Saturday, 30 January 2010

Polemiek dien doel van waarheidsoeke

Terblanche se brief,  "Waarheen lei hierdie polemiek?" (DB,26.01.2010), verwys. In sy artikel,  "Evolusie op skool   -   wat staan 'n Christenouer te doen?", onderskei André van Zyl vier standpunte aangaande evolusie-onderrig op skool : diegene wat die lewenswerklikheid dualisties in geloofs-  en sekulêre kompartemente verdeel en derhalwe sowel die Bybel as evolusie aanvaar ; diegene wat glo dat God hulle deur evolusie geskep het ; diegene wat glo aan God se direkte inmenging met die onstaan van lewe, dog ook die "bewyse" en uitsprake van die evolusionêre  "wetenskap"  aanvaar ; en dan diegene wat uitsluitlik die Bybelse weergawe van die skepping aanvaar.

Volgens hierdie standpunt-indeling kan Terblanche homself iewers plaas, so ook die teoloog Julian Müller, volgens die titel van sy omstrede artikel , "Jy kan wel geloof en evolusie omhels".

Dit staan elkeen vry om te glo wat hy wil en verantwoordelikheid daarvoor te aanvaar. Die kerk kan egter nie daarop aanspraak maak dat dit die liggaam van Christus verteenwoordig indien dit gemelde vier standpunte kompromie-makend tegemoet probeer kom nie. Vele Christene verkeer vandag in 'n toestand van onsekere geloofsverwarring aangaande die evolusiegeloof wat as  "wetenskap"  paradeer. Oor een ding is ons egter baie seker : dit is dat om verwarring te saai, 'n Satanies uiters suksesvolle werktuig is. Ons moet ook vra of die Bybel steeds die enigste fondament vir of van die kerk is, en of dit nie reeds deur  The Origin of Species  vervang is nie. Vir seker kan albei nie dien as basis vir die Christendom nie.

Tot tyd en wyl die kerkleiding standpunt inneem alleen op grond van die Bybel, sal Christengelowiges verward bly. Hopelik kan hierdie  "polemiek"  ons lei in ons waarheidsoeke.

Friday, 22 January 2010

Evolusie-onderrig benut vir nasiebou

Die bydrae, "Evolusie is soos 'n 'gedagtebom' " (DB,22.01.2010), tot Brieweblad, verwys.

Evolusie-onderrig vind tans in staatskole plaas. Hoewel die evolusie-teorie aanwysbaar op geloofsgronde berus   -   die evolusiegeloof   -   word dit vir kinders voorgehou as onbetwisbare  "wetenskap".

Die ANC-onderwysowerheid dra hiermee 'n  "wetenskaplike, waardevrye en neutrale"  mens-  en wêreldbeskouing die skool en klaskamer binne met die invoering van die evolusieleer rustende op  "wetenskap". Van dié  "wetenskap"  sê prof. Philip Johnson van die Regsfakulteit van die Universiteit van Kalifornië dat vir evolusie-aanhangers  "...it is better to put up with a lot of bad science than to allow a Divine Foot in the door."

Weens die multi-religieuse samestelling van ons samelewing kan godsdiens   -   wat kwansuis op  "anti-wetenskaplike gevoel"  berus   -   nie nasiebou bevorder nie. Nasiebou word wel deur die  "neutrale wetenskap"  (evolusie-teorie) gedien waaromtrent ons dan glo almal sou saamstem. Dit is egter nié waar nie!

Ons kinders loop die ernstige gevaar om indoktrinerend gebreinspoel te word tot die aanvaarding van die ateïstiese evolusieleer, onderrig as onbetwisbare  "waarheid".

Die verskuilde boodskap in evolusie-skoolhandboeke is : die mens het oor biljoene jare  uit materie geëvolueer; hy is in wese 'n dier; hy het geen transendentale herkoms óf bestemming nie, en, sou daar sprake wees van geestelike norme, is dit nie Bybels-van-oorsprong nie, maar 'n sinkretistiese mengsel vanuit alle  "geëvolueerde"  wêreldgodsdienste.

Deur die invoering van die evolusiegeloof in staatskole, het die ANC   -   vir nasiebou-doeleinde op  "wetenskap"-grondslag   -   gekies vir materialistiese ateïsme wat God Drieënig uit die harte en verstand van ons kinders moet verdryf. Mag ons passief toesien hoedat dié breinspoeling ons kinders na die verderf lei? (ngn)
                                                                                                                                         

Evolusie is soos 'n 'gedagtebom'

Jurie van den Heever se artikel,  "Die mens ondergaan steeds evolusie" (DB,16.01.2010), verwys. Diegene wat indringend nagelees het oor die evolusieleer sal saamstem met Pieter Pelser wat in sy boek , "Die Evolusie Illusie"  , die volgende sê :  "Evolusie is in wese niks minder as 'n berekende klap in die  'gesig'  van die Skepper nie."

