die "nuwe NG Kerk" adem wanneer NGK-dominee my vra of ek dit nie wil verlaat nie? Is dit wat die Hoof van Sy kerk my sou vra? NGK-dominee, jou suggestie van kerkverlating aan my   -   waarom oorweeg jy dit nie self nie?                (ngn)
 
 
 

Monday, 12 November 2012

Toenemende Afrikaner-kultuurverarming

Elke mens, ongeag ras, is 'n kultuurwese en  -draer wat tot 'n bepaalde kultuurgroep   -   onderskeibaar deur taal, geloof, geskiedenis, afkoms, tradisies, waardes en identiteit   -   behoort. Die Afrikanerkultuur is geen uitsondering nie waar ook dié kultuur in en deur taal gedra word.
 
Meinhard Peters van die Instituut vir Kultuur en Geskiedenis beweer dat die Afrikanerkultuur toenemend in armoede verval. Hy staaf sy bewering deur te wys op die Afrikaanse taal wat vinnig besig is om uit sy hoëre funksies aan tersiêre instellings gerangeer te word. Dieselfde lot tref dié taal in staatsdepartemente, geregshowe en poskantoor. Selfs Afrikaners in die sakewêreld skryf selde meer sakebriewe in Afrikaans, adverteer in Engels, en gee Engelse name aan hul ondernemings.
 
Die ANC-regering benadeel Afrikaans in plekke soos kunsmuseums, argiewe, biblioteke, wetgewing, amptelike kommunikasie, die SABC en SAA. Peters sê al is Afrikaans nog die voertaal by kunsfeeste, is dit eintlik multikulturele feeste waar liberale waardes geld. Arm Afrikaners het nóg die tyd nóg die middele om aan die kultuurstryd te kan deelneem terwyl welvarendes dikwels min blyke gee dat  hulle enigsins omgee. Anders as voorheen laat veral skole en kerke nie meer blyk dat hulle oor die Afrikanerkultuur besorg is nie. Wat veral die NG Kerk en sy eenheidstrewe met sy "dogterskerke" betref, is dit 'n kritieke vraag wat die kommunikasietaal binne so 'n kerkeenheid gaan wees. Dat dit Engels sal wees in die geval van die NGKA en die RCA is waarskynlik gewis. Voeg daarby dat die VGK se dokumentetaal tydens sy jongste sinodesitting Engels was, en dat die NGK-moderator sy groeteboodskap óók in Engels gelewer het, is die taalskrif van dié voorsiene kerkeenheid duidelik aan die kerkmuur. So kan dié kerk se deurvoering van kerkeenheid bydra tot die verdere verarming van die Afrikanerkultuur op taalterrein, 'n voorsienbare moontlikheid wat egter verswyg word.
 
 
 

Thursday, 8 November 2012

SA se afrikanisering skrik beleggers af

Me Gill Marcus, president van die SARB, het in 'n onlangse voordrag by die Universiteit Rhodes gesê dat die ekonomiese vooruitsigte in SA vinnig aan't versleg is en dat, op een dag alleen, R5 miljard deur buitelandse beleggers onttrek is deur van hul SA-staatseffekte ontslae te raak   -   'n duidelike teken van verlies aan beleggingsvertroue in die SA-ekonomie.
 
Buitelandse beleggers besef toenemend dat SA besig is om in 'n tipiese Afrikastaat te verander; dat plaasaanvalle en  -moorde alledaags geword het; sporadiese politieke moorde op politieke onverdraagsaamheid dui; die wydverspreide ineenstorting van dienste; die endemiese afmetings wat korrupsie in staatsdepartemente aanneem; gebrekkige beheer en finansiële wanbesteding; die grootskaalse verlies aan vertroue in die SAPD; die voortslepende arbeidsonrus en die vernietiging van eiendom en lewens; die selfverryking van regeringsleiers en  -amptenare; voedselsekuriteit kom toenemend in die weegskaal; die ontwikkeling van 'n rewolusionêre klimaat onder die werkloses; tekens van die neiging in 'n sosialisties-kommunistiese rigting; Westerse begrippe soos demokrasie, werksetiek, aanspreeklikheid en regshandhawing is leë woorde vir Afrika, ens.
 
Kan enige buitelandse belegger   -   gegewe hierdie scenario   -   verkwalik word om nie langer in die SA-ekonomie te belê nie? Die oplossing? Vervang die huidige regering in die komende 1914-verkiesing, of vervang minstens die huidige leierskap met kundige, bekwame, onselfsugtige en verantwoordelike leiers wat die grondwet eerbiedig.
 
