Tuesday, 30 December 2014

Kerstyd beklemtoon ook lig en duisternis

Die 2014-kersgety, waartydens ons weer eens   -   onder meer   -   herinner is aan die koms van Christus as die Lig vir die wêreld en in wie daar geen duisternis is nie, is verby. Daarom sensitiseer die kersgety ons ook in besondere mate vir die onversoenbaarheid van lig en duisternis in die Christelike geloofskonteks. As 'n samelewingsgemeenskap-in-transformasie, vind transformasie vandag   -   baie subtiel  -  ook ten opsigte van lig en duisternis plaas.

Dit is vandag duidelik hoedat die leuen (duisternis), as voorbeeld, op ongekende skaal onstuitbaar tot waarheid (pseudo-lig) getransformeer en tot samelewingsnorm aanvaar word. Hiervoor kan gelet word op die talle simptome van die duisternissindroom soos oorvol tronke, toenemende misdaad, geweld, moord, stakings, verkragting en korrupsie, as slegs enkele kenmerke van die kontemporêr eskalerende duisternis. Bydraend tot S.A se vryval die duisternis in, is dit ook onontkenbaar deel van pres.Zuma se "goeie storie" wat hy geriefshalwe verswyg.

Daar is onmiskenbare aanduidings dat ook die ligdraende Christelike geloofsgemeenskap in die teken van transformasie verkeer. So, byvoorbeeld, transformeer die kerk vandag die Bybelse waarheidslig na duisternis met, as voorbeeld, die volslae ontkenning van die bestaan van die owerste van die duisternis self. So word lig én duisternis gerelativeer om tot 'n grys gebied ineen te vloei   -   'n skakering van duisternis waarin dit aan grondgebied wen.

Duisternis spoel tans golf na golf oor S.A., 'n gebeure waaromtrent vele in totale ontkenning leef. Hoeveel meer duisternis kan ons nóg hanteer voordat ons verstikkend daarin versmoor en uiteindelik geestelik sterf soos wat dié sterwensproses reeds in die VSA en Europa ver gevorder het? Laat ons nietemin steeds gelowend hoopvol bly dat eendag ook van S.A. gesê mag word: "Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien..." (Jes.9:1).


Saturday, 20 December 2014

Soek Hom nié in godslasterlike dwaalleer

Ek gaan uit van die aanname dat "Soeker na Waarheid" (SnW) (DB,18.12), met "Waarheid" (hoofletter) verwys na dié Een wat van Homself gesê het: "Ek is die weg en die waarheid en die lewe..."(Joh.14:6), en van Sy Vader gesê het: "U woord is die waarheid" (Joh.17:17). Is dit in hierdie konteks, begrens deur Jesus Christus en God se Woord, waarbinne SnW na Waarheid soek? Ook Pilatus, in die onmiddellike teenwoordigheid van   -   en selfs starende in die oë   -    van die Waarheid vra Hom: "Wat is waarheid?" (Joh.18:18), maar vind geen antwoord nie.

SnW sê hy "het ook begin gesels en lees...(en) het kennis gemaak met ander ontnugterde soekers deur gesprekke, die internet en boeke...wat etlike 'andersdenkende' teoloë, filosowe, opvoedkundiges en ander sê..." Vir my is laasgenoemdes dwaalleraars (2 Pet.2:1-3;17b) wat die kontekstuele grense, wat die Woord en sy Outeur vir ons as gelowiges daarstel, probeer vernietig.

Vandag word op verskeie wyses hard probeer om die Waarheid en Sy Woord uit te daag. Deur Bybelse waarhede as onwaar en tot mites te verklaar, word die Woord só gediskrediteer; deur vervalste grondtekste en vertalings word dit gekorrupteer. Ook die organiese interpretasie van die Bybel beweer dit is slegs mensewoorde oor God en Sy skepping, en nié Goddelik geïnspireerde woorde oor en vir die mens nie  -   die meganiese interpretasie.

SnW lees, onder meer, ook Abel Pienaar wat in sy artikel, "Kersfees:Van buite-egtelike kind tot liefdeskind" (Netwerk 24,08.12), die volgende sê: Jesus is "onder lae van mitologisering toegeverf...(en) dat Jesus eintlik 'n buite-egtelike kind was...(en sy) pa moontlik 'n Romeinse soldaat..." Binne hierdie godslasterlik misleidende dwaalleeromgewing sal ons nooit die Waarheid vind nie, maar wel: "As jy na Hom vra, sal Hy Hom deur jou laat vind.." (1 Kron.28:9b), "...terwyl Hy nog te vinde is" (Jes.55:6).