Hal Lindsey verwys in sy boek , "Satan is springlewendig op die planeet aarde" , na die denkkonstruksies van mense soos Kant, Kierkegaard, Marx, Darwin en Freud as  "gedagtebomme"  met 'n geestelik vernietigende uitwerking op die ganse mensdom. Die Darwinistiese evolusiedenke is ongetwyfeld so 'n  "gedagtebom".

Wat het hierdie  "gedagtebom"  en die onlangse Haïti-aardskokke, gekenmerk deur grootskaalse lewensverlies, met mekaar in gemeen? Die antwoord is : verwoesting en dood   -   in laasgenoemde geval fisieke dood, en in eersgenoemde geval, geestelike dood.

Op 11 September 2001 het  3 000  Amerikaners in 'n aanval op New York gesterf waaroor die wêreldgemeenskap uiters geskok en verontwaardig was. Op dieselfde dag vind daar  4 500  aborsies in die VSA plaas, waaroor géén woord gerep word nie. Waarom nie?

Vir evolusioniste is die mens 'n  "geëvolueerde dier"  en nié Sy beelddraer en verteenwoordiger nie, en daarom mag van die  "ongewenstes"  ontslae geraak word. Oor die duisende sterftes in Haïti rou die wêreld, met reg, maar oor die stille  geestelike dood  wat Christenverbondskinders geleidelik in skole en klaskamers sterf vanweë evolusievergiftiging, word geswyg. Selfs ons kerk-  en geestelike leiers swyg soos die graf.

Is dit om híérdie leiers se nekke wat meulstene gehang moet word sodat hulle in die diepsee kan wegsink? (Matteus  18:6)

Saturday, 16 January 2010

Hoe lyk nie-rassige Afrikaanse volk?

Donald Smiles se brief,  "Afrikaanse volk kan SA nasie lei" (DB,08.01.2010), verwys.

Die kristallisering van die volgende twee gedagtegroeperings word toenemend duideliker : enersyds diegene wat hulle beywer vir die onveranderde behoud van die Afrikanervolk   -   onderskeibaar en identifiseerbaar   -   met sy unieke Europese herkoms, eie geskiedenis en kultuurerfenis en, andersyds, diegene wat 'n  "nie-rassige Afrikaanse volk"  voorstaan.

Onder laasgenoemde voostanders tel Gaum vir wie  "...die tyd van 'n wit Afrikanerdom verby is..." (DB, 16.12.2009). Hy spel egter nie uit wát hy met 'n  "nie-rassige Afrikanervolk"  bedoel, veral teen die agtergrond van 'n  "wit Afrikanerdom"  wie se tyd verby is, nie. Elkeen moet dus maar sy eie afleidings hieruit maak en, soos 'n vrou in skamele drag geklee, laat Gaum se suggesties nie veel aan die verbeelding oor nie. Hy word hierin deur Smiles ondersteun  "..sodat veelrassigheid kan plek maak vir nie-rassigheid".

Wil die here Gaum en Smiles, en hul geesgenootlikes, dit nie vir ons duidelik uitspel wat hulle presies bedoel met  "nie-rassigheid"  ,  "Afrikaanse volk"  en die verband tussen dié twee aangeleenthede nie, want dit is, volgens Smiles, die twee sake wat  "...die Suid-Afrikaanse nasie (kan) lei...tot eenheid."

Intussen sê die Afrikanervolksgroepering vriendelik maar beslis dankie, maar nee dankie, vir deel wees van 'n   "nie-rassige Afrikaanse volk"  alvorens dit eers baie duidelik uitgespel is, en daar gevra is, na die toekomstige implikasies van sodanige deel-wees ; die Afrikanervolk durf nie onverskillig staan teenoor sy toekoms nie.

Ons wil net ons self bly ; niemand van enigiets beroof nie, maar ook nie toelaat dat óns van óns duurverworwe en unieke identiteit beroof word nie.

Wednesday, 6 January 2010

Vertolk gebeure vanuit die Skrif

Oase met sy daaglikse Bybelvers, neffens lesersbriewe, dien as uitnodiging om ook geloofskwessies met gelowige lesers te deel. Deel van hierdie besinning gaan vir my oor my verhouding as Christen met die  "wêreld" asook die besondere samelewing binne dié  "wêreld"  waarbinne ek myself bevind.

Dalk té optimisties, koester ek die verwagting dat die kansel ook die gebeure, neigings en die rigting waarin ons tans beweeg, nie polities korrek nie, maar vanuit die Skrif sal vertolk.

Die Ou Testamentiese Esegiël (22:25-31) wys onbevrees op die korruptheid van die regeerders, priesters, amptenare, profete en die burgers van sy dag. Ek vind egter géén soortgelyke interpretasies van ons dag in die Lig van die Woord nie. Waarom nie?

Ds. Riekert Botha se boekie,  Pleisters vir die siel,  beland as kersgeskenk in ons huis. In dié skrywer vind ek 'n gelowige wat reguit praat en géén doekies omdraai nie. Onder die vele antwoorde wat Botha op my vraag bied, vind ek hierdie toepaslike een :  "Dis nie ongewoon vir dominees om hulle hele benadering van God op teologie en filosofie te bou sonder 'n énkele persoonlike belewenis of verhouding met God nie."