 
 

Tuesday, 6 November 2012

Ook vandag lei blinde leiers die blindes

Ek reageer op Johan se brief (DB,06.11) wat sê dat hy reageer op "briewe oor predikante wat  'bang is om oor Belhar te praat'  ". Johan is duidelik 'n predikant wat hom nie wil laat identifiseer nie. Deur 'n wye draai om Belhar te loop, stel Johan teleur, want al wat hy van Belhar sê, is : "Daar is meer as genoeg geleentheid om Belhar...te bespreek, as mense net bereid is om hul gemaksones te verlaat"   -   wat my betref, niksseggend.
 
Johan wend hom dan tot uitsprake oor ander dinge soos sy "ontsettende liefde" vir die NG Kerk as sy "geestelike moeder", synde deel van "Sy Liggaam", maar van sy liefde vir die Hoof daarvan, Jesus Christus, lees ek egter niks. Hy sê ook "dat beswaardes die kerk verlaat en nie omgee hoe verskeurd en stukkend dit agtergelaat word nie." Wat 'n uiters eensydige beskuldiging! My ervaring is egter dat die "kerk wat agterbly" se houding dié is van gelatenheid wat getuig van: "As hulle dan wil loop, laat hulle loop", sonder om met diesulkes enigsins gesprek te voer terwyl etikette ook kwistig om die "verlaters" se nekke gehang word soos dié van "fundamentaliste".
 
Heel gepas verwys Johan na "Oktobermaand (waartydens ons) aan die Hervorming en ons Belydenisskrifte herinner word." In ons gemeente is dit nié herdenk nie, maar die "instaan-dominee" kon tyd vind om oor die WP se sege teen die Sharks te praat  en selfs WP-ondersteuners te laat handopsteek. Wat sê Johan daarvan, en wat sê dit van die NG Kerk?
 
Ook heel gepas verwys Johan na die Hervormingsbeginsel van die "Sola Scriptura" (slegs die Bybel en net die Bybel alleen). Van watter Bybel praat Johan, want wéét hy hoedat die Bybel tans gediskrediteer (baie van die inhoud is kwansuis nie meer vir ons bedoel nie of is slegs mites) en gekorrupteer (deur die aanvaarding van ander grondtekste en vertaalwyses) word? Nee, Johan, ek is bevrees Jesus se woorde: "...hulle is blinde leiers van blindes" (Mat.15:14a) geld vandag nog.
 
 
 

Friday, 2 November 2012

Is SA op pad na die malthusiese slaggat?

Die bekendmaking van die 2011-sensussyfers (DB,31.10), waaruit die kommerwekkende toename in bevolkingsgroei duidelik word, dwing menige landsburger tot ernstige nadenke. SA beskik nie oor onuitputlike hulpbronne nie, inteendeel, rooi ligte flikker reeds betreffende die beskikbaarheid van water, voedsel, brandstof-  en elektrisiteitsvoorsiening om slegs enkeles te noem.
 
Dit herinner aan die gedagte van die onheilspellende malthusiese slaggat wat dui op 'n bevolkingsaanwas wat groter is as die ekonomiese groeikoers van 'n land. Simptome van dié slaggat word weerspieël in oorbevolking, onbeheerde verstedeliking, behuisingstekorte, krotbuurttoestande, plakkerskampe, werkloosheid en die onvermoë om munisipale, mediese en onderwysdienste te lewer.
 
Volgens my waarneming verkeer ons tans baie naby aan die rand van dié slaggat, en versnel ons beweging daarheen vanweë 'n ANC-regering wat onbeheerde immigrasie uit Afrika toelaat wat parasiteer op ons hulpbronne, hom blind en doof hou vir moorde op plaasboere en  -werkers as voedselprodusente, toesien hoe stakers produksie tot stilstand dwing en sodoende ons ekonomiese vooruitgang strem, voortdurend die swaard van nasionalisering oor ons koppe hou, onbekwaam om enigiets beduidend aan die werkloosheidsyfer te doen, wegkyk wanneer SA se hulpbronne deur misdaad en korrupsie geplunder word   -   'n lys wat verder aangevul kan word.
 
Wat hou die malthusiese slaggat vir ons toekoms in: hongersnood, toenemende burgerlike onrus, groter besoedeling, uitsterf van plante-  en dierespesies, globale verwarming, ens.? Deel van die oplossing? 'n Doeltreffende nasionale bevolkingsprogram wat, as dit moet, aanwas beperk tot op vervangingsvlak, of is dit vir sommige kultuurgroeperinge te veel gevra?                  (ngn)