Friday, 12 December 2014

Moenie versuim om Gelofte na te kom nie

In sy Geloftedagtoespraak op 16 Desember 2011 beantwoord prof. Danie Goosen, professor aan Unisa en FAK-voorsitter, die vraag wat menige getroue Geloftedagonderhouer hulself al afgevra het, naamlik: "Wat sou gebeur het as die Voortrekker-kommando onder leiding van Genl. Andries Pretorius by Bloedrivier deur die groot Zoeloe-mag van Dingane verslaan is?" Goosen sê Afrikaners se geskiedenis sou heel anders verloop het. Deur dié oorwinning "het groot dinge in ons geskiedenis moontlik geword." Hy noem die volgende: "...vanweë Bloedrivier...het ons as Afrikaners 'n volk geword...(dit) was ons oomblik van geboorte." Verder het dit Afrikaners in staat gestel om "vorm, struktuur en orde aan ons wêreld te gee..(deur die stigting van) 'n veelheid van republieke in die binneland waardeur hulle ordelik oor hulself kon regeer."

Derdens het Bloedrivier "die historiese tafel gedek" vir die "roemryke oorloë teen Groot Brittanje" waardeur "die gedagte van die Boer tot onsterflike simbool van vryheid verhef is." Vierdens kon Afrikaners die voortreflikste staat in die moderne geskiedenis van Afrika tot stand bring. Goosen beweer Afrikaners staan vandag voor soortgelyke uitdagings as in 1838, en "soos destyds (ly ons vandag) aan 'n gemeenskaplike gevoel van rigtingloosheid...en onsekerheid oor die toekoms" waarop ons moet antwoord. Die Groot Trek dien as voorbeeld van Afrikaners se antwoord op die uitdaging van hul dag.

Goosen se raad aan Afrikaners: 1. aanvaar probleemoplossend selfverantwoordelikheid en ontkom aan die "sindroom van afhanklikheid jeens die staat"; 2. formuleer en stel die legitieme Afrikanersaak op internasionaal erkende platforms, en 3. streef goeie verhoudings met alle SA-inwoners na. Laat ons mekaar daaraan herinner dat "As jy aan God 'n gelofte gedoen het, moet jy nie versuim om dit te betaal nie." (Prediker 5:3).Monday, 8 December 2014

"Nuwe SA" lei tot 'n identiteitsverlies

In sy artikel: "Identiteit nie 'n nasionale krisis" (DB,05.12), reageer Leopold Scholtz op beriggewing dat "die behoefte aan 'n enkele Suid-Afrikaanse identiteit" vanaf 73% in 2003 tot 55% in 2013 gedaal het (DB,04.12). Scholtz maak Nederland tot voorbeeld en sê: "'n Enkele nasionale identiteit bestaan beslis in Nederland. Maar dit sluit klaarblyklik nie die Moslems in nie...(by wie) 'n onwilligheid om te integreer, om die Nederlandse norme en waardes oor te neem, neiging tot misdadigheid, onverdraagsaamheid teenoor nie-Moslems..." bestaan. Volgens Scholtz bots laasgenoemde lynreg met die Nederlandse identiteit met sy "groot voorbehoude".

Dieselfde bedreiging van die nasionale identiteit manifesteer ook in Brittanje, Duitsland, Frankryk, België en Skandinawiese lande waar eise van instromende Moslems onrusbarend toeneem. Scholtz sê: "Oral reageer die mense op maniere wat herinner aan dié van die Afrikaners voor, in en ná die apartheidstyd." Wat 'n veelseggende en insiggewende gevolgtrekking van Scholtz. Is dit nie maar 'n universele reaksiewyse van volkere   -   met "groot voorbehoude"   -   om só te reageer teenoor vreemdelinge wanneer dié hul nasionale identiteit bedreig nie?

Verklaar die Afrikanervolk se bedreiging van sy eie volksidentiteit nie veel van die afsonderlike ontwikkelingsroete (kortweg apartheid genoem) wat hy noodgedwonge gevolg het juis ten einde sy identiteit te behou nie? Onder die huidige identiteitsvernietigende bedeling is hy beslis besig om sy vroeëre volksidentiteit te verloor. Is die diverse rasse-, etniese-, kultuur-, taal- en geloofsgroepe in SA nie elkeen ook besig om 'n onaanvaarbare verlies aan die eie unieke identiteit te ervaar, en daarom die 18% daling in die behoefte aan 'n enkele SA-identiteit? Die "nuwe SA-reënboognasie" lei, sonder twyfel, tot 'n identiteitsverlies.