Wednesday, 27 April 2011

Besin deeglik oor die "Love Gospel"

Kan die Christendom en Islam, Skrifgefundeerd, verenig tot 'n "nuwe geloof", bekend as Chrislam? Dit is wat die artikel, "Chrislam Starts To Spread In America", in 'n onlangse uitgawe van The Last Crusade, rapporteer. Volgens dié artikel is daar "love gospel preachers" in die VSA wat graag hul kerkbanke en bankrekeninge voller wil maak deur maniere te vind waarvolgens hulle die Christendom en Islam samesmeltend in 'n eenheid kan laat opgaan.

Rick Warren, stigter en geestelike leier van die Saddleback Community Church in Orange County in Kalifornië   -   by vele NG-gemeentes en lidmate bekend vanweë hul deelname aan, onder meer, Warren se kursus, "Doelgerigte Lewe"   -   is een van die vooraanstaande Amerikaanse Christenleiers wat hom beywer vir die eenwording van die Christendom en die Islam.

Die Memorial Drive Presbyterian Church in Houston (Texas), tesame met Christengemeenskappe van Atlanta (Georgia), Seattle (Washington) en Detroit (Michigan), het 'n reeks van preekdienste georganiseer met die oog op die ekumeniese versoening tussen Christene en Moslems. Sondagskoollesse sal voortaan fokus op die geïnspireerde leringe van die profeet Mohammed, terwyl Korans ook naas Bybels in kerkbanke geplaas sal word. Leerstellinge bekend onder die benaming, "Jesus in die Koran", word onderrig.

Die Chrislambeweging in die VSA het in momentum toegeneem vanweë president George W.Bush se uitspraak dat Christene, Jode en Moslems dieselfde God aanbid, asook deur Rick Warren se verwysing na Isa (die Moslemnaam vir Jesus) in sy gebed tydens die inhuldiging van president Barack Obama.

Die Koran erken nie Jesus Christus as die Seun van God nie, en ook nie as die Ou Testamenties-beloofde Messias nie, maar beskou Hom as 'n deur Allah-aangestelde profeet om die mensdom voor te berei vir die koms van Mohammed. Dwing dit nie Christene om deeglike te besin oor die "love gospel" nie?


Monday, 11 April 2011

Kerklike segsman is 'n verleentheid

Sondagoggend het TV2 'n gesprek, getitel "Religion and Science", tussen verteenwoordigers van dié kampe, gebeeldsend. Aan godsdienskant het dr.Hennie Mouton en dr.Henrietta Klaasing deelgeneem as Christengelowiges, en aan wetenskapskant dr.Piet Croucamp, 'n uitgesproke ateïs.

Gesprekvoering het in Croucamp se studeerkamer plaasgevind wat waarskynlik aan hom 'n sielkundige "tuisvoordeel" besorg het, en derhalwe tot sy oorheersing en onsmaaklik steurende tussenwerpsels, veral tydens dr.Klaasing se deelname, gelei het. Theo Geyser, die programleier, het nie reg laat geskied aan die billikheid van gesprekvoering nie. Hy het te veel tyd en vrye teuels aan Croucamp afgestaan. Waarom juis 'n ateïs-wetenskaplike die wetenskapskant moes verteenwoordig en nie 'n Christenwetenskaplike nie, sal net Geyser waarskynlik weet.

Die godsdiens-wetenskapgesprek het weldra 'n teïsme-ateïsme karakter aangeneem.Mouton het sy basisveronderstelling, dat die Bybel absoluut waar is, goed geformuleer. Hy het, teenoor Croucamp se evolusionistiese vertrekpunt, dit gestel dat God bo-natuurlik geskep het, dat Hy verskillende soorte geskep het (waarvolgens een soort nie in 'n ander soort oorgaan nie), en dat dood   -   anders as wat evolusioniste beweer   -   eers na die sondeval deel van ons werklikheid geword het.

Klaasing het gewys op die geloofsdimensie van die menslike bestaan wat nie geweeg, gemeet en/of bereken kan word soos in die natuurwetenskappe nie. Voorbeelde hiervan is liefde en waardes. Croucamp het hierop beweer dat geloof nie mense van enigiets kan red nie; daar is nog nooit enige wetenskaplike bewyse daarvoor gevind nie. Dit is duidelik dat Croucamp nie die geloofsdimensie van die menslike bestaan erken nie.

In sy reaksie op dié gesprek het Jean Oosthuizen, navorsingskonsultant van dié uitsending en nuusredakteur van die NG Kerk se Kerkbode-tydskrif, gesê: "Dis nie reg om toe te laat dat mense hulself so vergat op nasionale TV soos Hennie Sesdag en ta Hetta Klaagster nie." Is Oosthuizen nie 'n verleentheid vir die Kerkbode en NG Kerk nie?


Saturday, 2 April 2011

Moet liefs nie diskrediteer nie

Edmund, jy is duidelik nie ernstig nie wanneer jy sê: "Dr.T, ons sal jou mis, maar Orania het 'n nuwe leier nodig" (DB,26.03). Jy verwys na wyle prof. Carel Boshof, 'n besondere Afrikanerleier, se afsterwe.

Jy verwys, spottenderwys, na my as 'n opvolger vir hom. Is dit nie dikwels tipies van 'n mens om, in jou poging om ander te diskrediteer, jyself eintlik die gediskrediteerde word nie? Grawe 'n gat vir iemand anders, en val self daarin.

Indien jou suggestie wel 'n oorweging was, sou ek dit nie sonder jou aanpak nie. Blykbaar beskik jy oor die buitengewone vermoë om Orania-opvolgleiers te kan identifiseer sonder om vooraf enigiets van hulle te weet. By my afsterwe sal jy daar wees om dié selfopgelegde takie, ongevraagd, vir die Oraniërs te verrig.

Om nadoods deur vriend én vyand vereer te word, is nie vir almal beskore nie; slegs vir die uitsonderlikes onder ons. So 'n persoon was prof. Boshof wel. Jy sou tog immers self van hom gelees het: "Van die VF+ tot die ANC het die dood gister van prof. Carel Boshof, stigterleier van Orania, diep betreur...Mnr.Zamani Saul, provinsiale sekretaris van die ANC, het gesê Zuma...het groot bewondering en respek gehad vir...Boshof se leierskap" (DB,17.03).

Edmund, as jy nie deel in, onder meer, Zuma en die ANC se agting vir wyle prof. Boshof nie, is dit jou reg. Jou assosiëring van my met Boshof, 'n persoon van besondere statuur, beskou ek as 'n kompliment. Dankie daarvoor.

Ag nee wat, Edmund, kom ons styg uit bo kleinlike diskreditering. Moenie ander (Orania) goedsmoeds probeer diskrediteer nie; dit is net destruktief. Kom ons bou volgens die beginsel van leef-en-laat-leef saam aan S.A., jy op jou terrein, ek op myne en Orania op syne, sonder om mekaar bespotlik te probeer maak.