Saturday, 22 November 2008

Evolusieleer moet opsioneel wees

In die berig,  "Evolusieleer in skole is realiteit wat bly  -  Hanekom" (DB,15.11.2008), sê mnr. Derek Hanekom, adjunkminister van wetenskap en tegnologie :  "Ons kan nie alternatiewe teorieë wat nie bewysbaar is, akkommodeer nie, want dit is gegrond op fanatisme...dat evolusieleer in Suid-Afrikaanse skole geleer word en daar aangehou sal word om dit te doen."

Die Bybelse sesdagskepping is, by implikasie, vir Hanekom 'n  "alternatiewe teorie wat nie bewysbaar is nie", en Christene wat dit glo, is fanatici.

In hul boek Darwin's Leap of Faith, haal Ankerberg en Weldon vir dr. Thomas Dwight van Harvard Universiteit aan wat beweer : "The tyranny in the matter of evolution is overwhelming to a degree of which the outsider has no idea. In our colleges and universities today, the Christian faith can be ridiculed, Marxism can be espoused, morality demeaned, occultism promoted, homosexuality practised   -   but the theory of evolution is somehow sacrosanct" (onaantasbaar).

Maar wat sê Darwin self? P.J.Pelser vertaal soos volg uit van Darwin se briewe : "Daar is soveel geldige en gewigtige argumente teen my idees dat...julle julself met gemak kan oortuig dat ek my totaal misgis, en ongetwyfeld is ek gedeeltelik verkeerd, moontlik in geheel, maar ek is vir my eie weë blind."

Deur hul verbondskinders aan die Bybel-bespottende evolusieleer bloot te stel, verloën Christenverbondsouers hul doopgelofte   -   en daarmee saam die sakrament van die doop   -   wat vereis :  "Beloof u...om hierdie kind...in dié (Bybelse) leer na u vermoë te onderrig of te laat onderrig?"

Beskik Christenouers en kerkleiers oor die moed en geloofsoortuiging om vir hul kinders in die bres te tree teen die on-Christelike evolusiegeloof?

Ouers moet by die onderwysowerhede daarop aandring dat die evolusieleer 'n opsionele en nie-verpligte afdeling in die Biologie-leerplan sal wees as 'n teenvoeter vir Hanekom se indoktrinerende stelling : "Biologie kan nie selektief geleer word nie."

Friday, 14 November 2008

SA Weermag wou geloof laat voortbestaan

Christo van Heerden is geregtig op sy mening soos verwoord in sy brief,  "Skrikwekkende vrug van apartheid" (DB,04.11.2008). Sy beskuldigende kritiek daarin teen die NG Kerk lyk egter oorvereenvoudigd en ondeurdag te wees.

Van Heerden sê : "Die volksteologie/ideologie wat 'n bloedbad in SA veroorsaak het, is deur die NG Kerk toegelaat om te gedy..."  en  "die leuen...dat kommunisme swart was...wat die kerk beskerm het..."  Hy eindig met : "...die boosheid wat julle (Vorsters en Breitenbachs se) teologie besig was om op ons los te laat..."

Ek verdedig nie die NG Kerk nie ; ek verdedig bloot die behoud en voortbestaan van die Christelike geloof in sy onaangetaste, suiwere vorm.

Van Heerden werk opsigtelik met 'n uiters gebrekkige kennisraamwerk van die geloofsbedreiging waarmee die Europese Protestants-Christelike beskawing oor eeue reeds in Suid-Afrika gekonfronteer is, en wat ononderbroke voortduur. Sy siening is beperk tot die bedreiging van die ateïsties-uitgesproke kommunisme alleen. Maar wat van die tipiese vermenging van die Christelike geloof met die Afrika-godsdienste tot 'n sinkretistiese  "geloof"  waarin Woord-  en geloofsuiwerheid verduister word?

Dit is ook vreemd dat Van Heerden eensydig en verwytend wys op die  "volksteologie/ideologie"  sonder om, billikheids-  en balanshalwe, ook te wys op die ideologie van die vyand. Die kern van die  "Totale Aanslag"  was juis gemik op die vernietiging van die Christelike geloof in Suid-Afrika. En moenie dink dié aanslag is verby nie ; dit verkeer tans net in 'n ander fase.

Van Heerden neig ook om die vorige SA Weermag en NG Kerk aan mekaar gelyk te stel. Het nét NG Kerk-kapelane dan deel gehad aan die SA Weermag, of ook kapelane van ánder Christelike denominasies?

Van die meervoudige motiewe waardeur SA Weermag-operasies gedryf is, was die behoud van die Christendom 'n hoofdryfveer. Net hulle wat bewus is van die vólle militêre strydomvang, sal dit weet ; die gewone  "troep"  waarskynlik nie.